Ontdek het Leven

EEN CURSUS IN WONDEREN

HOOFDSTUK 1


 

De principes van wonderen zijn hieronder vermeld zoals ze in de Cursus in Wonderen staan. Het woord IK in de Cursus is vervangen door Jezus, die de Cursus woord voor woord gedicteerd heeft. De cursieve tekst is afkomstig uit de Cursus in Wonderen.

DE PRINCIPES VAN WONDEREN

1.            

Wonderen kennen geen rangorde naar moeilijkheid. Het ene is niet ‘moeilijker’ of ‘groter’ dan het andere. Ze zijn allemaal gelijk. Alle uitingen van liefde zijn maximaal.

Er is geen rangorde of verschil in wonderen, er zijn geen moeilijke of gemakkelijke, grote of kleine wonderen, ze zijn allemaal gelijk. Alles dat uit liefde gedaan wordt is even waardevol.

2.            

Op zichzelf zijn wonderen niet van belang. Het enige dat telt is hun Bron, die elke waardebepaling verre overstijgt.

Wonderen op zich zijn niet het belangrijkste, want het enige dat werkelijk waarde heeft is de Bron waar wonderen vandaan komen. Die Bron is zo groot en speciaal, dat je als mens de waarde ervan nooit kunt bepalen.

3.            

Wonderen gebeuren van nature als uitingen van liefde. Het echte wonder is de liefde die ze inspireert. In die zin is alles wat uit liefde voortkomt een wonder.

Wanneer liefde gegeven wordt ontstaan wonderen. De basis van het wonder is de liefde en dat is het enige dat een echt wonder is. Op die manier is alles dat door liefde ontstaat een wonder te noemen.

4.            

Alle wonderen betekenen leven, en God is de Schenker van leven. Zijn Stem zal je heel specifiek leiden. Al wat je moet weten zal jou worden verteld.

Alle wonderen die gebeuren hebben als doel het leven te behouden en God is degene die het leven gegeven heeft. Zijn Stem zal je op een hele speciale manier leiden en alles wat je moet weten zal jou worden verteld.

5.            

Wonderen zijn gewoonten, en horen onopzettelijk te zijn. Ze dienen niet onder bewuste controle te staan. Bewust geselecteerde wonderen kunnen een product van misleiding zijn.

Liefde veroorzaakt wonderen en daarom hoort liefde een gewoonte te zijn. Je hoort liefde te geven zonder dat je je daarvan bewust bent. Over liefde hoef je niet na te denken, want als je eerst nadenkt voordat je liefde geeft, dan kunnen er bijbedoelingen ontstaan.

6.            

Wonderen zijn natuurlijk. Wanneer ze uitblijven, is er iets misgegaan.

Wonderen zijn natuurlijk en horen als vanzelf te gebeuren. Als ze niet gebeuren, is er iets misgegaan.

7.            

Wonderen zijn ieders recht, maar eerst is loutering noodzakelijk.

Ieder mens heeft recht op wonderen, maar je kunt pas een wonder geven en ontvangen als je hart zuiver is.

8.            

Wonderen genezen doordat ze een gemis aanvullen; ze worden door hen die tijdelijk meer hebben, verricht voor hen die tijdelijk minder hebben.

Wonderen hebben een genezende werking omdat ze iets dat ontbreekt aanvullen; ze worden gedaan door mensen die tijdelijk meer liefde hebben voor hen die tijdelijk minder liefde kennen.

9.            

Wonderen zijn een soort uitwisseling. Zoals alle uitingen van liefde, die in de ware zin altijd wonderbaarlijk zijn, draait deze uitwisseling de natuurlijke wetten om. Ze brengen gever en ontvanger beiden meer liefde.

Wonderen zijn een soort wisselwerking en uitwisseling van liefde. Alle vormen en uitingen van liefde zijn altijd prachtig en bedoeld om wonderen te veroorzaken. De uitwisseling van liefde draait de natuurlijke wetten om; degene die liefde geeft krijgt meer liefde door het gevoel van liefde en degene die liefde ontvangt krijgt ook meer liefde door het ontvangen ervan.

 

10.         

 Het gebruik van wonderen als een spektakel om geloof op te wekken is een misvatting van hun bedoeling.

Wonderen zijn niet bedoeld om geloof in God op te wekken. Wonderen die als zodanig gebruikt worden laten zien dat de bedoeling van wonderen niet begrepen wordt.

11.          

Gebed is het medium van wonderen. Het is een middel tot communicatie van het geschapene met de Schepper. Door gebed wordt liefde ontvangen, en door wonderen wordt liefde geuit.

Door het gebed kun je wonderen tot leven brengen. Het gebed is een middel om verbinding te leggen met God. Door het gebed ontvang je liefde van God en door wonderen kun je die goddelijke liefde doorgeven.

12.          

Wonderen zijn gedachten. Gedachten kunnen het lagere of lichamelijke ervaringsniveau vertegenwoordigen, of het hogere of geestelijke ervaringsniveau. Het ene maakt het fysieke, en het andere schept het geestelijke.

Wonderen zijn gedachten. Gedachten kunnen gericht zijn op het lagere, aardse en lichamelijke niveau, maar zij kunnen ook gericht zijn op het hogere of geestelijke niveau. Het ene zorgt ervoor dat er aardse dingen ontstaan en het andere zorgt ervoor dat er geestelijke dingen ontstaan.

13.          

Wonderen zijn zowel begin- als eindpunten en wijzigen zo de tijdsorde. Ze zijn steeds weer bekrachtigingen van wedergeboorte, die achteruit lijken te gaan, maar in wezen vooruit gaan. Ze maken het verleden ongedaan in het heden en bevrijden zo de toekomst.

Wonderen zijn niet alleen het beginpunt, maar ook het eindpunt en op die manier veranderen ze de tijd. Wonderen als uitingen van liefde zorgen ervoor dat je je elke keer dat je liefde gegeven hebt weer als herboren voelt. De tijd heeft even stil gestaan en je bent even boven de aarde uitgestegen. Ze genezen het verleden en geven hoop voor de toekomst.

14.          

Wonderen getuigen van de waarheid. Ze zijn overtuigend omdat ze uit overtuiging voortkomen. Zonder overtuiging ontaarden ze in magie, die onnadenkend en daardoor destructief is, of liever, een niet creatief gebruik van de denkgeest.

Uitingen van liefde vertellen de waarheid. Ze worden geloofd omdat ze uit geloof in liefde ontstaan. Zonder dit geloof worden uitingen van liefde onecht, en daardoor vernietigen ze het geloof in liefde. Ze zorgen ervoor dat gedachten niet meer op liefde gericht zijn.

15.          

Elke dag behoort aan wonderen te zijn gewijd. Het doel  van de tijd is jou de gelegenheid te geven de tijd constructief te gebruiken. Zo is het een leermiddel op een doel gericht. De tijd zal ophouden, wanneer hij niet langer van nut is om het leerproces te vergemakkelijken.

Je hoort elke dag op wonderen gericht te zijn. Tijd is bedoeld om jou de gelegenheid te geven je tijd opbouwend te gebruiken. Op die manier is de tijd een middel om te leren om je te richten op het doel dat je wilt bereiken. De tijd zal ophouden te bestaan als je geen tijd meer nodig hebt om je leren gemakkelijker te maken.

16.          

Wonderen zijn leermiddelen waarmee wordt gedemonstreerd dat het even zalig is te geven als te ontvangen. Ze vergroten de kracht van de gever en verlenen tegelijkertijd de ontvanger kracht.

Wonderen zijn middelen waarmee je leert en die je duidelijk maken dat het even fantastisch is om liefde te geven als te ontvangen. Wonderen maken degene die liefde geeft sterker en op hetzelfde moment geven ze ook degene die de liefde ontvangt kracht.

17.          

Wonderen overstijgen het lichaam. Het zijn plotselinge verschuivingen naar onzichtbaarheid, weg van het lichamelijk niveau. Dat is de reden waarom ze genezen.

Wonderen gaan veel verder dan alleen het lichaam. Door het wonder kun je heel plotseling ervaren dat je in de onzichtbare wereld bent waar geen tijd bestaat en waar geen lichamelijk niveau is. Daarom genezen wonderen mensen.

18.          

Een wonder is een dienst. Het is de maximale dienst die jij een ander kunt bewijzen. Het is een manier om je naaste lief te hebben als jezelf. Je herkent op hetzelfde moment de eigen waarde en die van je naaste.

Een wonder is een dienst aan een ander, het is zelfs de allergrootste dienst die je aan een ander kunt geven. Het is een manier om je medemens lief te hebben zoals je jezelf lief hebt. Op het moment dat je liefde geeft herken je hoeveel je zelf waard bent en ook hoeveel de ander waard is.

19.          

Wonderen verenigen denkgeesten in God. Ze zijn aangewezen op samenwerking omdat het Zoonschap de som is van al wat God geschapen heeft. Wonderen weerspiegelen daarom de wetten van de eeuwigheid, niet van de tijd.  

Wonderen zorgen voor de eenheid van mensen in God. Mensen moeten wel samenwerken, want met de Zoon of het Kind van God wordt de hele mensheid bedoeld en daar hoort iedereen bij. Alle mensen zijn door God geschapen. Wonderen zijn daarom een afspiegeling van de wetten van de eeuwigheid en niet van de tijd.

20.          

Wonderen roepen weer het bewustzijn wakker dat de geest, en niet het lichaam, het altaar van de waarheid is. Dit is het besef dat tot de genezende kracht van het wonder leidt.

Wonderen maken je ervan bewust dat je geest en niet je lichaam het enige ware in jezelf is. Als je dit beseft, dan leidt dit naar de genezende kracht van het wonder van de liefde.

21.          

Wonderen zijn de natuurlijke tekenen van vergeving. Door wonderen aanvaard je Gods vergeving door die naar anderen uit te breiden.

Het wonder van de liefde is een natuurlijke manier om te laten blijken dat je iemand vergeven hebt. Door het wonder van de liefde accepteer je dat God jou vergeven heeft door die vergeving door te geven aan anderen.

22.          

Wonderen worden alleen met angst geassocieerd dankzij het geloof dat duisternis de mogelijkheid tot verbergen heeft. Jij gelooft dat wat jouw fysieke ogen niet kunnen zien, niet bestaat. Dit leidt tot de ontkenning van de geestelijke blik.

Het wonder van liefde wordt alleen met angstige gedachten in verband gebracht omdat je gelooft dat je je in het donker verstoppen kunt. Jij gelooft dat wat jouw lichamelijke ogen niet kunnen zien ook niet bestaat en daarmee ontken je dat je ook met de geest dingen kunt zien en voelen.

23.          

Wonderen herordenen de waarneming en plaatsen alle niveaus in het ware perspectief. Dit werkt genezend, omdat ziekte ontstaat uit het verwarren van de niveaus.

De wonderen die liefde doen zorgen ervoor dat je op een andere manier naar de wereld kijkt en dat je alles in de juiste verhoudingen ziet. Je ziet alles zoals het werkelijk is en dit werkt genezend, want ziektes ontstaan omdat je in de war raakt van wat je lichamelijke ogen zien en wat je meemaakt.

24.         

 Wonderen stellen je in staat zieken te genezen en doden op te wekken, want jij hebt ziekte en dood zelf gemaakt en kunt daarom beide afschaffen. Jij bent een wonder, in staat tot scheppen naar het evenbeeld van jouw Schepper. Al het andere is jouw eigen nachtmerrie, en bestaat niet. Alleen de scheppingen van licht zijn werkelijkheid.

Het wonder van de liefde maakt het voor jou mogelijk om zieken te genezen en mensen die geestelijk dood zijn weer levend te maken. Mensen geloven in ziekte en dood omdat ze die gedachten zelf gemaakt hebben. Je kunt ermee stoppen hierin te geloven. Jij bent een wonder dat de mogelijkheid bezit te scheppen zoals jouw Schepper doet. Al het andere dat je in de wereld maakt is jouw eigen nachtmerrie en bestaat niet. Alleen de scheppingen van licht en liefde zijn echt.

25.          

Wonderen maken deel uit van een aaneengeschakelde keten van vergeving die, eenmaal voltooid, de Verzoening vormt. De Verzoening is altijd en in alle dimensies van de tijd werkzaam.

Wonderen, die liefde zijn, zorgen ervoor dat er een ongebroken kettingreactie van vergeving ontstaat en als die ketting eenmaal klaar is, dan is iedereen dichter bij God gekomen. Het doel is altijd en overal dat ieder mens dichter bij God komen zal.

26.          

Wonderen staan voor vrijheid van angst. “Verzoenen” betekent ‘ongedaan maken’. Het ongedaan maken van angst is een wezenlijk bestanddeel van de Verzoeningswaarde van wonderen.

Het wonder van de liefde zorgt ervoor dat angst verdwijnt. ‘Verzoenen’ beteken ‘ongedaan maken’. Het laten verdwijnen van de angst is het echte doel van wonderen, want alleen dan kan een mens dichter bij God komen.

27.          

Een wonder is een universele zegening van God via mij naar al mijn broeders. Het is het voorrecht van wie vergeven is om te vergeven.

Een wonder is een zegen van God die voor iedereen geldt. Het wordt door God via zijn Zoon Jezus aan alle mensen gegeven. Als je beseft dat God je vergeven heeft, dan is het jouw voorrecht om alle andere mensen te vergeven.

28.          

Wonderen zijn een manier om bevrijding van angst te verkrijgen. Openbaring brengt een toestand teweeg  waarin angst reeds is opgeheven. Wonderen zijn dus de middelen en openbaring is het doel.

Wonderen zijn een manier om vrij van angst te worden. Plotseling inzicht en besef van God zorgen ervoor dat je angst volledig wegvalt. Het wonder van de liefde is het middel om plotseling inzicht in en besef van God te bereiken.

29.          

Wonderen loven God via jou. Ze loven Hem door Zijn scheppingen te eren en hun volmaaktheid te beamen. Ze genezen doordat ze de vereenzelviging met het lichaam ontkennen en de vereenzelviging met de geest bevestigen.

Door het wonder van de liefde vereer je God. Wonderen eren God door Zijn scheppingen te eren en te erkennen dat ze volmaakt geschapen zijn. Wonderen genezen omdat ze ervoor zorgen dat je inziet dat je veel meer dan een lichaam bent. Je bent een geestelijk wezen dat vol liefde is.

30.          

Door de geest te erkennen zetten wonderen de niveaus van waarneming recht en tonen die in hun juiste rangschikking. Dit plaatst de geest in het middelpunt, waar hij rechtstreeks kan communiceren.

Door te erkennen dat je een geestelijk wezen bent wordt je blik op de wereld veranderd. Het laat je beseffen dat andere mensen ook geestelijke wezens zijn. Hierdoor plaats je het geestelijke in het middelpunt en daardoor kan jouw geest rechtstreeks met een ander in verbinding staan.

31.          

Wonderen horen tot dankbaarheid te inspireren, niet tot ontzag. Dank God voor wat jij werkelijk bent. De kinderen van God zijn heilig en het wonder eert hun heiligheid, die wel verborgen maar nooit verloren kan zijn.

Het wonder van de liefde hoort je dankbaar te maken, het is niet nodig dat je er ontzag voor hebt. Wees God dankbaar voor wat je echt bent. De kinderen van God zijn heilig en het wonder van de liefde eert hun heiligheid, die ze wel kunnen verbergen maar nooit kunnen verliezen.

32.          Ik inspireer alle wonderen, die in wezen een voorspraak zijn. Zij zijn een voorspraak van jouw heiligheid en maken jouw waarnemingen heilig. Door jou boven de natuurwetten te stellen, verheffen ze jou tot de sfeer van de hemelse orde. In deze orde ben je al volmaakt.

Jezus geeft alle mensen inspiratie om het wonder van de liefde te geven. Het wonder van de liefde is eigenlijk een bevestiging van jouw heiligheid en het maakt alles dat je in de wereld ziet heilig. Het wonder van de liefde zorgt ervoor dat je boven de natuurwetten komt te staan en ze verhogen je tot de sfeer van de hemel. In de hemel ben je al volmaakt.

33.          

Wonderen eren jou omdat jij liefde waard bent. Ze verdrijven illusies over jezelf en zien het licht in jou. Zo maken ze al verzoenend je vergissingen weer goed door jou van je nachtmerries te verlossen. Door je denkgeest te bevrijden uit de gevangenis van je illusies geven ze jou je innerlijke gezondheid weer terug.

Het wonder van de liefde eert jouw werkelijke wezen omdat jij liefde waard bent. De liefde zorgt ervoor dat alle verkeerde ideeën die je over jezelf hebt verdwijnen en dat je inziet dat het licht in jou het belangrijkste is. Op die manier maakt het wonder al jouw vergissingen weer goed door je van al je nachtmerries te verlossen. Door jouw gedachten vrij te maken van alle onwerkelijke dingen die je gemaakt hebt  en gevangen houden geven wonderen jou je innerlijke gezondheid weer terug.

34.          

Wonderen herstellen de denkgeest tot zijn volheid. Door al verzoenend een tekort goed te maken, brengen ze volmaakte bescherming tot stand. De kracht van de geest laat geen ruimte voor inbreuk.

Wonderen zorgen ervoor dat alle gedachten weer gericht zijn op jouw volmaaktheid. Doordat het wonder van de liefde ervoor zorgt dat je dichter bij God komt, zorgt het er ook voor dat je niet meer denkt dat je liefde tekort komt en daardoor wordt je volmaakt beschermd tegen allerlei negatieve gedachten. De kracht van de geest is sterker dan alle gedachten van je ego.

35.          

Wonderen zijn uitingen van liefde, maar ze hoeven niet altijd een zichtbare uitwerking te hebben.

Wonderen zijn uitingen van liefde, maar ze hoeven niet altijd een zichtbare uitwerking te hebben.

36.          

Wonderen zijn voorbeelden van juist denken, die jouw waarnemingen afstemmen op de waarheid zoals God die geschapen heeft.

Door het wonder van de liefde denk je op de juiste manier over anderen en jij ziet de waarheid in je medemensen. Zij zijn zoals God ze geschapen heeft.

37.          

Een wonder is een correctie door mij in het onjuiste denken ingevoerd. Dit werkt als een katalysator, die foutieve waarneming afbreekt en op de juiste wijze opnieuw opbouwt. Dit stelt jou onder het Verzoeningsbeginsel waar de waarneming wordt genezen. Tot dit geeft plaatsgevonden, is kennis van de Goddelijke Orde onmogelijk.

Het wonder van de liefde is een verandering die door Jezus wordt aangebracht in de onjuiste manier van denken. Dit werkt als een katalysator die een onjuiste kijk op de wereld verandert in de juiste manier om naar de wereld te kijken. Je kunt onmogelijk weten wat de Goddelijke Orde is, totdat je deze verandering hebt doorgemaakt.

38.          

De Heilige Geest is het mechanisme van wonderen. Hij ziet zowel Gods scheppingen als jouw illusies. Hij scheidt het ware van het onware door Zijn vermogen totaal waar te nemen in plaats van selectief.

De Heilige Geest van God zorgt voor wonderen. Hij ziet niet alleen Gods scheppingen, maar ook de illusies die jij gemaakt hebt. De Heilige Geest brengt een scheiding aan tussen wat echt en niet echt is, want hij is in staat alles te zien zoals het is en hij maakt geen onderscheid.

39.         

 Het wonder heft vergissingen op doordat de Heilige Geest vergissingen als onwaar of onwerkelijk doorziet. Dit is een andere manier om te zeggen dat door het licht waar te nemen de duisternis vanzelf verdwijnt.

Het wonder zorgt ervoor dat vergissingen verdwijnen doordat de Heilige Geest ziet dat vergissingen niet echt en niet waar zijn. Dit is een andere manier om te zeggen dat door het licht te zien het donker vanzelf verdwijnt.

40.          

Het wonder erkent iedereen als jouw broeder en de mijne. Het is een manier om het universele merkteken van God waar te nemen.

Het wonder van de liefde erkent dat iedereen jouw medemens is en het medemens van Jezus. Het is een manier om het overal geldende merkteken van God te zien.

41          

Heelheid is de waarnemingsinhoud van wonderen. Zo corrigeren, of verzoenen ze, de foutieve waarneming van gemis.

Het wonder ziet de volmaaktheid en heelheid van alles en iedereen en op die manier zorgen wonderen ervoor dat het onjuiste idee dat je liefde tekort kunt komen wordt gecorrigeerd of verzoend.


 

II             TOTAAL INZICHT EN BESEF – OPENBARING -, TIJD EN WONDEREN  

1.             

Wanneer je een moment ervaart van totaal inzicht en besef, verdwijnt alle angst en twijfel, maar omdat het inzichtelijke moment slechts een ogenblik duurt is het verdwijnen van angst en twijfel ook tijdelijk. Het moment dat je beleefd hebt is wel degelijk een ogenblik in de enige echte werkelijkheid; dit heldere moment waarin alles duidelijk wordt, is je natuurlijke staat, het is het ogenblik waarin je in directe verbinding met God staat. Het gevoel van eenheid met alles dat bestaat dat bij deze ervaring hoort wordt soms in seksuele relaties gezocht, maar dat is een poging die nooit kan lukken. Alleen liefde tussen mensen kan voor deze ervaring zorgen en brengt echte intimiteit in een relatie. Het moment van het besef van totale eenheid schept het gevoel van totale eenheid met God. Het gevoel van liefde hoort bij de eenheid met een ander mens. Besef van eenheid met alles en liefde kan bewust ervaren worden, maar het komt niet rechtstreeks uit je bewustzijn. Je kunt dit besef en deze liefde niet bewust oproepen, want ze worden vanuit de Bron van Bewustzijn via jouw hart en ziel in jouw bewustzijn gelegd. Door jouw bewustzijn kom je in je leven in actie en door jouw gedrag laat je zien dat je een bewust mens bent.  

2.                            

Plotseling besef en inzicht in alles dat bestaat is een persoonlijke ervaring. Je kunt er wel over vertellen, maar een dergelijke ervaring is niet echt in woorden over te brengen. Je kunt nooit precies duidelijk maken aan een ander wat je hebt ervaren, want totaal inzicht is een persoonlijke ervaring, het is een besef. Het is de ervaring van onuitsprekelijke en onvoorwaardelijke liefde. Menselijke liefde wordt zichtbaar en ervaren door liefdevol gedrag. Liefde voor God en voor andere mensen is een manier van leven die vrij is van angst.  

3.            

Als je de eenheid met alles dat bestaat ervaart, krijg je ontzag voor de enorme omvang van je wezen. Je bent met alles in het universum verbonden door het leven dat door je stroomt. Dat besef is ontzagwekkend. Ontzag voor de liefde op zich is onterecht en onnodig, want ontzag is alleen gerechtvaardigd als je de aanwezigheid voelt en ervaart van de Schepper van Alles-Dat-Is, Ontzag en aanbidding van God plaatst God op een verheven en daarmee onbereikbaar voetstuk. Jij bent niet een laag of minderwaardig schepsel voor God, jij bevat het volmaakte leven en bent een volmaakte schepping. God boven alles liefhebben betekent niet hem ver in een onbereikbare hemel plaatsen. Wanneer je Jezus als God in de wereld kunt zien, en als je broeder, dan hoef je geen ontzag voor hem te hebben, want het is niet nodig om tegen een oudere broer op te kijken of hem te aanbidden. Ontzag hebben voor iemand betekent dat je je geen gelijke maar mindere voelt. Een oudere broer of zus kan misschien wijzer zijn en dat verdient je respect en zij verdienen ook je liefde omdat het jouw broer of zus is. Zo mag je naar Jezus kijken en over hem denken. Er is niets aan Hem dat jij niet kunt worden, want alles dat Hij is en heeft is van God afkomstig. Het enige verschil tussen jou en Hem is, dat Hij nu in een toestand leeft waarin alleen God is en niets anders. Ook wij zijn in staat ons te ontwikkelen tot wezens die leven met een bewustzijn waarin niets anders dan God aanwezig is.  

4.            

Jezus zei dat niemand tot de Vader kon komen dan door Hem. Dit betekent niet dat je afgescheiden bent van Hem, of dat je anders bent. Er zit een diepere betekenis achter deze woorden. Jezus is een tussenpersoon tussen God en mens, want God is zo groot en veelomvattend dat het menselijk bevattingsvermogen dit niet begrijpen kan. Daarom is Jezus als mens gekomen om God herkenbaar en aanspreekbaar voor mensen te maken. Jezus overbrugt de afstand tot God, aan de ene kant als Zoon van God en aan de andere kant als onze broeder. Omdat Hij zich volledig ten dienste heeft gesteld aan de mensheid, is Hij de eerste die de Zoon van God genoemd kan worden. Hij hoort bij beide werelden, de menselijke en de goddelijke en dat maakt Hem de volmaakte mens. Zijn bewustzijn vormt een eenheid met het enorme oneindige bewustzijn van God.  

5.            

Het plotselinge besef van eenheid met alles dat bestaat wordt door Jezus geïnspireerd, want als Zoon van God staat Hij dichter bij de Heilige Geest, de onzichtbaar werkende Geest uit de Bron van Bewustzijn. Hij let op de mensen die openstaan voor de ervaring van eenheid. Zo brengt Hij het besef van de eenheid met God naar de mensen. Als schakel tussen God en mens kan Hij zorgen voor een groter bewustzijn bij mensen, veel meer dan zij ooit vanuit zichzelf kunnen bereiken. Op die manier is Hij dienstbaar aan God en de mensen. De Heilige Geest is de bemiddelaar tussen God en mens en helpt bij de communicatie van het hogere met het lagere en houdt het directe kanaal open tussen God en ons waardoor wij het moment van besef en inzicht in de eenheid van Al-Dat-Is kunnen ervaren. Wij zijn hierin afhankelijk van God, alleen Hij kan ons dit besef en inzicht laten beleven. Wij zijn als mens niet in staat dit eenheidsbesef aan God te geven, omdat God de eenheid IS!  

6.            

Wanneer je liefde voelt valt je tijdsbesef weg. Het lijkt misschien eindeloos te duren voordat de mensheid inziet dat wij allemaal zonen en dochters van God zijn, maar wanneer je lief hebt ontstaat er een plotselinge omslag in je denken. Dan besef je dat iedereen gelijk is en degene die je lief hebt beseft dit op precies dezelfde manier. Het brengt jullie beiden een stuk verder in de tijd die anders nodig zou zijn om de ander als gelijke te zien. Liefde heft de tijd op en het vervangt een leerproces dat anders misschien duizenden jaren in beslag zou hebben genomen. Je ervaart de volmaakte gelijkheid als je een ander lief hebt. Tijdens het liefhebben ervaar je het gevoel van tijdloosheid, alle besef van tijd verdwijnt, terwijl de tijd wel degelijk door is gegaan. Daarom is het zo belangrijk dat liefde de drijfveer is van mensen, want daardoor wordt het proces om de mensheid dichter bij God te brengen versneld in de tijd

.  

III            DICHT BIJ GOD KOMEN – VERZOENING - EN WONDEREN  

1.            

Jezus heeft de leiding in het proces dat mensen dichter bij God brengt. Wanneer jij iemand liefde geeft, geef je liefde aan jezelf en aan de ander. Jij ontvangt de liefde eerst, want Jezus heeft geen liefde nodig om bij God te kunnen zijn, Hij is de liefde zelf. Als het jou niet lukt om liefde te voelen voor een ander, dan komt Jezus achter je staan en geeft de ander in jouw plaats liefde. Hij brengt de mensen dichter bij God en Zijn taak is het opheffen van jouw vergissingen die jij anders niet zou kunnen verbeteren. Hij neemt de liefhebbende taak van je over als jij tekort schiet en dat niet inziet of ongedaan kunt maken. Wanneer je het besef hebt dat je bij de totale eenheid van alles hoort, gaat het proces dat je dichter bij God komt als vanzelf. Als je vergissingen van jezelf en van anderen niet ziet als mislukkingen of falen, dan sluit je je bij Jezus aan, want Hij ziet vergissingen als menselijke mogelijkheden. Luister naar de stem van Jezus in jezelf en leer dat ieder mens zich vergissen kan. Help iedereen die zich vergist heeft en daardoor problemen ervaart. Jij bent in staat liefde te geven aan iedereen. Jezus zal de gelegenheid creëren om iemand te helpen met jouw liefde, maar jouw bereidheid is daarvoor nodig. Door liefde te geven ontdek je je kracht en je vermogen om lief te hebben, want je zult merken dat je liefde succes met zich meebrengt. Jouw vermogen tot liefhebben is jouw innerlijke gave, door het geven van liefde laat je je gave zien in de wereld. Het doel van dit alles is dichter bij God en de goddelijke wereld te komen, dit doel is de roeping van elk kind van God.  

2.            

Wanneer Jezus zegt dat de hemel en de aarde voorbij zullen gaan, dan bedoelt Hij dat ze een eenheid zullen worden. De hemel en de aarde zullen niet meer twee aparte begrippen zijn, maar ze zullen gelijk zijn; de hemel wordt naar de aarde gebracht. Jezus zijn woorden betekenen een nieuw leven vol liefde. Het betekent de opstanding; wakker worden in een duistere wereld om verder te gaan als een bewust mens vol licht, liefde en leven. Zijn woorden zullen nooit verdwijnen, want het leven is eeuwig. Jij bent door God gemaakt, daarom ben jij het waard om liefde te krijgen en daarom ben je tot grote liefde in staat. Zo moet een mens in zijn hart over zichzelf denken, want dat is wat de mens is.  

3.            

Als je beseft dat je vergissingen je vergeven zijn, dan word je een instrument van God om mensen dichter bij Hem te brengen. Als je je bewust bent van God en van de eenheid die bestaat en als je inziet dat God jou je vergissingen vergeeft, dan ben je zelf ook in staat anderen te vergeven die zich vergissen. Je vrij van schuld voelen, betekent dat je anderen ook bewust maakt van hun vrijheid, want dat is het eigenlijke plan: iedereen dichter bij God brengen. Door de liefde dien je God, Jezus en de Heilige Geest, je verenigt jouw liefde met de liefde van God en zo worden alle mensen en alle andere levende wezens bevrijd en verlost.  

4.            Jezus is de enige die zonder enig verschil liefde geeft omdat Hij God is. Jij hebt een rol in het grote goddelijke plan om mensen dichter bij God te brengen en die zal Hij je bekend maken. Vraag aan Hem wie en waar je je liefde kunt geven, zodat de wereld verandert en je iemand dichter bij God kunt brengen. Vragen bespaart jou onnodige moeite om dit te kunnen doen, want je luistert dan naar de Stem namens God en bent rechtstreeks met Hem verbonden van hart tot hart. Onder Zijn begeleiding kan jouw liefde voor een ander leiden tot het moment van besef van eenheid met Alles-Dat-Is. Een gids stuurt niet, maar wijst wel de weg en laat het aan jou over om te volgen. Leid ons niet in verzoeking betekent: zie in dat je je vergist hebt en maak die vergissing niet weer. Door de leiding van God in je leven te accepteren vergis je je niet opnieuw.  

5.           

 Een vergissing kan de waarheid nooit bedreigen, want de waarheid kan tegen vergissingen. Als je je vergist word je kwetsbaar. Je bent natuurlijk vrij om te doen wat je maar wilt, maar de juiste keuzes maken zonder je te vergissen is een aanlokkelijk idee. Het is mogelijk als je beseft dat God altijd in een staat van genade is. Als jij bedenkt dat jij afkomstig  bent uit de eenheid van God, dan weet je dat jij ook eeuwig in een staat van genade bent. Als je God zoekt en dichter bij Hem komt, dan worden al jouw vergissingen uit het verleden weggepoetst. Dichter bij God komen betekent dat je steeds minder angsten zult kennen, in feite zullen al je angsten daardoor verdwijnen. God probeert je op allerlei manieren gerust te stellen, als je maar naar Zijn Stem luistert, maar je bent in staat jezelf allerlei angsten aan te blijven praten en Hem niet te geloven. Je ego zal steeds weer proberen voet aan de grond te krijgen en je influisteren dat je je alles maar verbeeldt. Het wil dat jij trouw blijft aan je schuldgevoelens en angsten en brengt je aan het twijfelen. Waarom zou jij beter zijn dan anderen? Waarom zou je Gods Stem kunnen horen als anderen dat niet kunnen? Je projecteert dan vaak je angsten op anderen en daarmee verval je weer in de processen van oordeel en veroordelen. Andere mensen komen op die manier nooit dichter bij God door middel van jou, want jij bevestigt hun vervormde zelfbeeld en bevestigt hun angsten. Wanneer je het oordeel en de veroordeling van anderen opzij zet en hen liefde geeft, kunnen zij zichzelf zien zoals zij in werkelijkheid zijn; kinderen van God die geschapen zijn met de mogelijkheid zich te vergissen. Daarmee kunnen zij zichzelf hun vergissingen vergeven en heb je hen vrij gemaakt van hun eigen oordeel over zichzelf. Je hebt hen dichter bij God gebracht.  

6.            

Het is heel menselijk om op alles dat je hoort en ziet te reageren en jouw reactie op alles bepaalt jouw gedrag. De Gulden Regel waaraan ieder mens zich zou moeten houden is dat je anderen net zo behandelt als je zelf behandeld wilt worden, maar om die regel toe te passen is het nodig dat je allebei hetzelfde waarneemt. Deze regel is de enige manier om goed met jezelf en anderen om te gaan. Als je niet goed kijkt en luistert, kun je ook niet op de juiste manier op anderen reageren. Wij zijn allemaal gelijk en gelijkwaardig, maar mensen behandelen elkaar zoals ze zelf over anderen denken. Jij bent heilig en dan is een ander mens ook heilig. Als je van alle mensen hun heiligheid hoog acht, zul je ook je eigen heiligheid erkennen en koesteren.  

7.            

Als je er klaar voor bent kun je iedereen liefhebben. Omdat je beseft dat je een eenheid vormt met Alles-Dat-Is, kun je alles dat leeft liefhebben zonder dat je je daarvan bewust bent. Liefde hoort niet aan een persoon gebonden te zijn want het is het doel om alle mensen dichter bij God te brengen en zo een eenheid van God met alles dat leeft te bereiken. Liefde is wat jij werkelijk bent en als je liefde bent ervaar je de eenheid met God. Jouw wezen laat dan de liefde van God als gast bij je binnen en daarmee wordt alles dat niet bij jou hoort buiten gesloten. Jij beslist wat je binnen laat in jezelf; de liefde van God of alles dat niet de liefde van God is.  

8.            

Jouw liefde voor je medemens kan een voor jou onzichtbare werking hebben in hun leven, maar daar hoef jij je geen zorgen over te maken. Jouw liefde wordt gegeven en zal jou altijd blij maken en goed doen. Je geeft je liefde uit je hart en het is niet belangrijk dat een ander zich van jouw geschenk bewust is, het is altijd een waardevol geschenk. Het is de expressie van jouw natuurlijke eenheid met God, maar God kijkt altijd toe en ziet wat jouw plan is en het doel van de liefde die je geeft. God weet welk plan Hij met de mensheid heeft. Als je liefde in het rond strooit zonder dat het er toe doet wie de persoon is die jouw liefde ontvangt, dan blijf jij gemakkelijker in jouw eenheid met God, maar alleen God kan overzien en weten wanneer en bij wie jouw liefde effect heeft. Het kan zijn dat jouw geschenk van de liefde pas jaren later herkend wordt en dat jij nooit zult weten wat jouw geschenk voor effect heeft gehad, maar God weet dit wel.  

9.            

Liefde is voor iedereen bestemd, maar alleen de mensen die het geschenk van liefde herkennen beseffen de enorme waarde ervan. Mensen die liefgehad worden zullen zelf ook liefdevol zijn en zo ontstaat de kettingreactie die mensen dichter bij God brengt. Op deze manier breidt door de liefde de eenheid met God zich stukje bij beetje uit. Het wil niet zeggen dat de liefde die gegeven wordt verloren is of waardeloos is als er geen liefdevolle reactie volgt van anderen, de liefde wordt niet gemeten in termen van effectiviteit. Het doel van de liefde is mensen bewust maken van de enige werkelijke wereld, die van de grote liefde van God, maar als dat niet bereikt wordt, is het geven van de liefde geen vergissing, want dan zou het instrument van de liefde in veel gevallen onbruikbaar zijn.


 

IV           DE TWEE FASES VAN DE ONTSNAPPING UIT DE DUISTERNIS  

1.            

Je kunt je ware zelf niet verbergen, je zoekt liefde net zoals ieder ander mens. Als er geen liefde in je leven is ben je diep ongelukkig en ook angstig. Je bent een wezen dat gemaakt is om lief te hebben en om liefgehad te worden. Dat besef haalt je uit je angsten en leidt je naar een leven waarin je jezelf kunt zijn en uiting kunt geven aan je ware aard. Je bent dan bereid om liefde te geven en je te verbinden met andere mensen. Zo zul je ontdekken wat blijdschap en vrede is.  

2.            

Jij bent een heilig wezen omdat je vol liefde bent, bedoeld voor de liefde en bedoeld om liefgehad te worden. Je kunt dit wel verbergen en een heel onaangenaam mens worden, maar diep in je hart weet je dat je jezelf voor de gek houdt. Je wilt niet echt liefdeloos zijn, je zoekt juist het tegendeel. Het maakt je angstig als je beseft dat je je kansen op liefde aan het verknoeien bent en het kost je heel wat moeite om weer terug te keren naar wie je werkelijk bent. Wat je werkelijk wilt is liefde, echte liefde en dat is de enige waarheid. Dit besef laat je inzien dat een liefdeloos leven een verspild leven is en het brengt je terug naar je echte zelf, naar verbinding met jezelf en met God. De liefde werkt eraan mee dat je dichter bij God komt door je ego ten dienste te stellen aan de Geest van God. Je ziet in dat je het alleen niet kunt en dat je hulp nodig hebt van de Bron van Liefde zelf. Op die manier doe je het enige juiste om je leven te helen, je ziet in dat je je vergist hebt door liefdeloos te zijn en je verandert jezelf. Je zet je vergissing recht, je verandert jezelf van een wezen dat gebrek aan liefde heeft in een wezen vol overvloed aan liefde. Je ego kan van alles verzinnen om de baas over je te blijven, maar jouw geest is voor eeuwig en altijd vrij. Andere mensen zonder liefde benaderen betekent hen zien als een lichaam zonder enige innerlijke rijkdom. Door de liefde voor de ander komt de mens dichter bij God en dat is de plaats waar men werkelijk thuis hoort. Een ego dat ten dienste staat van de geest van de liefde kan niet gekwetst worden of gekwetst zijn.  

3.            

Als het donker in je is, is er geen licht, als de liefde er niet is, is er zonde. Zonde is een beladen begrip, maar het betekent de liefde niet erkennen. Liefde is het enige wezenlijke in het leven en als het ontbreekt, zondigt men tegen het basisprincipe van het leven. Als het donker in je is, zie je het licht en de liefde niet. Je gelooft dat er niet genoeg liefde of licht aanwezig is als je de duisternis in jezelf toelaat. Dit is een vergissing waaruit vele andere vergissingen ontstaan. Als een ander wel blij en vol liefde leeft, steekt de jaloezie al snel de kop op. Boosheid en haat zijn dan het gevolg. Je ziet de waarheid van het leven niet meer; want als je inziet en erkent dat je alles bezit wat je nodig hebt, heb je geen behoefte aan dingen van buitenaf die je gelukkig moeten maken. De bedoeling van het dichter bij God komen is jou ervan bewust te maken dat je liefde in je hebt en daarmee al het licht bezit dat je nodig hebt. Jij hebt alles gekregen wat je nodig hebt, net als ieder ander mens, op het moment dat jij geschapen bent.  

4.           

Als het donker in je is, word je bang, want je ervaart de leegte van een leven zonder licht. De angst kan verdwijnen als je jezelf je vergissing vergeeft. Op die manier neemt vergeving en hoop de plaats van de angst in. In de Bijbel wordt gezegd, dat de dood niet bestaat en daarom kon Jezus laten zien dat de dood niet bestaat. Hij kwam om aan te tonen dat de duisternis niet bestaat, want op het moment dat jij in de duisternis bent en jij jezelf die vergissing vergeeft, verdwijnt de angst en de dood. Jezus bewees dat de dood niet bestaat. Het enige dat nodig is om je leven te veranderen is het veranderen van je denken, zodat het vuur van de hel uit jou verdwijnt. Jezus zijn leven is het bewijs van de waarheid en als jij daarvoor kiest, is Hij jouw getuige van het bestaan van het eeuwige leven in jou en in iedereen. Mensen die dit bekend maken door hun liefde voor God en Jezus laten zien dat ze niet meer geloven in een tekort aan liefde; zij geven liefde in overvloed omdat er geen gebrek aan liefde kan zijn. Het hart kan altijd liefde geven, een hart raakt nooit leeg. Alleen de duisternis kan liefde blokkeren en die duisternis is een persoonlijke keuze die onmiddellijk kan veranderen op het moment dat men de vergissing inziet.  


 

V             HEELHEID EN GEEST  

1.            

Zowel het lichaam als de liefde lijken op elkaar, het zijn beide middelen die je leren hoe je dichter bij God kunt komen. Als je de toestand van ‘dichter bij God zijn’ hebt bereikt, is je lichaam en ook de liefde overbodig geworden, want dan leef in de eenheid van Alles-Dat-Is. Directe verbinding en communicatie met God is het doel van jouw geest. Als je dit hebt bereikt heeft je lichaam en de liefde geen doel meer. Geloven in je lichaam betekent dat je niet beseft dat je veel meer bent dan alleen je lichaam. Je hebt niet genoeg aan alleen je lichaam om te laten zien wie je werkelijk bent, hoewel je lichaam wel het middel is dat duidelijk maakt of je in het donker of het licht leeft. Je lichaam is je middel om uiting te geven aan liefdeloosheid of aan de liefde. Wat je ook gelooft, je lichaam vertelt je altijd wat je overtuigingen zijn. Je kunt niet totaal niets met je lichaam uitdrukken, er is altijd communicatie naar anderen. Je kunt wachten, treuzelen, jezelf verlammen of je creativiteit tot bijna niets terugbrengen. Maar je kunt je creativiteit niet vernietigen en dat kan ook niet met je vermogen om met God te communiceren, hoewel je wel je lichaam kunt vernietigen. Je kunt bepaalde dingen niet uit jezelf verwijderen, omdat ze niet jouw eigen bezit zijn, jij hebt jezelf niet geschapen.  

2.            

Liefdevol willen zijn houdt in dat je geen tijd meer rekt. Tijd is een aards begrip en kan verspild worden. Je kunt de fundamentele beslissing om lief te hebben wel telkens uitstellen, maar dan zal er plotseling een moment zijn dat je geen liefde meer kunt geven. Je kunt niet blijven uitstellen. Een liefdevol mens weet dat alle momenten van liefde hem dichter bij God brengen, omdat hij steeds even buiten de tijd gaat staan door de beleving van liefde. Zo verlost hij zichzelf van de werking van de tijd, want buiten de tijd zijn God en zijn kinderen Eén. In de tijd kun je deze gelijkheid niet ervaren, buiten de tijd wel. Wanneer iedereen zou inzien dat alle liefde in zichzelf te vinden is, dan zou de persoonlijke inspanning van mensen om iedereen dichter bij God te brengen niet meer nodig zijn.  

3.            

Wanneer de gehele mensheid dichter bij God gekomen is, zal ieder mens beschikken over talenten en gaven. God heeft geen bepaalde voorkeur voor mensen. Alle kinderen van Hem ontvangen zijn onvoorwaardelijke liefde en alles dat Hij geeft wordt aan iedereen in dezelfde mate en zonder beperking gegeven. Worden als een klein kind is beseffen dat je volledig inziet dat je totaal afhankelijk bent van God. Dit besef laat je de echte macht van de Zoon van God in relatie met God zelf kennen. Gods kinderen zijn speciaal, omdat ze een exclusieve positie ten opzichte van andere mensen hebben. Alle mensen zijn bijzonder. Als zij geloven dat zij iets tekort komen, dan zien ze de waarheid van het leven niet. Als er mensen zijn die geloven dat er niet genoeg is voor iedereen, dan heeft dat invloed op iedereen, want iedereen hoort bij de familie van God. Er is maar één mensheid en daar hoort iedereen bij.  

4.            

Het doel van het leven is dat iedereen terugkeert naar God. De liefde roept hen om terug naar huis te komen, want de liefde is van iedereen, ook al is men zich daar niet van bewust. Als men zegt dat God niet met zich laat spotten, dan is dat niet iets om bang voor te zijn, want het is een belofte. Als niet alle schepsels van God heilig waren, dan pas zou God met zich laten spotten. Alles dat geschapen is komt voort uit de liefde van God, het is één schepping, ongeschonden en in heelheid gemaakt. Alles dat bij deze eenheid hoort is heilig. Als je gelooft dat je kind van God bent, dan geloof je in het wonder van de liefde. De ervaring van liefde laat je weten dat je compleet en heel bent en dat er altijd genoeg liefde is.  

5.            

Wat waar is, is waar, voor eeuwig en altijd. Je kunt de waarheid dat je deel bent van de liefde en de eenheid van de schepping niet veranderen. Deze waarheid kan ook niet door een ander mens veranderd worden. De geest of het leven in jou is niet door jou of iemand anders te veranderen, want het leven is volmaakt geschapen. Je ego is wel veranderlijk, het mag zelf kiezen wat het wil veranderen of waar het zich mee bezig wil houden. De enige beperking van het ego is dat het geen dubbele prioriteit kan hebben. Je kunt het ego ten dienste stellen van je onveranderlijke en onvernietigbare, goddelijke geest. Het is je eigen vrije keuze om God en daarmee de liefde te dienen of je ego te volgen bij alle aardse ervaringen die je gemaakt hebt. Je ego gelooft dat er niet genoeg is van alles en zal je dwingen steeds meer voor jezelf op te eisen. Dit geldt zowel op materiaal als immaterieel vlak. Je behoefte om meer te hebben dan een ander zal de leiding in je leven overnemen en je niet meer los laten. Als je kiest voor de liefde van God, dan stel je jezelf beschikbaar als instrument voor deze liefde. God is dan de leidraad in je leven en je laat Hem de leiding nemen omdat Hij jou geschapen heeft. Het ego zal je gevangen zetten in een eindeloze cirkel van egoïsme en hebzucht. Kiezen voor de liefde betekent dat je jezelf verandert en jezelf als instrument beschikbaar stelt aan de enige echte Autoriteit in het leven.  

6.            

Het besluit van het ego om de liefde te gaan dienen betekent dat je je leven in dienst stelt van de kracht van God, de Christuskracht of de Liefdeskracht. Het natuurlijke gevolg hiervan is het ervaren van de overvloed aan liefde die onuitputtelijk door je naar buiten stroomt. Het volgen van Christus betekent je hart openstellen, zodat de Kracht van God in jou kan stromen en door jouw hart de wereld in stroomt. Dit betekent wel dat je alle belangen van je ego aan de kant zet, want je kunt niet eerst jezelf dienen en dan pas liefde geven. Het is in het begin verwarrend om eerst liefde te geven en je eigenbelang uit te schakelen, maar het een gaat niet samen met het ander, je kunt niet een dubbele prioriteit in het leven hebben. Het proces om deze omslag te maken is vaak een periode van instabiliteit en verwarring, maar je ego zal zichzelf op de achtergrond moeten plaatsen.  

 

VI           DE ILLUSIE VAN BEHOEFTE  

1.            

Vrede in en met de wereld is alleen mogelijk als je iedereen vergeeft wat men doet of gedaan heeft. Je kunt alleen iets leren als je wilt en op de een of andere manier ook gelooft dat het nodig is dat je iets leert. Er bestaat in de schepping van God geen gebrek of schaarste, want God heeft dat niet geschapen; het is door de mens in de wereld gemaakt en in stand gehouden. Dit is het werkelijke en enige verschil tussen wat God geschapen en wat de mens gemaakt heeft. Wanneer je denkt dat je iets tekort komt, dan geloof je dat je je beter zult voelen als je krijgt waar je gebrek aan hebt. Mensen hebben zelf het idee gemaakt dat ze gebrek leiden aan iets. Dit betekent dat men niet gelooft in de overvloed van Gods schepping. Dit is het moment geweest waarop mensen zich van God afgescheiden hebben. Dit moment wordt ook de ‘zondeval’ genoemd. Tot het ogenblik waarop het begrip ‘gebrek’ of ‘schaarste’ bedacht werd was er overvloed. Niemand had behoefte aan meer, want er was genoeg van alles. Je hebt alleen gebrek als je denkt iets nodig te hebben dat je nog niet hebt. Jouw gedrag wordt bepaald door jouw specifieke behoeften en de prioriteiten die je daarin stelt. Die speciale behoeften en wensen worden bepaald door de manier waarop je over jezelf denkt en hoe je jezelf ziet.  

2.            

Het enige dat je in je denken kunt veranderen is je geloof dat je iets in jezelf tekort komt. Buiten jezelf zijn er altijd dingen die je niet hebt, maar binnen in jezelf is overvloed. Als je dat beseft ben je niet meer van God afgescheiden. Als je vrede wilt, geloof dan dat alles dat je nodig hebt in het leven in overvloed in jou aanwezig is. Je hoeft je nooit tekortgedaan te voelen als je deze waarheid over jezelf inziet. Jouw idee over jezelf is niet juist en daardoor zijn al je behoeften en gevoelens van tekort ontstaan. Je hebt jezelf allerlei soorten tekorten en gebreken aangepraat, die zich op verschillende niveaus van je leven bevinden. De meeste behoeften van mensen zijn tot één centrale behoefte te herleiden: gebrek aan liefde. Door jouw idee dat je liefde tekort komt creëer je allerlei behoeften die, als ze vervuld zouden worden, zouden kunnen leiden tot meer aandacht, liefde en geluk. Alle dingen die je in je leven doet zijn dan gericht op gelukkig worden.  

3.           

 Er zit een bepaalde rangorde in alle tekorten die je in je leven hebt en die volgorde heb jij zelf bepaald. Iemand die zich niet afgescheiden van God voelt, kent geen gebrek. Om de vrede te vinden die je zoekt zul je het idee van tekort komen eerst moeten corrigeren. Als je inziet dat het idee dat je van alles tekort komt een vergissing is, kun je al je verschillende behoeften om gelukkig te worden opzij zetten. Je hebt maar één keuze, of je gelooft dat je overal gebrek aan hebt of je gelooft dat je genoeg en daarmee overvloed hebt. Begin bij de kleine dingen waarvan je meent dat je ze tekort komt en schuif daarna je grotere behoeften opzij. Je hebt een bepaalde volgorde nodig waarin je je behoeften opzij zet; je gelooft in ruimte en tijd, alhoewel dit door mensen bedachte begrippen zijn.

Je bent hier op aarde om gelukkig te zijn, niet te worden. Je gelooft niet in een wereld vol liefde, maar je bent hier wel om liefde te ervaren. Je bent in staat om dit ongeloof te veranderen in geloof. Je kunt je angsten niet controleren, want jij hebt zelf je angsten gemaakt en je gelooft in wat je hebt gecreëerd. Jij lijkt daardoor op God, maar het grote verschil tussen God en jou is, dat God wel vertrouwen heeft in wat hij geschapen heeft, maar jij kunt jouw scheppingen niet vertrouwen. Als je in je angsten en tekorten gelooft, dan geloof je ook dat ze bestaan. Jij gelooft dat alles dat jij gemaakt hebt echt is. Het is echt en waar voor jou omdat jij het hebt gemaakt.  

4.            

Angst, op welke manier dan ook, is nooit echt, want angsten zijn niet door God maar door mensen gemaakt en alleen dat wat God gemaakt heeft is echt. Ben je bereid om over je angsten na te denken en na te gaan wanneer en waardoor ze ontstaan zijn? Als je de oorsprong en het moment in je leven ontdekt, zul je moeten erkennen dat die angsten vóór dat moment niet bestonden. Daarmee zijn ze niet echt, maar door jou in het leven geroepen. Deze creatie van jou is een vergissing en vergissingen kunnen teruggedraaid worden. Wanneer je het echte van het onechte wilt scheiden houdt dan de liefde in gedachten, want  

Volmaakte liefde laat angst verdwijnen.

Wanneer er angst is,

Is er geen volmaakte liefde.

Een Cursus in Wonderen – bladzijde 14  

                Maar  

Alleen volmaakte liefde bestaat.

Als er angst is,

Veroorzaakt die een situatie die niet bestaat.

Een Cursus in Wonderen – bladzijde 15

Als je dit gelooft ben je vrij. Alleen God kan voor deze oplossing zorgen. Als je dit gelooft heb je het geschenk van de liefde van God ontvangen.


 

VII                          VERVORMDE LIEFDESSIGNALEN  

1.            

Door je angsten en daardoor vervormde manier van denken en ideeën over het leven is het moeilijk de signalen van liefde die uit je hart komen te herkennen. Je bent je door je angst aan gebrek niet eens bewust dat je liefde wilt geven. Het gebeurt vaak dat mensen de behoefte aan liefde verwarren met de behoefte aan lichamelijk contact, maar dit is een ernstige misvatting. De behoefte aan lichamelijk contact is een verkeerd uitgelegde behoefte aan echte liefde. Het enige dat werkelijk bevrediging geeft is Gods wil volgen, die liefde is. Als je de wil van God, de liefde, niet volgt, dan doe je jezelf ernstig tekort en zie je niet in wat je werkelijk bent; een wezen dat door de liefde leeft en leven geeft. Wanneer je ontkent dat je zo’n wezen bent, dan zoek je je bevrediging in materie en seks, maar inzien dat dit je nooit gelukkig kan maken maakt je een vrij mens. Maak jezelf nooit wijs dat iets buiten jezelf je gelukkig kan maken in je relatie met God en met andere mensen.  

2.            

Jij bent een kind van God en je bent gemaakt met de bedoeling dat je het goede, het mooie en het heilige in jouw leven schept. Vergeet dit niet. Het is in de wereld nog steeds nodig dat de liefde van God door mensen aan elkaar wordt doorgegeven, want zo weinigen zien in dat zij zelf de relatie met God kunnen leggen. Je hebt een lichaam gekregen om je te helpen in te zien dat je in jezelf de mogelijkheid bezit dichter bij God te komen. Je zult de verbinding met God nooit met fysieke ogen kunnen ontdekken in de wereld. Het bewustzijn leeft in jou, door jouw bewustzijn kun je dichter bij God komen. Dit is het enige nut dat het lichaam heeft.  

2.            

Verbeelding of fantasie is een manier van denken die vervormd is. Alle fantasieën zijn vervormde manieren van denken, want ze zijn onwerkelijk en daarmee niet echt. Wanneer je dingen doet op basis van een verkeerde manier van denken, weet je letterlijk niet wat je aan het doen bent. Je verbeelding gebruiken om de werkelijkheid te verdraaien betekent dat je je behoefte projecteert op een situatie. Als je de werkelijkheid op de een of andere manier verandert door je fantasie, dan kun je niet meer objectief naar een situatie kijken, je behoeften zijn dan op de situatie geprojecteerd. Stel dat je iets hebt gezegd dat een ander heeft gekwetst. Jouw angst om toe te geven dat je je vergist hebt kan zo groot zijn, dat je allerlei dingen om de situatie heen gaat verzinnen waardoor je gaat geloven dat jij onschuldig bent en dat de ander de kwetsende opmerking heeft uitgelokt. Je kunt je fantasie zover doorvoeren, dat je jezelf gelooft en de waarheid niet meer kunt zien. Hoe vaak heb je niet gehoord: “Ja, maar het was niet mijn schuld, ik heb niks gedaan, ik heb iets anders gezegd”. Daarmee is de werkelijkheid vervormd en verdraaid en is een onvermijdelijk conflict ontstaan. Jouw leugen maakt een ander tot leugenaar. Je fantasie wordt misbruikt om valse bewijzen te creëren die je nooit hard kunt maken, behalve voor jezelf. Jij gelooft in wat je verzonnen hebt. Als je liefde geeft, zul je daar net zo sterk in geloven. Hoe sterker jij gelooft in de werking van jouw liefde, des te sterker zal de ontvanger van jouw liefde dat voelen en ook geloven. Je hebt je fantasie helemaal niet nodig als je liefde echt is en de ontvanger van jouw liefde dit volledig beseft. Maar zolang er nog mensen zijn die hun fantasie gebruiken om onrechtmatig gelijk te krijgen of aandacht af te dwingen, zijn alle mensen nog niet vrij. Fantasieën projecteren op een situatie leidt tot leugens en bedrog. Ook al zou er nog maar één mens op aarde zijn die de werkelijkheid manipuleert, dan is de mensheid niet volledig bevrijd van het ego. Het doel van mensen die liefdevol leven is het complete herstel van de eenheid met God van alle mensen op aarde.           

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html