Ontdek het Leven

EEN CURSUS IN WONDEREN

HOOFDSTUK 8

 

DE REIS NAAR HUIS TERUG

 

1. DE RICHTING VAN HET LEERPLAN

 

1.            Het is niet kennis die je motiveert om deze cursus te leren. Vrede is dat. Dit is alleen daarom de eerste vereiste om kennis te krijgen omdat mensen die in conflict zijn niet in vrede zijn, en vrede is de voorwaarde voor kennis omdat het de voorwaarde is voor het Koninkrijk. Je kunt kennis pas terug vinden wanneer je aan de voorwaarden voldoet. Dit is geen ruilhandel van de kant van God die niet aan ruilhandel doet. Het is alleen het gevolg van jouw misbruik van de wetten van God ten gunste van een wil die je zelf bedacht hebt maar die niet van God afkomstig is. Kennis is Zijn Wil. Hoe kun je nu kennis hebben als je je tegen God Zijn Wil verzet? Je weet inmiddels wat kennis jou bieden kan, maar misschien ben je er nog niet van overtuigd dat het de moeite waard is om te wensen. Was dat wel zo, dan zou je haar niet zo snel afwijzen wanneer het ego jou om je loyaliteit vraagt.  

2.            Het lijkt misschien alsof alle afleidingen van het ego je leerproces vertragen of belemmeren, maar het ego heeft niet de macht om jou af te leiden, tenzij jij het er de macht voor geeft. De stem van het ego is een hallucinatie. Je mag niet verwachten dat het zegt: “Ik ben niet echt”. Toch wordt het niet van je gevraagd om je hallucinatie op eigen kracht kwijt te raken. Er wordt alleen van jou gevraagd om je hallucinatie te bekijken en te beoordelen wat de resultaten ervan jou voor gevolgen brengen. Als jij ze niet wilt omdat je je vrede kwijt raakt, worden ze voor jou uit je denkgeest weggenomen.  

3.            Elke reactie op je ego is een oproep om oorlog te voeren en oorlog zorgt er wel degelijk voor dat jij je vrede kwijt raakt. Toch heeft deze oorlog geen tegenstander. Dit is hoe de werkelijkheid die jij moet maken om je vrede veilig te stellen opnieuw uitgelegd wordt, en dat is de enige uitleg die jij moet accepteren. Wie jij als tegenstanders ziet horen bij jouw vrede, die je opgeeft door hen aan te vallen. Hoe kun je nu hebben wat je opgeeft? Om te kunnen hebben deel je, maar zonder dat je het zelf op hoeft te geven. Wanneer je vrede opgeeft, zorgt je ervoor dat je jezelf van vrede uitsluit. Dit is een voorwaarde die zo onbekend is in het Koninkrijk dat jij de toestand die daar heerst niet begrijpen kunt.  

4.            Wat je vroeger geleerd hebt moet wel het verkeerde zijn geweest, simpelweg omdat het jou niet gelukkig gemaakt heeft. Alleen al op basis hiervan moet de waarde ervan betwijfeld worden. Als leren aanstuurt op verandering – en dat is altijd het doel van leren – ben je dan tevreden met de veranderingen die jouw leerproces je hebben gebracht? Als je ontevreden bent over de resultaten van wat je geleerd hebt dan is dat een teken dat het leren is mislukt, want het betekent dat jij niet gekregen hebt wat je wilde.  

5.            Het leerplan van de Verzoening is het tegengestelde van het leerplan dat jij voor jezelf hebt opgesteld, maar dat geldt ook voor de resultaten van dat leerplan. Als het resultaat van jouw leerplan jou ongelukkig heeft gemaakt en als jij een ander leerplan wilt, dan is het duidelijk dat het nodig is dat er een verandering in je leerplan aangebracht wordt. De eerste verandering is een verandering van richting. Een leerplan dat zinvol is kan niet inconsequent zijn. Als het leerplan is ontworpen door twee leraren die beiden in lijnrecht tegenover elkaar staande ideeën geloven, dan kan het nooit één geheel worden. Als het leerplan door deze twee leraren tegelijk wordt uitgevoerd, dan staat het ene het andere alleen maar in de weg. Dit veroorzaakt allerlei gedraai, maar het leidt niet naar verandering. Als je wispelturig bent heb je geen duidelijke richting. Je kunt het ene niet kiezen omdat je van het andere geen afstand kunt doen ook al bestaat het andere niet. Een tegenstrijdig leerplan leert je dat alle richtingen bestaan en dat je geen enkel houvast hebt bij de keuze die je maakt.  

6.            Je moet volledig inzien dat zo’n leerplan totaal zinloos is voordat een echte verandering van richting mogelijk is voor jou. Je kunt niet tegelijk van twee leraren leren die het over alles totaal oneens zijn. Het leerplan van hun beiden stelt jou voor een onmogelijke taak. Ze leren jou twee totaal verschillende dingen op twee totaal verschillende manieren en daarbij komt nog dat het over jou gaat. Jouw werkelijkheid wordt niet door één van beiden beïnvloed, maar als jij naar allebei luistert, dan zal je denkgeest compleet in de war raken over wat jouw werkelijkheid is.   

II             HET VERSCHIL TUSSEN GEVANGEN ZIJN EN VRIJHEID  

1.            Er bestaat een houvast bij het kiezen welke leraar je wilt volgen. Maar één Leraar weet wat jouw werkelijkheid is. Als jij moet leren hoe je de obstakels over die kennis weg kunt nemen, dan moet je dat van Hem leren. Het ego weet niet wat het jou probeert te leren. Het probeert jou te leren wat je bent zonder dat het weet wat je bent. Het is alleen een expert in verwarring. Iets anders begrijpt het niet. Als leraar is het ego dan ook totaal verward en totaal verwarrend. Ook al zou je de Heilige Geest compleet kunnen negeren, wat onmogelijk is, dan zou je nog steeds niets van het ego kunnen leren, omdat het ego niets weet.  

2.            Kun je ook maar één reden bedenken om zo’n leraar te kiezen? Is niet het totaal negeren van alles wat het je leert de enige zinvolle keuze? Is dit de leraar waar jij als Kind van God naar toe gaat om jezelf te vinden? Het ego heeft jou nooit ergens een zinnig antwoord op gegeven. Zou dit hem dan al niet, alleen al op basis van je eigen ervaring met wat het je leert, totaal ongeschikt maken als jouw leraar voor je toekomst? Maar het ego heeft meer schade aan jouw leerproces gebracht dan dit alleen. Leren is een plezier als het je naar je natuurlijke weg brengt en als het de ontwikkeling van wat jij hebt gemakkelijker maakt. Maar wanneer je tegen je natuur in onderwezen wordt, dan zul je wat je hebt verliezen door wat je leert, omdat dat wat je leert jou gevangen zet. Jouw wil ligt in jouw natuur en kan er daarom niet tegenin gaan.  

3.            Zolang jouw wil vrij is kan het ego jou niets leren, omdat je er niet naar zult luisteren. Jij wilt niet gevangen zijn, want jouw wil is vrij. Daarom is het ego de ontkenning van de vrije wil. Het is nooit God die jou dwingt, want Hij deelt Zijn Wil met jou. Zijn Stem leert jou alleen wat past bij Zijn Wil, maar dat is niet de les van de Heilige Geest, want dat is wat jij bent. De les is dat jouw wil en Die van God niet van elkaar kunnen afwijken, omdat ze één zijn. Dit betekent dat alles ongedaan wordt gemaakt wat het ego jou probeert te leren. Het is dus niet alleen de richting van het leerplan dat zonder innerlijke conflicten moet zijn, maar het is ook de inhoud van het leerplan.  

4.            Het ego probeert jou te leren dat het jouw wens is om tegen Gods Wil in te gaan. Deze les is tegennatuurlijk en kan daarom ook niet worden geleerd en de poging om die te leren is een overtreding op jouw recht op je eigen vrijheid en het maakt je bang voor jouw wil, omdat die vrij is. De Heilige Geest verzet zich tegen elke manier van gevangenschap van de wil van een Kind van God, omdat Hij weet dat de wil van het Kind de Wil van de Vader is. De Heilige Geest leidt jou langzaam maar zeker verder over het pad van de vrijheid, en leert je hoe jij alles wat je zou kunnen tegenhouden kunt negeren of eraan voorbij kunt zien.  

5.            Er is al gezegd dat de Heilige Geest jou het verschil leert tussen pijn en blijdschap. Daarmee wordt er letterlijk gezegd dat Hij jou het verschil leert tussen gevangen zijn en vrijheid. Je kunt dit verschil zonder Hem niet maken, omdat jij jezelf hebt geleerd dat gevangen zijn vrijheid is. Hoe kun je ze uit elkaar houden als je gelooft dat ze hetzelfde zijn? Kun je soms dat deel van je denkgeest, dat jou geleerd heeft dat ze hetzelfde zijn, vragen jou te leren waarin het verschil ligt?  

Het onderwijs van de Heilige Geest volgt maar één richting en heeft maar één doel. Vrijheid is de richting en God is het doel. Maar Hij kan zich God niet voorstellen zonder jou, omdat het niet Gods Wil is zonder jou te zijn. Wanneer jij geleerd hebt dat jouw wil die van God is, kun je net zomin willen dat je zonder Hem bent als Hij kan willen zonder jou te zijn. Dat is vrijheid en dat is blijdschap. Als jij jezelf dit ontzegt, dan ontzeg je God Zijn Koninkrijk, want hiervoor heeft hij jou geschapen.  

6.            Toen Jezus zei: “Alle kracht en heerlijkheid zijn van jou, want van Hem is het Koninkrijk”, toe bedoelde hij hiermee: God Zijn Wil kent geen beperkingen en alle kracht en heerlijkheid ligt daarin besloten. Deze Wil is grenzeloos in kracht, in liefde en in vrede. Hij kent geen grenzen omdat zijn uitbreiding onbeperkt is en Hij omvat alles omdat Hij alles heeft geschapen. Door alles te scheppen heeft Hij alles tot deel van Zichzelf gemaakt. Jij bent de Wil van God, want zo ben jij geschapen. Omdat jouw Schepper alleen schept zoals Hij is, ben jij zoals Hij. Jij bent deel van Hem die alle kracht en heerlijkheid is en daarom ben jij net zo onbegrensd als Hij.  

7.            Waar zou de Heilige Geest anders een beroep moeten doen om Gods Koninkrijk te herstellen dan alle kracht en heerlijkheid? Hij spreekt alleen dat aan wat het Koninkrijk is, zodat het zelf erkennen kan wat het is. Wanneer je dit erkent, dan breng je die erkenning automatisch over op iedereen, want jouw erkenning geldt voor iedereen. Door jouw erkenning maar je hun erkenning wakker, en door hun erkenning breidt die van jou zich uit. Dit wakker worden doorstroomt het Koninkrijk vloeiend en vol blijdschap, als antwoord op de Roep namens God. Dit is de natuurlijke reactie van ieder Kind van God op de Stem namens zijn Schepper, omdat Die de Stem namens zijn scheppingen en zijn eigen uitbreiding is.  

III            DE HEILIGE ONTMOETING  

1.            Ere aan God in den hoge, en aan jou, omdat Hij dat zo heeft gewild. Vraag en het zal jou gegeven worden, want het is al gegeven. Vraag om licht en leer dat jij licht bent. Als je inzicht en helderheid wilt zul je die leren, want jouw beslissing om dat te leren is de beslissing om te luisteren naar de Leraar die weet wat licht is en het daarom aan jou kan leren. Er zijn geen grenzen aan wat jij leren kunt, want er zijn geen grenzen aan jouw denkgeest. Er zijn geen grenzen aan wat Hij jou leren kan, omdat Hij werd geschapen om te onderwijzen. Omdat Hij Zijn functie compleet begrijpt, vervult Hij die ook volmaakt, want daarom ligt Zijn blijdschap en die van jou.  

2.            Het volmaakt vervullen van de Wil van God is de enige blijdschap en vrede die je volledig kunt leren en kennen, want het is de enige functie die je volledig kunt ervaren. Wanneer je dit eenmaal hebt bereikt is er geen andere ervaring meer. Maar als je naar iets anders verlangt, dan zal dit het bereiken van deze ervaring in de weg staan, want God Zijn Wil kan jou niet opgelegd worden, omdat het een ervaring is waar je totaal bereid voor moet zijn. De Heilige Geest begrijpt hoe Hij je dit kan leren, maar jij begrijpt dat niet. Daarom heb je Hem nodig en heeft God Hem aan jou gegeven. Alleen wat Hij je leert zal jouw wil vrij maken voor die van God en deze met Zijn kracht en heerlijkheid vullen en beide als jouw kracht en heerlijkheid bevestigen. Jij deelt ze zoals God ze deelt omdat dit het natuurlijk resultaat is van wat kracht en heerlijkheid zijn.  

3.            De Wil van de Vader en het Kind zijn één op basis van Hun uitbreiding en deze uitbreiding is een gevolg van Hun Eén Zijn, waarbij Hun eenheid bij elkaar gehouden wordt door de uitbreiding van Hun gezamenlijke Wil. Dit is volmaakt scheppen door hen die volmaakt geschapen zijn, in eenheid met de volmaakte Schepper. De Vader geeft nu eenmaal vaderschap aan Zijn Kind, omdat Zijn eigen Vaderschap zich vanzelfsprekend naar buiten toe uitbreidt. Jij, die in God thuis hoort, hebt de heilige functie Zijn Vaderschap uit te breiden door er geen grenzen aan te stellen. Laat de Heilige Geest jou leren hoe je dit kunt doen, want jij kunt alleen van God Zelf te weten komen wat dit betekent.  

Elke keer als jij iemand ontmoet moet je bedenken dat het een heilige ontmoeting is. Zoals je hem ziet, zie je jezelf. Zoals je hem behandelt, behandel jij jezelf. Zoals je over hem denkt, zo denk jij over jezelf. Vergeet dit nooit, want in hem zul je jezelf vinden of verliezen. Telkens wanneer twee Kinderen van God elkaar ontmoeten, wordt hen een nieuwe kans op vrijheid geboden. Ga nooit bij iemand weg zonder hem vrij te maken en zelf je vrijheid te ontvangen. Want daar is de Christus altijd bij jullie, in herinnering aan jullie.  

4.            Het maakt niet uit welke van de twee leraren je kiest, maar het doel is altijd gelijk en is: “Ken Uzelf”. Iets anders valt er niet te zoeken. Iedereen is op zoek naar zichzelf en naar de kracht en de heerlijkheid die hij meent kwijt te zijn geraakt. Telkens wanneer jij met iemand samen bent, heb je een nieuwe kans om je kracht en heerlijkheid te vinden. Jouw kracht en heerlijkheid zijn in hem, omdat die van jou hetzelfde zijn. Het ego probeert ze alleen in jou te vinden, omdat het niet weet waar het moet zoeken. De Heilige Geest leert jou dat als je alleen maar naar jezelf kijkt, jij jezelf niet kunt vinden, want dat is niet wat jij bent. Telkens wanneer je met een medemens samen bent leer jij wat je bent, omdat je hem leert wat jij bent. Hij zal of met pijn of met blijdschap op jou reageren, dat hangt af van welke leraar jij volgt. In harmonie met jouw beslissing zal hij gevangen of bevrijd zijn en jij net zo. Vergeet nooit jouw verantwoordelijkheid tegenover hem, want het is de verantwoordelijkheid tegenover jezelf. Geef hem zijn plaats in het Koninkrijk en jij zult jouw plaats hebben.  

5.            Alleen kun jij het Koninkrijk niet vinden en alleen kun jij, die het Koninkrijk bent, jezelf niet vinden. Als je het doel van het leerplan wilt bereiken, dan kun je niet naar het ego luisteren, want zijn bedoeling is het nu net om zijn eigen doel te ondermijnen. Het ego weet dit niet, omdat het helemaal niets weet. Maar jij kunt het weten en je zult het ook weten, als jij bereid bent te kijken wat het ego van jou maken wil. Dit is jouw verantwoordelijkheid, want als je er eenmaal echt naar gekeken hebt, zul  je de Verzoening voor jezelf accepteren. Welke andere keuze zou je kunnen maken? Als je deze keuze gemaakt heb, zul je ook begrijpen waarom jij ooit geloofde dat wanneer je iemand anders ontmoette, je ook dacht dat hij iemand anders was. En elke heilige ontmoeting die je volledig aan gaat zal jou leren dat dit niet zo is.  

6.            Jij kunt alleen een deel van jezelf ontmoeten, omdat jij een deel van God bent die alles is. Zijn kracht en Zijn heerlijkheid zijn overal en jij hoort erbij. Het ego leert jou dat jouw kracht alleen in jou is. De Heilige Geest leert jou dat alle kracht in God is en daarom in jou is. God wil dat niemand lijdt. Daarom heeft Hij jou de middelen gegeven om je lijden weg te nemen. Door Zijn kracht en Zijn heerlijkheid worden al jouw verkeerde beslissing totaal ongedaan gemaakt, waardoor jij en je medemens van iedere bindende gedachte wordt bevrijd die ook maar één deel van de mensheid hoeft te hebben. Verkeerde beslissingen hebben geen macht omdat ze niet waar zijn. Je hoeft je ook nooit gevangen te voelen door verkeerde beslissingen, want ze kunnen je niet gevangen houden als ze niet waar zijn.  

7.            Kracht en heerlijkheid horen alleen bij God. Net zoals jij. God geeft alles dat Hij heeft omdat Hij van Zichzelf geeft, en omdat alles van Hem is. Geven van jezelf is de functie die Hij jou gegeven heeft. Door die functie volmaakt uit te oefenen zul jij je herinneren wat jij van Hem hebt, en daardoor zul jij je ook herinneren wat jij in Hem bent. Denk niet dat je daar geen kracht voor hebt, want dit is jouw kracht. Heerlijkheid is Gods geschenk aan jou, want dat is wat Hij is. Zie deze heerlijkheid van God overal zodat jij je herinnert wat jij bent.  

IV           HET GESCHENK VAN DE VRIJHEID  

1.            Als God Zijn Wil voor jou totale vrede en blijdschap is en als jij dit niet als enige ervaart, dan kan het niet anders zijn dan dat jij weigert Zijn Wil te erkennen. Zijn Wil wankelt niet, omdat die voor eeuwig niet verandert. Wanneer jij niet in vrede bent, dan kan dat alleen maar komen doordat je niet gelooft dat jij in Hem bent. Toch is Hij Alles in alles. Zijn vrede is totaal, dus moet jij in Zijn vrede opgenomen zijn. Zijn wetten regeren jou omdat ze alles regeren. Jij kunt jezelf niet buiten Zijn wetten stellen, maar je kunt ze wel negeren. Maar dan, en alleen dan, zul jij je eenzaam en hulpeloos voelen, omdat jij jezelf alles ontzegt.  

2.            Jezus Christus is als licht gekomen in een wereld die zichzelf inderdaad alles ontzegt. Dit doet zij door zich simpelweg nergens aan te verbinden. Ze is daarom een illusie van isolement, dat in stand gehouden wordt door de angst voor precies die eenzaamheid die haar illusie opwekt. Jezus heeft gezegd dat hij altijd met jou is, tot aan het einde van de wereld. Daarom is hij het licht van de wereld. Als hij bij jou is in de eenzaamheid van de wereld is die eenzaamheid weg. Jij kunt de illusie van eenzaamheid niet in stand houden als je niet alleen bent. Zijn doel is het dus nog steeds de wereld te overwinnen. Hij valt haar niet aan, maar zijn licht moet de wereld wel verjagen op grond van wat de wereld is. Licht valt het donker niet aan, maar schijnt het weg. Als zijn licht overal met je mee gaat, dan schijn je samen met hem het donker weg. Het licht wordt dan van jullie samen, en jij kunt ook niet in het donker zijn net zomin dat er duisternis kan zijn waar jij bent. Die herinnering aan hem is de herinnering aan jezelf en aan Hem die hem naar jou gestuurd heeft.  

3.            Je bevond je in het donker tot God Zijn Wil volledig was uitgevoerd door één deel van de mensheid. Toen dit gebeurde, was deze Wil door alle mensen volmaakt volbracht. Hoe zou hij anders volmaakt volbracht kunnen worden? Jezus Christus zijn opdracht was eenvoudig de wil van de mensheid met de Wil van de Vader in eenheid te brengen door zich volledig bewust te zijn van de Wil van Zijn Vader. Het is dit bewustzijn dat hij aan jou kwam geven en jouw probleem met dit te accepteren is het probleem van deze wereld. De wereld moet hem daarom wel verachten en verwerpen, want de wereld is het geloof dat liefde onmogelijk is. Als jij het feit wilt accepteren dat hij bij jou is, dan ontken jij de wereld en accepteer je God. Zijn wil is Die van God, en jouw beslissing om hem te horen is de beslissing om God Zijn Stem te horen en te leven in Zijn Wil. Zoals God hem naar jou gestuurd heeft, zo zal hij jou naar anderen sturen. En hij zal samen met jou naar hen toe gaan, zodat jullie aan hen vrede en eenheid kunnen leren.  

4.            Denk je niet dat de wereld net zo goed vrede nodig heeft als jij? Wil je die niet net zo graag aan de wereld geven als dat je die zelf ontvangen wilt? Want als je dat niet doet, kun je zelf ook geen vrede ontvangen. Als je vrede van Jezus Christus wilt, dan moet je die zelf geven. Genezing komt van niemand anders. Jij moet leiding van binnen uit accepteren. Die leiding moet je naar verlangen, anders heeft ze voor jou geen enkele betekenis. Dat is de reden waarom je samen moet genezen. Jezus kan je zeggen wat je moet doen, maar jij moet meewerken door te geloven dat hij weet wat jij moet doen. Alleen dan zal jouw denkgeest ervoor kiezen om hem te volgen. Zonder deze keuze zou je niet genezen kunnen worden, omdat je dan tegen genezing gekozen had, en deze afwijzing van wat hij voor jou beslist maakt genezing onmogelijk.  

5.            Genezing weerspiegelt wat jullie samen willen. Dit is helemaal duidelijk als je bedenkt wat het doel van genezing is. Genezing is de manier waarop de afscheiding van God en anderen verdwijnt. Je kunt het gevoel afgescheiden te zijn alleen maar laten verdwijnen door je te verenigen. Je kunt je gevoel niet kwijtraken door je nog meer af te scheiden van God en anderen. De beslissing om je te verenigen moet overduidelijk zijn, anders is de denkgeest zelf verdeeld en niet heel. Jouw denkgeest is het middel waarmee jij je eigen toestand bepaalt, omdat de denkgeest jouw mechanisme is waarmee je beslissingen neemt. Het is de kracht waarmee jij je afscheidt van anderen of waarmee jij je verenigt met anderen en waarmee je of pijn of blijdschap ervaart. Jezus zijn beslissing is niet bepalend voor jou, want jouw beslissing is net zo machtig als die van hem. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden de Kinderen van God niet gelijk zijn. Dankzij de beslissing die jullie samen nemen is alles mogelijk, maar alleen die van hem kan jou niet helpen. Jouw wil is net zo vrij als die van hem en zelfs God zal daar niet aan komen. Hij kan niet willen wat God niet wil. Hij kan je zijn kracht geven om jouw kracht onoverwinnelijk te maken, maar hij kan zich niet tegen jouw beslissing verzetten zonder ermee te concurreren en daarmee zou hij Gods Wil voor jou geweld aan doen.  

6.            Niets wat God geschapen heeft kan zich tegen jouw beslissing verzetten, zoals niets wat Hij geschapen heeft zich tegen Zijn Wil verzetten kan. God gaf aan jouw wil macht, die Jezus alleen maar erkennen kan ter ere van God. Als jij wilt zijn zoals hem, dan zal hij jou helpen, want hij weet dat jullie gelijk zijn. Als jij anders wilt zijn, dan zal hij wachten tot jij anders gaat denken. Hij kan je dan wel onderwijzen, maar alleen jij kunt kiezen of je wilt luisteren naar wat hij je wil leren. Hoe kan het ook anders, als God Zijn Koninkrijk vrijheid betekent? Vrijheid kan door geen enkele manier van dwang geleerd worden en de volmaakte gelijkheid van al God Zijn Kinderen kan niet worden begrepen door middel van overheersing van de ene denkgeest over de andere. Gods Kinderen zijn gelijk van wil, omdat ze allemaal de Wil van hun Vader zijn. Dit is de enige les die Jezus kwam onderwijzen.  

7.            Als jouw wil niet die van hem was, dan zou hij niet die van jullie Vader zijn. Dit zou betekenen dat jij jouw wil gevangen hebt gezet en niet vrij hebt laten zijn. Van jezelf uit kun jij niets, want van jezelf uit ben  je niets. Hij is niets zonder de Vader en jij bent niets zonder hem, want door de Vader te ontkennen, ontken jij jezelf. Hij zal steeds aan je denken en in zijn herinnering aan jou ligt jouw herinnering van jezelf. Door zich elkaar te herinneren, herinneren jullie je God. En in die herinnering ligt jouw vrijheid, want jouw vrijheid is in Hem. Sluit je dus bij Jezus aan in het prijzen van God en van jou die Hij geschapen heeft. Dit is jullie geschenk van dankbaarheid aan God, die Hij zal delen met al Zijn scheppingen aan wie Hij alles wat voor Hem acceptabel is op een gelijke manier geeft. Omdat het voor Hem acceptabel is, is het de gave van vrijheid, die Zijn Wil is voor al Zijn Kinderen. Door vrijheid te geven zul jij vrij zijn.  

8.            Vrijheid is het enige geschenk dat jij Gods Kinderen kunt geven, omdat het de erkenning is van wat zij zijn en wat God is. Vrijheid is schepping, want het is liefde. Wie jij probeert gevangen te zetten heb je niet lief. Dus wanneer jij wie ook, inclusief jezelf, probeert gevangen te nemen, dan heb je hem niet lief en kun jij je niet met hem identificeren. Wanneer jij jezelf tot een gevangene maakt, dan verlies je je eigen echte identificatie met Jezus en met de Vader uit het oog. Je identificatie vindt plaats met de Vader én met de Zoon. Het kan niet met de Een en daarnaast niet met de Ander, want Zij zijn Een. De Heilige Drie-eenheid is heilig omdat ze Een is. Als jij jezelf van deze eenheid uitsluit, dan zie je de Heilige Drie-eenheid als drie verschillende delen. Jij moet Daar wel in opgenomen zijn, want Ze is alles. Als jij je plaats Daarin niet inneemt, en je functie als deel Daarvan niet op je neemt, dan ontbreek jij in de Heilige Drie-eenheid. Niet een enkel deel Daarvan kan gevangen zijn, als men Haar waarheid wil kennen.  

V             DE ONVERDEELDE WIL VAN DE KINDEREN VAN God  

1.            Kun je vrede voelen als je gescheiden bent van je werkelijke persoonlijkheid? Je niet verbonden voelen is geen oplossing maar een fantasie. Zij die leven in een fantasiewereld geloven dat ze plotseling de waarheid zullen vinden, maar ze herkennen de waarheid niet omdat ze liever in de fantasiewereld blijven leven. Als ze de waarheid horen dan willen ze de waarheid niet, ze blijven geloven in hun illusies en blokkeren de kennis die ze nodig hebben. Help hen door jouw kennis uit jouw niet verdeelde denkgeest aan te bieden om hen te helpen, zoals Jezus Christus dat doet om jou te helpen. Alleen kun je niets doen, maar samen versmelten jullie denkgeesten tot iets waarvan de kracht veel groter is dan jullie afzonderlijke kracht. Door verbonden te zijn is de Denkgeest van God in jullie denkgeest en is dat jullie basis voor alle gedachten. Deze Denkgeest is onoverwinnelijk want Hij is niet verdeeld.  

2.            De onverdeelde wil van de Kinderen van God is de volmaakte schepper, want die wil is compleet Gods evenbeeld, omdat het Gods Wil vormt. Je kunt je er niet buiten zetten als je wilt begrijpen wat de Wil van God is en wat jij bent. Door te geloven dat jouw wil van die van Jezus gescheiden is, stel jij jezelf buiten de Wil van God, die je zelf bent. Maar genezen betekent nog steeds heel maken. Daarom betekent genezen dat je een eenheid moet vormen met allen die aan jou gelijk zijn, want die gelijkheid inzien betekent dat je de Vader herkent. Als jouw volmaaktheid in God en in God alleen ligt, hoe kun jij dan jouw volmaaktheid kennen zonder Hem te herkennen? De herkenning van God is de herkenning van jezelf. Er is geen scheiding tussen God en Zijn schepping. Dit zul je inzien als je begrijpt dat er tussen jouw wil en die van Jezus geen scheiding bestaat. Laat Gods Liefde op je stralen door de wil van hem te accepteren. Zijn werkelijkheid is die van jou en die van Hem. Door jouw denkgeest met die van hem te verbinden laat jij weten dat jij je ervan bewust bent dat de Wil van God Eén is.  

3.            God zijn Een zijn en dat van jullie zijn niet gescheiden, want bij Zijn Een zijn hoort jullie Een zijn bij. Je met Jezus verbinden betekent Zijn kracht aan jou terug geven omdat jullie die delen. Hij bied jou alleen maar de herkenning van Zijn kracht in jou, maar daarin ligt alle waarheid. Wanneer je je met hem verenigt, dan verenig je je met God. Eer aan de vereniging van God en Zijn Heilige Kinderen. Alle heerlijkheid is in Hun te vinden doordat Zij verenigd zijn. De wonderen die jullie doen getuigen van zowel de Wil van de Vader voor Zijn Kind, als van jullie blijdschap wanneer jullie je verenigen met Zijn Wil voor jullie.  

4.            Wanneer jij je met hem verenigt, verenig jij je zonder het ego, want hij heeft het ego in hemzelf opgegeven en kan zich daarom niet met dat van jou verenigen. Jullie vereniging is daarom dé manier om het ego in jou op te geven. De waarheid in jullie beiden ligt buiten het bereik van het ego. Dat jullie zullen slagen in het overstijgen van het ego wordt door God gegarandeerd en hij deelt dit vertrouwen voor jullie beiden en voor iedereen. Hij brengt Gods vrede naar al Zijn kinderen terug, omdat hij die voor hen allemaal van God ontvangen heeft. Niets kan jullie verenigde wil overwinnen omdat niets de Wil van God overwinnen kan.  

5.            Zou jij willen weten wat God Zijn Wil voor jou is? Vraag dit aan hem die dit voor jou weet en je zult die ontdekken. Hij zal jou niets ontzeggen, zoals God hem niets ontzegt. Wat jullie ondernemen is eenvoudig de terugreis naar God in Wie jullie thuis zijn. Telkens wanneer er ergens onderweg naast vrede angst binnen sluipt, dan komt dat doordat het ego een poging doet om met jullie mee te reizen, en dat kan het niet. Het is boos omdat het voelt dat het terrein verliest en het ziet zichzelf als afgedankt en daarom zint het op wraak. Jij bent onkwetsbaar voor zijn wraakacties omdat Jezus bij je is. Op deze reis heb je hem als reisgenoot gekozen in plaats van het ego. Probeer niet beiden vast te houden, anders probeer je verschillende richtingen uit te gaan en dan raak je de weg kwijt.  

6.            De weg van het ego is niet die van hem, maar het is ook niet jouw weg. De Heilige Geest kent maar één richting voor alle denkgeesten, en de richting die Hij Jezus heeft geleerd is ook jouw richting. Verlies niet door illusies Zijn richting uit het oog, want alleen illusies van andere richtingen kunnen die ene verborgen houden waarvan de Stem namens God de spreekbuis is. Geef het ego nooit de macht om je reis te dwarsbomen. Je ego heeft die macht niet, want de reis is de weg naar wat waar is. Laat alle illusies achter je en let niet op de pogingen van het ego om jou tegen te houden. Jezus leidt jou want hij staat boven het ego. Neem daarom zijn hand, omdat jij het ego achter je wilt laten. Zijn kracht zal nooit tekort schieten en als jij de beslissing neemt om in zijn kracht te delen, dan zul jij dat inderdaad doen. Hij geeft jou die kracht gewillig en blij, want hij heeft jou net zo nodig als jij hem.      

VI           DE SCHAT VAN GOD  

1.            Jullie zijn de gezamenlijke wil van de Kinderen van God, waarvan de Heelheid voor iedereen bedoeld is. Jullie beginnen met de terugreis door samen op weg te gaan en jullie verzamelen je medemensen om je heen terwijl jullie samen verder gaan. Wanneer jullie kracht groter wordt, dan bieden jullie je kracht aan iedereen aan, zodat zij ook hun zwakheid aan de kant kunnen zetten en hun kracht bij die van jullie kunnen voegen. God heet iedereen welkom en Hij zal jullie welkom heten zoals Jezus jou welkom heet. Vergeet het Koninkrijk van God niet om iets dat de wereld je te bieden heeft.  

2.            De wereld kan niets toevoegen aan de kracht en de heerlijkheid van God en Zijn heilige Kinderen, maar ze kan de Kinderen wel blind maken voor de Vader als ze naar de wereld kijken. Je kunt niet naar de wereld kijken en God kennen. Maar één van beiden is waar. Jezus is gekomen om je te vertellen dat jij niet kunt beslissen welke van de twee waar is. Als dat zo was, dan zou je jezelf vernietigd hebben. Maar God wil niet de vernietiging van Zijn scheppingen, omdat Hij ze voor de eeuwigheid geschapen heeft. Zijn Wil heeft jou gered, niet van jezelf, maar van jouw illusies van jezelf. Hij heeft jou voor jezelf gered.  

3.            Laten jullie Hem verheerlijken die door de wereld ontkend wordt, want over Zijn Koninkrijk heeft de wereld geen macht. Niemand die door God geschapen is, kan blijdschap vinden in iets anders dan het eeuwige, niet omdat hij niets anders ervaren kan, maar omdat niets anders hem waardig is. Wat God en Zijn Kinderen scheppen is eeuwig en hierin en hierin alleen ligt hun blijdschap.  

4.            Luister naar het verhaal van de verloren zoon en hoor wat Gods schat is en die van jou: deze zoon van een liefdevolle vader verliet zijn thuis en hij dacht dat hij alles kwijt was geraakt omdat hij een leven nagejaagd had zonder enige werkelijke waarde, hoewel hij niet inzag dat het waardeloos was. Hij schaamde zich ervoor om terug naar zijn vader te gaan, omdat hij dacht dat hij hem had gekwetst. Maar toen hij thuiskwam, verwelkomde zijn vader hem vol blijdschap, want de zoon zelf was zijn vaders schat. Hij wilde niets anders.  

5.            God wil alleen Zijn Kinderen omdat Zijn Kind Zijn enige schat is. Jij wilt jouw scheppingen zoals Hij de Zijne wil. Jouw scheppingen zijn jouw geschenk aan de heilige Drie-eenheid, geschapen als dank voor jouw schepping. Ze vertalen jou niet, net zomin als jij je Schepper verlaten hebt, maar ze breidt de schepping uit zoals God Zichzelf in jou heeft uitgebreid. Kunnen de scheppingen van God zelf blij zijn met wat niet echt is? En wat is er echt behalve Gods scheppingen  en die scheppingen die als de Zijne geschapen zijn? Jouw scheppingen hebben jou lief zoals jij je Vader lief hebt om het geschenk van jouw schepping. Er bestaat geen ander geschenk dat eeuwig is, en daarom bestaat er geen ander geschenk dat echt is. Hoe kun jij dan iets anders accepteren of iets anders geven en in ruil daarvoor blijdschap verwachten? En wat zou je anders willen dan blij zijn? Jij hebt jezelf niet gemaakt en je functie ook niet. Je hebt alleen maar de beslissing genomen dat je jezelf niet waard bent en je functie ook niet. Toch kun jij jezelf niet minder waard maken want jij bent de schat van God en wat Hij waardevol vindt is waardevol. Er kan niet aan de waarde getwijfeld worden, want die wordt bepaald doordat God Zich laat kennen aan dat wat Hij waardevol vindt en de waarde ervan voor eeuwig vast stelt.  

6.            Jouw functie is om Gods schat groter te maken door die van jou te scheppen. Wat Hij van jou wil is dat wat Hij voor jou wil. Hij wil niet dat jij niet zou kunnen scheppen want in het scheppen en in jouw scheppen ligt Zijn blijdschap. Jij kunt alleen blijdschap vinden als God die vindt. Zijn blijdschap lag in het scheppen van jou. Hij breidt Zijn Vaderschap in jou uit, zodat jij jezelf kunt uitbreiden zoals Hij dat deed. Je begrijpt dit niet omdat je Hem niet begrijpt. Iemand die zijn functie niet accepteert kan niet begrijpen wat zijn functie is, en iemand kan zijn functie niet accepteren als hij niet weet wat hij is. Scheppen is de Wil van God. Zijn Wil heeft jou geschapen om te scheppen. Jouw wil werd niet los van de Zijne geschapen en dus kun jij niet anders dan willen wat Hij wil.  

7.            Een ‘onwillige wil’ heeft geen enkele betekenis want dit begrip is in tegenspraak met zichzelf en daarom betekent het niets. Wanneer jij denkt dat je onwillig bent om met God te willen, dan ben je niet aan het denken. Gods Wil is Denken. Dat kan niet door denken uitgeschakeld worden. God kan niet tegen Zichzelf protesteren en Zijn Kinderen die zijn zoals Hij kunnen niet zichzelf of Hem tegenspreken. Maar hun denken is zo krachtig dat zij zelfs de denkgeest van Gods Kind gevangen kunnen zetten als ze daarvoor kiezen. Deze keuze maakt zijn functie onbekend voor het Kind, maar nooit voor de Schepper van het Kind. En omdat ze voor de Schepper niet onbekend is, is ze deze functie voor eeuwig beschikbaar om te leren kennen.  

8.            Er bestaat maar één vraag die jij jezelf moet stellen: “Wil ik mijn Vaders Wil voor mij kennen?” Hij zal Zijn Wil niet verbergen voor jou. Hij heeft die aan Jezus laten weten omdat hij Hem daarom heeft gevraagd en geleerd had om alles te geven van wat Hij aan hem had gegeven. Jullie functie bestaat in samenwerken, omdat jullie los van elkaar totaal niet kunnen functioneren. De totale Macht van Gods Kind ligt in alle mensen, maar niet in één alleen. God wil niet dat wij alleen zijn, omdat Hij niet alleen wil zijn. Daarom heeft Hij Zijn Kind geschapen en hem de macht gegeven om met Hem te scheppen. Onze scheppingen zijn net zo heilig als wij zelf zijn als de Kinderen van God. Door middel van onze scheppingen breiden we onze liefde uit en maken op die manier de blijdschap van de Heilige Drie-eenheid groter. Jij begrijpt dit niet, want jij  die Gods eigen schat bent, beschouwt jezelf niet als waardevol. Als je van die overtuiging uitgaat, dan kun je helemaal niets begrijpen.  

9.            Jezus deelt met God de kennis van de waarde die Hij aan jou geeft. Zijn toewijding aan jou komt van Hem, en komt uit zijn kennis van hemzelf en van God. Jullie kunnen niet gescheiden zijn. Wie God verbonden heeft kunnen niet gescheiden worden en God heeft al Zijn Kinderen met Zichzelf verbonden. Kun jij van je leven en van je wezen gescheiden zijn? De reis naar God is alleen maar het opnieuw wakker worden van de kennis van wáár jij voor eeuwig bent en wát jij voor eeuwig bent. Het is een reis zonder afstand naar een doel dat nooit veranderd is. De waarheid kan alleen worden ervaren. Ze kan niet worden beschreven en ook niet worden uitgelegd. Jezus kan jou bewust maken van de voorwaarden die naar de waarheid leiden, maar de ervaring komt van God. Samen kunnen jullie aan de voorwaarden voldoen, maar de waarheid zal uit zichzelf in jou duidelijk worden.  

1.            Wat God voor jou heeft gewild is van jou. Hij heeft Zijn Wil als geschenk gegeven aan Zijn schat en die Wil is jouw schat. Jouw hart is waar jouw schat is, net zoals Zijn Hart is waar Zijn Schat is. God houdt van jou en jij bent totaal gezegend. Leer dit van Jezus en maak de heilige wil vrij van alle mensen die net zo gezegend zijn als jij.   

VII          HET LICHAAM ALS COMMUNICATIEMIDDEL  

1.            Alle aanval is fysiek. Wanneer er op welke manier dan ook een vorm van aanval in je denkgeest binnen sluipt, dan reageer je op lichamelijk niveau, want op die manier legt het ego het lichaam uit. Je hoeft niet lichamelijk in de aanval te gaan om deze uitleg te accepteren. Je accepteert die al door te geloven dat jij door aan te vallen iets kunt krijgen wat je wilt. Als je dit niet geloofde dan zou het idee van aandacht geen aantrekkingskracht op je hebben. Als jij jezelf gelijk stelt aan een lichaam, dan zul jij je altijd depressief voelen. Wanneer een kind van God op die manier over zichzelf denkt dan kleineert hij zichzelf en beschouwt hij zijn medemensen op een zelfde kleinerende manier. En omdat hij zichzelf alleen in hen kan vinden, heeft hij zich afgesneden van zijn vrijheid.  

2.            Onthoud dat de Heilige Geest het lichaam alleen gebruikt en uitlegt als communicatiemiddel. Hij is de verbinding in communicatie tussen God en Zijn afgescheiden Kinderen. Daarom legt de Heilige Geest alles wat jij gemaakt hebt uit op de manier van wat God is. Het ego zorgt voor scheiding via het lichaam. De Heilige Geest gebruikt het lichaam om met anderen in contact te komen. Jij ziet je medemensen niet zoals de Heilige Geest dat doet, omdat jij lichamen niet alleen maar als een middel ziet om denkgeesten te verbinden en ze te verenigen met die van jou en van Jezus. Als je deze uitleg van het lichaam accepteert dan zul je op een totaal andere manier gaan denken over het lichaam en dan zul je er ook een andere waarde aan geven. Van zichzelf heeft het namelijk geen enkele waarde .  

3.            Als jij het lichaam voor een aanval gebruikt, dan zorgt het voor schade. Als je het alleen gebruikt om de denkgeest te bereiken van iemand die gelooft dat hij een lichaam is om hen door middel van het lichaam te leren dat dit niet zo is, dan zul jij de macht van de denkgeest die in jou is begrijpen. Als jij het lichaam hier enkel en alleen voor gebruikt, dan kun je het niet gebruiken om aan te vallen. Het wordt een prachtige les in verbinding, want het lichaam dient ervoor om te verenigen en tot die vereniging plaats heeft gevonden heeft die les waarde. Dit is God Zijn manier om jou te laten ervaren dat je onbegrensd bent en niet begrensd door het lichaam bent zoals je eerst geloofde. De Heilige Geest ziet het lichaam niet zoals jij het ziet, omdat Hij weet dat het als enige functie heeft God te dienen door de functie te vervullen die God eraan gegeven heeft.  

4.            Communicatie maakt een einde aan afscheiding. Aanval bevordert afscheiding. Het lichaam is mooi of lelijk, vredig of woest, nuttig of schadelijk, dat hangt af van het gebruik dat van het lichaam wordt gemaakt. En in het lichaam van een ander zul jij het gebruik zien dat jij van jouw lichaam maakt. Als het lichaam een instrument wordt dat jij aan de Heilige Geest geeft om te gebruiken als een middel om de kinderen van God te verbinden, dan zul je in een lichaam nooit iets anders zien dat wat het echt is. Gebruik het voor de waarheid en dan zul je het lichaam volgens de waarheid zien. Misbruik het en je zult het niet begrijpen, want dat heb je al gedaan door het te misbruiken. Als je iets uitlegt, wat het ook maar is, zonder de Heilige Geest, dan zul je het wantrouwen. Dat zal je naar haat en aanval en verlies van vrede leiden.  

5.            Toch ontstaat je verlies van vrede alleen maar door je onbegrip. Elke vorm van verlies is onmogelijk. Maar als jij een medemens als een fysiek wezen beziet, dan gaan zijn kracht en heerlijkheid voor jou ‘verloren’ en dat geldt ook voor die van jezelf. Je hebt hem aangevallen maar dan moet jij eerst jezelf aangevallen hebben. Bekijk hem niet op die manier, wegens je eigen verlossing die hem beslist zijn verlossing brengen zal. Geef hem niet de kans om zich in jouw denkgeest te kleineren, maar maak hem vrij van zijn geloof in kleinheid en ontkom daardoor aan je eigen gevangenschap. Als deel van jou is hij heilig. Als deel van Jezus ben jij dat ook. Met een deel van God Zelf communiceren betekent boven het Koninkrijk uitreiken naar de Schepper ervan, via Zijn Stem die Hij tot een deel van jou heeft gemaakt.  

6.            Er is niets zo frustrerend voor een leerling dan lesstof die hij niet leren kan. Het is slecht voor zijn gevoel onbekwaam te zijn en hij moet wel moedeloos worden. Als je geconfronteerd wordt met een onmogelijke situatie waarin je niets leren kunt dan is dat één van de meest moedeloos makende zaken in de wereld. Eigenlijk is het de reden waarom de wereld zelf om moedeloos van te worden is. Je wordt nooit moedeloos van het leerplan van de Heilige Geest, omdat het een leerplan van blijdschap is. Wanneer moedeloosheid de reactie is op het leren zelf, dan komt dat doordat je het echte doel van het leerplan kwijt geraakt bent.  

7.            In deze wereld ziet men het lichaam zelfs niet als één geheel. Men ziet het lichaam als iets dat heel veel functies heeft die weinig of geen verband houden met elkaar, zodat het lijkt alsof het bestuurd wordt door wanorde. Als het zich door het ego laat leiden is dat ook zo. Als het zich door de Heilige Geest laat leiden dan is dat niet zo. Het lichaam wordt dan een middel waardoor het deel van je denkgeest dat je meende kwijt geraakt te zijn terug kan komen naar de geest. De tempel van het ego wordt op die manier de tempel van de Heilige Geest, waar de toewijding aan God de plaats inneemt van de toewijding aan het ego. Op die manier wordt het lichaam wel degelijk een tempel voor God: Zijn Stem woont in je lichaam doordat Hij richting geeft aan het gebruik dat je van je lichaam maakt.  

8.            Als het lichaam alleen voor communicatie gebruikt wordt is genezing het gevolg ervan. Omdat dit iets natuurlijks is geneest het lichaam door zich heel te maken en ook dat is iets natuurlijks. Elke denkgeest is heel en als je ervan overtuigd bent dat een deel ervan stoffelijk of ‘niet-denkgeest’ is, is een gedeeltelijke of zelfs ziekelijke uitleg. De denkgeest kan niet tot iets stoffelijks gemaakt worden, maar hij kan wel door het stoffelijke zichtbaar gemaakt worden als hij het lichaam gebruikt om zichzelf uit te breiden. Door naar buiten te gaan breidt de denkgeest zichzelf uit. Hij stopt niet bij het lichaam, want als hij dat doet wordt hij in zijn doel geremd. Een denkgeest die geremd is, geeft zichzelf de gelegenheid om gevoelig te zijn voor aanval, want hij heeft zich tegen zichzelf gekeerd.  

9.            Belemmeringen wegnemen is dan ook de enige manier om hulp en genezing te garanderen. Hulp en genezing zijn de normale manieren van een denkgeest om zich te uiten, niet in het lichaam maar door het lichaam. Als een denkgeest gelooft dat het lichaam het doel is, dan zal hij zijn lichaam op een verkeerde manier zien en zal hij, doordat hij niet wil dat hij zichzelf uitbreidt, zichzelf afscheiden en gevoelig worden voor ziekte. Het lichaam zien als iets afzonderlijks kan niet anders dan ziekte tot gevolg hebben, want het is niet waar. Een communicatiemiddel dat niet gebruikt wordt om mee te communiceren heeft geen enkel nut. Maar een communicatiemiddel gebruiken om aan te vallen is heel duidelijk iets wat niet het werkelijke doel ervan dient.  

10.          Communiceren is verbinden en aanvallen is afscheiden. Hoe kun je met één en hetzelfde ding twee totaal verschillende dingen doen zonder te lijden? Je kunt maar één doel tegelijk met je lichaam bereiken. Als je dit beseft dan zie je in dat er geen verleiding hoeft te zijn om het lichaam op allerlei verschillende manieren te gebruiken. Als je het toevertrouwt aan het Ene Licht waarin je werkelijk begrijpt waar je lichaam toe dient, dan heb je nog maar één doel over. Je mag een leermiddel en een leerdoel nooit door elkaar halen, want dan zul je nooit je doel bereiken. Het doel van het leren gaat voorbij het lichaam, het is het herstellen van de macht van de denkgeest. Je kunt dit doel pas bereiken als je denkgeest zich uitbreidt naar andere denkgeesten, terwijl het zichzelf bij de uitbreiding niet remt. Dit remmen is de oorzaak van allerlei ziekte, want alleen uitbreiding is de echte functie van de denkgeest.  

11.          Het tegendeel van blijdschap is depressiviteit. Wanneer wat je leert ervoor zorgt dat je depressief in plaats van blij wordt, dan kun je niet naar Gods blije Leraar luisteren en dan kun je ook niet Zijn lessen leren. Een lichaam als iets anders zien dan een communicatiemiddel is jezelf kwetsen en je denkgeest beperken. Gezondheid is daarom niets anders dan de denkgeest en het lichaam hetzelfde doel geven. Als het lichaam ondergeschikt wordt gemaakt aan de denkgeest wordt het heel, want het doel van de denkgeest is eenheid. De aanval van het ego kan alleen maar op het lichaam gericht zijn want het lichaam dat los staat van de denkgeest heeft geen enkel doel.  

12.          Jij wordt niet door je lichaam beperkt en de gedachte kan niet vlees worden. Maar de denkgeest kan wel door het lichaam bekend worden gemaakt als hij aan het lichaam voorbij gaat en het niet als een beperking ziet. Telkens wanneer jij van iemand anders vindt dat hij tot of door zijn lichaam beperkt wordt, dan leg jij jezelf die beperking op. Ben je bereid dit te accepteren als de bedoeling van wat je leert juist is dat je aan alle beperkingen moet proberen te ontkomen? Als je het lichaam ziet als een middel om aan te vallen en als je gelooft dat je daar ooit blij van kunt worden, dan ben je maar een arme, simpele leerling. Je hebt dan een leerdoel geaccepteerd dat overduidelijk tegengesteld is aan het heldere doel van het leerplan en je hebt dan geaccepteerd dat je geen macht hebt om dat doel te bereiken.  

13.          Blij zijn betekent dat je een overduidelijk doel hebt en dat doel komt alleen van God. Wanneer jouw doel overduidelijk is, dan is dit het doel van God. Als je gelooft dat je Zijn doel kunt dwarsbomen, dan heb je redding nodig. Je hebt jezelf dan veroordeeld, maar veroordeling komt nooit van God. Daarom is veroordeling niet waar. En de schijnbare gevolgen zijn ook niet waar. Als jij een medemens ziet als een lichaam, veroordeel je hem omdat je jezelf veroordeeld hebt. Maar als elke veroordeling onecht is en dat moet wel zo zijn omdat het een vorm van aanval is, dan kan veroordeling geen gevolgen hebben.  

14.          Geef jezelf geen kans dat jij lijdt onder de gevolgen die je jezelf inbeeldt van iets dat niet waar is. Maak je denkgeest vrij van de overtuiging dat dit mogelijk is. Als je accepteert dat dit totaal onmogelijk is, dan heb je je hoop op bevrijding gevonden. Welke andere hoop zou je nog willen? Vrijheid van illusies kun je alleen vinden door er niet in te geloven. Er is geen aanval, maar er is wel  onbeperkte communicatie en dus onbeperkte macht en heelheid. De macht van heelheid is uitbreiding. Rem je denken in deze wereld niet, dan zul je je denkgeest openstellen voor scheppen in God.  

VIII         HET LICHAAM ALS MIDDEL OF DOEL  

1.            Zoals je over je lichaam denkt, denk je ook over aanval. Het maakt niet uit wat het is, maar alle definities die het lichaam aan iets geeft zijn kinderachtig en zijn altijd gebaseerd op waar het naar mening van het ego toe dient. Het ego kan niet objectief oordelen en ook niet generaliseren, want wat het ziet dat beoordeelt het naar de functie die het heeft. Het ziet niet wat het is, maar alleen of het bruikbaar is. Voor het ego is het lichaam iets waarmee het kan aanvallen. Het lichaam is dan ook niet de bron van zijn eigen gezondheid. De toestand van je lichaam komt alleen maar van jouw uitleg van zijn functie. Jij bepaalt welke functies het lichaam heeft, maar het lichaam bepaalt niet welke functie jij hebt. Je kunt dat niet omkeren. Het lichaam bestaat wel uit allerlei onderdelen, maar die vormen samen één geheel. Het onderdeel vormt niet het geheel. Je lichaam heeft een voet of een hand, maar je voet heeft niet een lichaam. Je ziet je eigen lichaam ook maar voor een gedeelte, zonder spiegel zul je je achterkant nooit zien en je gezicht ook niet. Dat wil daarmee niet zeggen dat je achterkant of je gezicht geen deel van het geheel zijn of dat ze er niet zijn omdat jij ze niet kunt zien.  

2.            Het lichaam bestaat in een wereld waarin het lijkt dat je twee stemmen kunt horen die beide je lichaam als eigendom zien. Het lijkt ook alsof je loyaal kunt zijn met je lichaam aan beide stemmen, waardoor je zowel gezond als ziek kunt zijn. Het ego ziet het lichaam zowel als middel en als doel. Door het lichaam als een doel te zien, kan het ego niet echt gebruik maken van het lichaam, want het lichaam kan geen doel hebben. Het moet je al wel opgevallen zijn dat elk doel van het ego hetzelfde resultaat heeft: als je dat doel heb bereikt dan heb je geen voldoening. En daarom wisselt het ego constant van doel zodat jij blijft hopen dat er toch nog een keer iets komt waar je wel echt voldaan over bent.  

3.            Het was heel erg moeilijk om het geloof van het ego in het lichaam als doel kwijt te raken, want dit geloof staat gelijk aan het geloof in aanval als doel. Het ego heeft heel veel tijd en moeite in ziekte geïnvesteerd. Hoe kun je immers als je ziek bent de vaste overtuiging van het ego tegenspreken dat je niet onkwetsbaar bent? Dit is een aantrekkelijk argument vanuit het standpunt van het ego, want het verdoezelt de overduidelijke aanval die aan de basis van ziekte ligt. Als jij dat inzag en daarnaast afzag van alle aanval, dan zou je niet die valse overtuiging van het ego naast je neer kunnen leggen.  

4.            Het is moeilijk om ziekte als een valse overtuiging te zien, omdat je niet beseft dat wat ziekte je brengt absoluut niet overeenkomt met wat je wilt. Deze overtuiging lijkt dan ook alleen maar onschuldig en betrouwbaar omdat je deze overtuiging niet aan een ernstig kruisverhoor hebt blootgesteld. Had je dat wel gedaan, dan zou je ziekte niet als zo’n sterke getuige voor de uitgangspunten van het ego beschouwen. Het zou eerlijker zijn om te zeggen dat de mensen die het ego willen ook de neiging hebben om hun ego te verdedigen. Hun keuze van dingen duidelijk maken zou dan ook al van begin af aan je argwaan op moeten wekken. Het ego roept geen getuigen op die het met zijn zaak niet eens zijn, en de Heilige Geest doet dat net zomin. Er is gezegd dat het vellen van een oordeel de functie van de Heilige Geest is en deze functie kan hij perfect uitvoeren. Het ego als rechter is absoluut niet onpartijdig en daarom is het oordeel altijd ingekleurd door de mening en het doel van het ego. Wanneer een ego een getuige oproept, dan is dat al een bondgenoot van het ego.  

5.            Het is nog steeds waar dat het lichaam van zichzelf geen functie heeft omdat het zelf geen doel is. Het ego maakt er wel een doel van omdat op die manier de echte functie van het lichaam verborgen gehouden wordt. Dat is de bedoeling van alles wat het ego doet. Zijn enige bedoeling is het om de functie van alles uit het oog te verliezen. Een ziek lichaam is totaal onzinnig. Het kan ook niet zinnig zijn, omdat ziekte niet de bedoeling van het lichaam is. Ziekte heeft alleen betekenis als de twee basis uitgangspunten van het ego voor wat betreft het lichaam waar zijn: dat het lichaam bedoeld is om aan te vallen en dat jij een lichaam bent. Zonder deze uitgangspunten is ziekte ondenkbaar.  

6.            Ziekte is een manier om te demonstreren dat jij kunt worden gekwetst. Ze getuigt van je broosheid, je kwetsbaarheid en je hele grote behoefte om op leiding van buitenaf te vertrouwen. Het ego gebruikt dit als zijn beste argument dat jij zijn leiding nodig hebt. Het schrijft eindeloze recepten voor die een noodlottige afloop moeten helpen voorkomen. De Heilige Geest zie zich dezelfde situatie totaal bewust is doet geen enkele moeite om die te analyseren. Als de gegevens zinloos zijn, dan heeft een analyse geen zin. De functie van de waarheid is om informatie bij elkaar te brengen die waar is. Alle manieren waarop je een vergissing aanpakt hebben geen enkele zin. Hoe ingewikkelder de resultaten worden, des te moeilijker het misschien is om in te zien dat ze niets te betekenen hebben, maar het is niet nodig om alle mogelijke gevolgen te onderzoeken die kunnen ontstaan om ze juist in te kunnen schatten.  

7.            Een leermiddel is geen leraar. Het kan jou niet zeggen hoe jij je voelt. Het weet niet hoe jij je voelt, omdat je de verwarring van het ego hebt overgenomen en daarom geloof je dat een leermiddel je wel vertellen kan hoe jij je voelt. Ziekte is alleen maar het zoveelste voorbeeld van de vasthoudendheid waarmee jij om de leiding vraagt van een leraar die het antwoord niet weet. Het ego is niet in staat om te weten hoe jij je voelt. Toen er gezegd werd dat het ego helemaal niets weet, was dit het enige over het ego dat volkomen waar is. Maar hieruit kun je niets anders concluderen dat wanneer het ego helemaal geen kennis heeft en kennis met ‘zijn’ te maken heeft, het ego niet met jouw ‘zijn’ te maken heeft.  

8.            Je kunt met recht vragen hoe het mogelijk is dat de stem van iets dat niet bestaat zo vasthoudend kan zijn. Heb je al eens gedacht aan de vervormende kracht van iets waar je naar verlangt, ook al is het niet echt? Er zijn veel voorbeelden te geven van hoe de blik op de wereld vervormd wordt door wat jij verlangt. Er is niemand die de mogelijkheden van het ego om valse argumenten op te bouwen kan betwijfelen. Net zomin kan iemand jouw bereidheid om te luisteren in twijfel trekken wanneer je er eenmaal voor gekozen hebt om niets anders dan de waarheid aan te nemen. Wanneer jij het ego aan de kant zet, is het weg. De Stem van de Heilige Geest is net zo sterk als jouw bereidheid om ernaar te luisteren. Jij hebt de vrije keuze om ernaar te luisteren en de Heilige Geest zal jouw vrije keuze nooit overstemmen, want de Heilige Geest probeert jouw vrije keuze juist te herstellen en zal nooit proberen die aan te tasten.  

9.            De Heilige Geest leert jou om je lichaam alleen te gebruiken om je medemensen te bereiken, zodat Hij Zijn boodschap via jou aan hen leren kan. Dat zal hen en daarom jou genezen. Alles wat gebruikt wordt dat gelijk is aan de functie zoals de Heilige Geest die ziet, kan niet ziek zijn. Alles wat anders gebruikt wordt wel. Laat het lichaam niet de spiegel zijn van een gespleten denkgeest. Laat het geen beeld zijn van jouw opvatting van kleinheid. Laat het geen weerspiegeling zijn van jouw besluit om aan te vallen. gezondheid wordt gezien als een natuurlijke staat waarin alles zich bevindt wanneer de uitleg wordt overgelaten aan de Heilige Geest die geen aanval op wat dan ook ziet. Gezondheid is het gevolg van het loslaten van al je pogingen om het lichaam liefdeloos te gebruiken. Gezondheid is het begin van de juiste visie op het leven onder de leiding van die ene Leraar die weet wat het leven is, omdat Hij de Stem van het Leven Zelf is.  

IX            GENEZING ALS EEN VERBETERDE MANIER VAN WAARNEMEN  

1.            Er is al eerder gezegd dat de Heilige Geest het Antwoord is. Hij is het Antwoord op alles, omdat Hij weet wat het antwoord op alles is. Het ego weet niet wat een echte vraag is, alhoewel het wel een eindeloos aantal vragen stelt. Maar jij kunt dit leren als je de waarde van het ego leert betwijfelen en op die manier het vermogen opbouwt om zijn vragen op waarde in te schatten. Wanneer het ego jou tot ziekte verleidt, vraag de Heilige Geest dan niet om het lichaam te genezen, want dat zou alleen de overtuiging van het ego overnemen dat het lichaam het eigenlijke doel is van genezing. Vraag de Heilige Geest liever jou de juiste manier van kijken naar het lichaam te leren, want alleen de manier waarop je het lichaam ziet kan vervormd zijn. Alleen de waarneming kan ziek zijn, want alleen de waarneming kan verkeerd zijn.  

2.            Een verkeerde manier van zien is wensen dat de dingen zijn wat ze niet zijn. De echtheid van alles is totaal onschadelijk, omdat totale onschadelijkheid de voorwaarde voor echtheid is. En dat is ook de voorwaarde van jouw bewustzijn van de werkelijkheid. Jij hoeft de werkelijkheid niet te zoeken. Ze zal jou zoeken en jou vinden wanneer je aan haar voorwaarden voldoet. Haar voorwaarden maken deel uit van wat ze is. En alleen dit deel is aan jou. De rest zorgt voor zichzelf. Jij hoeft zo weinig te doen omdat jouw kleine deel zo machtig is dat het jou het geheel zal brengen. Accepteer dan ook jouw kleine deel, en zorgt er daarmee voor dat ook het geheel voor jou is.  

3.            Heelheid geneest omdat ze bij de denkgeest hoort. Alle vormen van ziekte, tot aan de dood aan toe, zijn lichamelijke uitingen van de angst om wakker te worden. Het zijn pogingen om vaster te slapen uit angst om wakker te zijn. Dit is een armzalige manier om te proberen niet te zien door te doen alsof je niets ziet. ‘Rust in vrede’ is een zegen voor de levenden, niet voor de doden, omdat rust hoort bij wakker zijn, niet bij slapen. Slapen is je terugtrekken, maar wakker zijn is je verbinden. Dromen zijn illusies van verbonden zijn, want ze weerspiegelen de vervormde opvattingen van het ego over wat verbinding is. Maar ook de Heilige Geest kan de slaap gebruiken en kan, als je Hem laat begaan, dromen gebruiken om je te helpen wakker te worden.  

4.            Hoe jij wakker wordt is een teken van hoe je gebruik hebt gemaakt van je slaap. Aan wie heb je je slaap opgedragen? Welke leraar heeft tijdens je slaap op je gepast? Telkens al je moedeloos wakker wordt had je je slaap niet aan de Heilige Geest gegeven. Alleen wanneer je opgewekt wakker wordt heb je je slaap benut zoals de Heilige Geest die bedoeld heeft. Je kunt inderdaad ‘bedwelmd’ zijn door de slaap als je die ter beschikking stelt aan ziekte. De slaap is net zomin een vorm van de dood als dat de dood een vorm van bewusteloosheid is. Totale bewusteloosheid is onmogelijk. Je kunt in vrede rusten alleen omdat je wakker bent.  

5.            Genezing is de bevrijding van de angst om wakker te worden en de vervanging van de angst door de beslissing om wakker te zijn. De beslissing om wakker te zijn weerspiegelt de wil om lief te hebben, want alle genezing is het vervangen van angst door liefde. De Heilige Geest kent geen verschil tussen diverse gradaties van vergissingen, want als Hij je zou leren dat de ene vorm van ziekte ernstiger is dan de andere, dan zou Hij je leren dat de ene vergissing echter is dan de andere. Zijn functie is alleen verschil maken tussen wat onecht is en wat waar is en het onechte door het ware te vervangen.  

6.            Het ego, dat telkens probeert om de denkgeest zwak te maken, probeert hem van het lichaam te scheiden in een poging om de denkgeest te vernietigen. Toch gelooft het ego echt dat de denkgeest hem beschermt. Dat komt omdat het ego gelooft dat de denkgeest gevaarlijk is en dat de denkgeest uitschakelen betekent dat genezing mogelijk is. Maar de denkgeest uitschakelen is onmogelijk, want dat zou betekenen dat je dat wat God geschapen heeft tot ‘niets’ maakt. Het ego heeft een enorme hekel aan zwakte, ook al doet het alle moeite om ervoor te zorgen dat jij in zwakte gelooft. Het ego wil alleen wat het haat. Voor het ego is dat totaal logisch. Doordat het ego in de macht van aanval gelooft wil het ook aanvallen.  

7.            De Bijbel roept je op om volmaakt te zijn, om alle vergissingen te genezen, geen gedachten te hebben over het lichaam als iets dat niet bij het geheel hoort en alles te volbrengen in de naam van Jezus Christus. Deze naam is niet alleen van hem, want de persoonlijkheid hebben jullie samen. De naam van Gods Kinderen is één, en jij wordt opgeroepen om de werken van de liefde uit te voeren omdat Jezus en jij dit Eenzijn gezamenlijk bezitten. Jullie denkgeesten zijn heel omdat ze één zijn. Als jij ziek bent betekent dat, dat je je van hem terugtrekt. Maar je kunt je niet alleen van hem terugtrekken. Je kunt je alleen van hem én van jezelf terugtrekken.  

8.            Het is je vast al opgevallen dat dit een hele praktische cursus is, een die precies bedoelt wat hij zegt. Jezus zou je niet vragen om iets te doen wat je niet kunt, en het is onmogelijk dat hij iets kan wat jij niet kunt. Als je hiervan uitgaat, en wel heel letterlijk, dan is er niets dat jou kan tegenhouden om precies te doen wat hij vraagt en alles pleit ervoor dat je dat ook doet. Hij legt je geen beperkingen op, omdat God je geen beperkingen oplegt. Wanneer jij jezelf beperkt, dan ben je niet samen met hen één denkgeest, en dat is ziekte. Maar ziekte is niet iets van het lichaam, maar van de denkgeest. Alle vormen van ziekte zijn net zoveel tekenen dat de denkgeest gespleten is en geen glashelder doel accepteert.  

9.            Het doel glashelder maken is dan ook de enige manier waarop de Heilige Geest geneest. Dat komt doordat dit het enige niveau is waarop genezing iets betekent. Het herstellen van de betekenis van het doel in een chaotische manier van denken is de manier om dat te genezen. Jouw taak is alleen om aan de voorwaarden voor betekenis te voldoen, want de betekenis is iets van God Zelf. Toch is het belangrijk voor Zijn betekenis dat jij jouw betekenis terug vindt, want jouw betekenis is deel van die van Hem. Jouw genezing is dus deel van Zijn gezondheid, want ze is deel van Zijn Heelheid. Hij kan die niet verliezen, maar wat jij wel kunt is die niet kennen. Toch is ze nog steeds Zijn Wil voor jou, en Zijn Wil kan niet anders dan voor altijd alles laten voortbestaan.     

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html