Ontdek het LevenRICHTLIJNEN 2

 

“U geschiedde naar uw geloof” (Mattheus 9 vers 29)

 

“Alle dingen die u biddend begeert, geloof dat u ze zult ontvangen en ze zullen u geworden” (Markus 11 vers 24)

 

“Het Koninkrijk Gods is in u” (Lukas 17 vers 21)

 

TIEN RICHTLIJNEN OM TOT GEBED TE KOMEN:

 

1.      Maak je iedere dag vrij, zeg niets maar stel heel je denken in op God. Dat zal je geest ontvankelijk maken.

 

2.      Bid hardop en houd het in simpele bewoordingen. Vertel God alles wat je op je hart hebt. Denk niet dat je daarvoor vrome standaarduitdrukkingen nodig hebt. Praat met God op je eigen manier. Hij begrijpt het.

 

3.      Bid terwijl je met je dagelijks werk bezig bent. Bid een ogenblik in stilte, sluit je ogen en concentreer je op Gods aanwezigheid. Hoe vaker je dit per dag doet, des te meer zul je Gods aanwezigheid ervaren.

 

4.      Vraag niet altijd om iets als je bidt, maar bevestig eenvoudig dat Gods zegen op je rust en laat je gebed in hoofdzaak een dankgebed zijn.

 

5.      Bid in de overtuiging dat oprechte gebeden een enorm bereik hebben en diegene van wie je houdt met Gods liefde en bescherming omringen.

 

6.      Laat in je gebed geen negatieve gedachten toe. Alleen positieve gedachten geven resultaten.

 

7.      Wees in het bidden altijd bereid Gods wil te aanvaarden. Vraag waar je verlangen naar uitgaat, maar wees bereid te accepteren wat God je geeft. Misschien is het beter dan waar je om gevraagd hebt.

 

8.      Maak je de houding eigen alles in Gods hand te leggen. Vraag God je te helpen naar beste weten te handelen en laat de resultaten vol vertrouwen over aan God.

 

9.      Bid voor de mensen die je niet genegen bent of die jou verkeerd behandeld hebben. Haat of wrok is blokkade nummer één voor wat de goddelijke kracht betreft.

 

10.  Bid voor alle mensen, bid voor de wereld.

Om een gelukkig mens te zijn moet je een zuivere ziel hebben, ogen die in de gewoonste dingen schoonheid zien, het hart van een kind en eenvoud van geest.

 ´Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten we ons erop verheugen en blij zijn’ 

(Psalm 118 vers 24)

 

 Bid of zeg het volgende ochtendgebed:

 

 

Ik geloof dat dit een prachtige dag gaat worden.

Ik geloof dat ik vandaag alle problemen met succes op zal lossen.

Ik voel me evenwichtig.

Het is heerlijk om te leven.

Ik ben dankbaar voor alles dat ik gekregen heb.

Wat ik heb en voor wat ik nog krijgen zal.

Alles zal zich ten goede keren.

God is met mij.

Hij zal me overal doorheen helpen

Ik dank God voor alles.

 

 

Maak je niet druk, maak je niet kwaad!

Ontsteek u niet over boosdoeners” (Psalm 37 vers 1)

Het enige juiste tempo van leven is Gods tempo. God krijgt alle dingen gedaan en dat op de juiste manier en zonder zich te haasten. Hij maakt zich nooit druk. Hij verricht alle dingen in kalme vrede en daarom efficiënt. Dezelfde kalme vrede wordt ons geboden:

                ´Vrede laat ik jou, Mijn vrede geef ik jou’ (Johannes 14 vers 2)

                ‘Ga naar een stille plek en rust wat uit’ (Markus 6 vers 31)

Doe alles langzaam , want wat je verlangt te bereiken ligt voor je klaar, mits je er zonder stress of haast naar toe werkt. Maar, als het niet voor je klaar ligt, ook al heb je je onder Gods leiding gesteld en je aan Zijn kalme tempo gehouden hebt, dan was het niet voor jou bestemd. Mocht je denken een kans gemist te hebben, dan heb je die moeten missen.

‘Zo je kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven’(Marcus 9 vers 23)

‘Zo je een geloof had, niets zal je onmogelijk zijn (Mattheus 17 vers 20)

   ‘U geschiedde naar uw geloof’ (Mattheus 9 vers 29)

‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn’ (Romeinen 8 vers 31)

 

Hoed je voor wat je wenst, want je zult het krijgen (Emerson)

 

Ik geloof dat ik voortdurend onder goddelijke leiding sta

Ik geloof dat ik altijd de goede weg volg

Ik geloof dat God altijd de weg vrijmaakt

Ook al lijkt er geen weg te zijn.

 

TIEN EENVOUDIGE REGELS OM PROBLEMEN UIT DE WEG TE RUIMEN

1.      Geloof dat er voor elk probleem een oplossing bestaat.

 

2.      Blijf kalm. Spanning blokkeert de vrije doorstroming van de denkkracht. Je hersenen kunnen niet functioneren onder stress. Ontspan je en zet je daarna aan het probleem.

 

3.      Probeer geen oplossingen te forceren. Houd je geest ontspannen, zodat de oplossing zich vanzelf klaar en duidelijk maakt.

 

4.      Wees onpartijdig, onpersoonlijk en kritisch bij het verzamelen van de feiten.

 

5.      Zet de feiten op een rij en kijk ernaar.

 

6.      Bid over je probleem. Bevestig voor jezelf dat God zijn Licht zal doen schijnen in je geest.

 

7.      geloof in en zoek Gods leiding. Psalm 73 zegt: “Gij zult mij leiden door Uw raad”.

 

8.      Vertrouw op je inzichten en op je intuïtie.

 

9.     Creatief geestelijk denken bezit de wonderbaarlijke kracht om ‘rechte’ oplossingen te geven.

 

10.  Als je trouw bent aan God en aan jezelf zal de oplossing zich ontwikkelen of plotseling opkomen in jouw geest.

 

GELOOF BIJ ZIEKTE

1.      Geloof dat geestelijke krachten bij de genezing minstens zo belangrijk zijn als medische hulp.

 

2.      Bid dat de dokter een open kanaal mag zijn voor Gods genezende kracht.

 

3.      Word niet bang en raak niet in paniek

 

4.      Bedenk dat God zich houd aan de wet. Alles heeft een doel, alles heeft zijn tijd, alles moet zijn.

 

5.      Draag de zieke of jezelf op aan de genade van God. Wanneer je verlangen dat de patiënt het overleeft even groot is als je bereidheid hem aan God over te dragen, dan wordt het genezingsproces in beweging gezet.

 

6.      Zorg dat er geestelijke harmonie is. Mattheus 18 vers 19: ‘Indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, het zal hun geschieden van Mijn Vader die in de hemelen is’. Disharmonie en ziekte gaan hand in hand

 

7.      Visualiseer de zieke als een gezond mens. Laat het beeld van gezondheid in je onderbewuste zinken en het gevolg zal zijn dat je geest heilzame vibraties uitzendt. Wat we in ons onderbewuste geloven krijgen we. Behalve als geloof je onbewuste regeert, krijg je nooit het goede, want je onderbewuste geeft je alleen maar terug wat je werkelijk denkt.

 

8.      Wees volkomen natuurlijk. Vraag God om genezing. Positief overtuigd zijn van Gods liefdevolle bescherming maakt geestelijke energie en vreugde vrij. Vreugde bezit helende kracht.

 

Niet door wat je eet wordt je ongezond, maar waardoor jij opgevreten wordt.

 

PRAKTISCHE SUGGESTIES WANNEER JE WOEDEND OF EMOTIONEEL BENT

1.      Probeer eerst af te koelen, probeer te ontspannen of ga even liggen.

 

2.      Zeg tegen jezelf: “Doe niet zo stom, je bereikt er niets mee, dus je kunt er net zo goed mee ophouden”.

 

3.      Tel tot tien door het Onze Vader te bidden.

 

4.      Maak een lijstje van alle irritaties.

 

5.      Maak elke irritatie afzonderlijk tot onderwerp van gebed.

 

6.      Zeg tegen jezelf: “Het heeft totaal geen zin me waar dan ook maar over op te winden”.

 

7.      Als zich een situatie voordoet die kwetsend voor je is, zet die dan zo snel mogelijk recht. Doe er wat aan, anders kan de situatie geheel buiten proportie raken. Spreek een gebed uit van liefde en vergevingsgezindheid.

 

8.      Open je geest en laat je grieven eruit wegvloeien. Ga naar iemand toe die je vertrouwt en stort je hart uit. Vergeet het daarna.

 

9.      Bid voor degene die je gevoelens gekwetst heeft.

 

10.  Vraag Jezus om vrede in je hart.

 

NIEUWE IDEEËN MAKEN EEN ANDERS MENS!

 

De grootste ontdekking is dat mensen hun leven kunnen veranderen door hun geestelijke instelling te veranderen.

 

‘De Heer is de  kracht van mijn leven, daarin stel ik mijn vertrouwen (Psalm 27 vers 1)

 

‘Al wat u zult begeren in het gebed, gelovende, zult u ontvangen (Mattheus 21 vers 22)

Het christendom valt of staat met de les van Jezus Christus. Wij geloven in de praktische werkzaamheid van de leer van Jezus. Wij geloven metterdaad alle dingen te vermogen door Christus (Fillipenzen 4 vers `3). Het Evangelie waarop wij ons baseren, bewijst een letterlijke vervulling te zijn van de grootste belofte:

 

‘Wat het oog niet gezien heeft en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgekomen, hetgeen God bereid heeft voor hen die hem liefhebben (1 Corinthe 2 vers 9)

Geloof in Jezus Christus, geloof in Zijn systeem van denken en handelen; geloof en je zult al je angst, haat, minderwaardigheidsgevoelens, schuld en iedere vorm van tegenslag overwinnen. Het goede is niet te mooi om waar te zijn.

 

TIEN REGELS OM JE WERK ZONDER SPANNINGEN TE VERRICHTEN

 

1.      Je hoeft de hele wereld niet op je schouders te torsen. Span je niet al te hard in. Neem jezelf niet te serieus.

 

2.      Houd van je werk, wat je ook doet.

 

3.      Ontwerp een werkplan.

 

4.      Probeer niet alles in één keer klaar te krijgen.

 

5.      Corrigeer een foute instelling. Denk dat iets moeilijk is en je maakt het jezelf moeilijk.

 

6.      Doe je werk zo efficiënt mogelijk.

 

7.      Houd een langzaamaan- Actie. Ploeter niet zo!

 

8.      Probeer geen werk te laten liggen.

 

9.      Bid voor je werk, dat het goed mag verlopen.

 

10.  Ga met je ‘onzichtbare compagnon’ in zee. Je zult merken hoeveel lasten Hij van je schouders afneemt.

 

Hoe krijg je mensen zover dat ze je aardig vinden?

 

‘Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen”(Romeinen 12 vers 18)

 

 • Het gevoel niet gewenst of nodig te zijn is een van de meest verwoestende emoties die zich denken laat. De zogenaamde ‘eenzame wolf’, de geïsoleerde persoonlijkheid en het in afzondering levende individu zijn mensen die onder een onbeschrijflijk lijden gebukt gaan. Uit zelfverdediging trekken ze zich meer en meer terug. Hun aangeboren introverte natuur is remmend voor de normale levensontwikkeling die de meer extraverte en levenslustige mens ervaart. Behalve als de persoonlijkheid uit zichzelf te voorschijn treedt en voor de ander waardevol is, verschrompelt die persoonlijkheid en sterft af. Het gevoel niet gewenst of nodig te zijn levert frustraties, vroegtijdige veroudering en ziekte op. Als je het gevoel hebt nutteloos te zijn, of dat niemand je nodig heeft, dan moet je concreet daar iets aan doen. Het is niet alleen de pathetische manier van leven, maar je bevindt je psychologisch gezien in de gevarenzone.

 

 • Leren bidden voor andere mensen is belangrijk voor je rehabilitatie, want als je voor iemand bidt neig je ertoe een andere houding tegenover die persoon in te nemen of hem met geheel andere ogen te bekijken. Het beste  dat de ander in zich heeft vloeit naar jou toe zoals het beste in jou naar hem overvloeit. Als het beste van twee mensen elkaar op die manier kruist, kromt er een dieper wederzijds begrip tot stand.

 

 • Wie je ook helpt met de opbouw van zijn persoonlijkheid, hij zal jou levenslang toegewijd zijn. Bouw zoveel mogelijk mensen op als je kunt. Doe dat zonder enig eigenbelang. Doe het omdat je van ze houdt en omdat je mogelijkheden in hen ziet. Doe het, en het zal je nooit aan vrienden ontbreken. Men zal altijd goed over je denken. Bouw mensen op en heb ze oprecht lief. Bewijs hun het goede en hun achting en genegenheid zullen naar jou terugvloeien.

 

TIEN PRAKTISCHE TIPS OM WAARDERING TE ONTVANGEN

 

 1. Leer namen te onthouden.
 2. Wees tevreden met jezelf, zodat de omgang met jou geen spanningen oplevert. Wees gezellig.
 3. Laat alles een beetje op zijn beloop, laat je niet uit je humeur brengen.
 4. Wees belangstellend.
 5. Wees niet egocentrisch, wees natuurlijk en bescheiden.
 6. Verwijder de scherpe kantjes uit je persoonlijkheid.
 7. Probeer in alle oprechtheid en dat op een christelijke basis elk misverstand uit de weg te ruimen dat er geweest is of nog bestaat. Ban alle mogelijke grieven uit je geest.
 8. Probeer in eerste instantie alle mensen aardig te vinden.
 9. Geef complimenten en toon medeleven.
 10. Geef de mensen iets mee dat hen sterker maakt. Geef mensen kracht en zij zullen jou hun genegenheid en vriendschap schenken.

 

‘God, de Heer, Schepper van de einden der aarde, zal noch moe, noch mat worden. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de vermoeiden kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte van heb die geen krachten hebben. De jongen zullen moe worden, de jongelingen zullen zeker vallen. Maar die de Here verwachten zulle de kracht vernieuwen, zij zullen opvaren met vleugels gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet moe worden, zij zullen wandelen en niet mat worden. (Jesaja 40 vers 28 tot en met 31).

 

De Macht van God is constant beschikbaar. Wanneer je je ervoor openstelt, stroomt die binnen als een vloedgolf. Die Macht is er voor iedereen, in wat voor omstandigheden je ook verkeert. Deze toevloed van kracht is zo enorm, dat het alles voor zich uitstuwt: angst, haat, ziekte, zwakheid en morele inzinkingen. Dit alles wordt door die Kracht verstrooid, alsof je er nooit iets mee te maken hebt gehad, terwijl diezelfde Kracht je leven verfrist en verrijkt met gezondheid, geluk en liefde. De werking van deze Kracht in een mensenleven is nergens mee te vergelijken. God zal je helpen. Geloof en je leven zal gelukkig zijn!.

 

Bron:

Dr. Norman Vincent Peale – De kracht van positief denken.

 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html