Ontdek het Leven

 GETALLEN

 

In de nieuwe spiritualiteit spelen diverse symbolen een grote betekenis. Het zijn symbolen waardoor de geestelijke wereld en hun boodschappers signalen naar jou kunnen sturen met boodschappen, zodat jij hun boodschap ontvangt.  Een van de belangrijke symbolen die de geestelijke wereld gebruikt zijn getallen.

 

Hieronder vind  je verzamelde betekenissen van getallen, zoals zij bekend zijn in de nieuwe spiritualiteit, de bijbel of in andere bronnen, zonder te claimen dat deze informatie voor iedereen hetzelfde hoeft te betekenen. Ieder mens kan zijn of haar eigen specifieke getallen als symbool hebben. In de numerologie  kan een andere uitleg aan de getallen gegeven worden.

 

 

1             

Het getal van een nieuw begin.  Wanneer je het getal 1 tegenkomt, ben je bezig opnieuw te beginnen. God is Eén, de mens is één met God. De 1 is ook het getal van uniek zijn en eersteling. Het is het kleine, maar ook één kracht. Adam is de eerste mens, maar staat ook symbool voor de gehele mensheid, waar er ook maar één van is. Veel van de eersten zullen de laatsten zijn. Christus is de eerstgeborene van God, hij is de eerste die uit de dood is opgestaan

 

2       

Dit is het getal van het dualisme. Het is een verdubbeling van de 1. Twee is een paar. Het betekent ook herhaling en versterking. Door de kracht van de herhaling wordt de boodschap sterker en wordt bevestigd. De tweede dood is de definitieve dood. Jezus zegt heel vaak: “Voorwaar, voorwaar, ik zeg U”, als een teken hoe belangrijk zijn boodschap is. De twee betekent ook scheiding of onderscheid, het één tegenover het ander, het leven tegenover de dood, het donker tegenover het licht, het goede tegenover het kwade. Men kan ook op twee gedachten hinken, twee wegen gaan, met twee tongen spreken (liegen), maar men kan géén twee heren dienen.

 

3             

Het getal drie is versterking, het is zeer nadrukkelijk, zeer grondig. Pilatus spreekt drie keer tot Jezus. Petrus verloochent Jezus drie keer, het is het maximale. Jezus staat op de derde dag op uit de dood. Het getal 30 is een veelvoud van 3, het betekent volheid. Met 30 jaar is men geestelijk volwassen. Het getal drie hoort ook bij de drie-eenheid. Van alle goede eigenschappen zijn drie het belangrijkste; geloof, hoop en liefde. Van die drie is de liefde het allerbelangrijkste.

 

4             

Het getal vier hoort bij de natuur: de vier windstreken, de vier jaargetijden, de vier uithoeken van de aarde, maar ook de vier evangeliën.

 

5             

De Christusenergie, het is het getal van de volle liefde. De vijf hemelruiters uit de Openbaringen van Johannes worden ook de Hand van God genoemd. De volle wet van God bestaat uit vijf boeken.

 

6             

Het getal van de aarde en de aardse mens. God schiep de wereld in zes dagen, maar de zevende dag was de laatste dag, de rustdag. Jezus werd op het zesde uur gekruisigd, het is bijna volbracht.

 

7             

Het getal van de volheid en totaliteit. God heeft zeven ogen en is daarmee alziend. Kaïn moet zevenvoudig boeten, dat is totaal, compleet. Zeven is een heilig getal. De zevende dag is een rustdag. Zeven is ook het getal van perfectie. Er worden zeven namen gegeven aan de Geest (Jesaja 11 vers 1). Johannes schrijft naar zeven gemeenten, zijn Openbaringen staan vol van het getal zeven. Men moet niet zeven keer vergeven, maar zeventig maal zeven keer, dat is totale vergeving.

 

8             

Acht is meer dan voldoende, het is ook het nieuwe begin, de besnijdenis is op de achtste dag.

 

9            

 De negen is het getal van de mensheid en de voleinding. Dit is een Bijbels gegeven; wanneer in de bijbel gesproken wordt over de 144.000 uitverkorenen van God, die gered zullen worden aan het eind van de tijden, dan komt dit getal opgeteld uit op 9, het getal van de mensheid. Zo zijn dus niet letterlijk 144.000 mensen uitverkoren, maar de gehele mensheid is uitverkoren om terug te keren naar God en het goddelijk Huis. Als er nog een spoor van licht in de mens zal zijn tegen die tijd, zal die mens uitverkoren zijn. Negen is afronding van een periode, het kind is negen maanden in de moederschoot. Het leven is op te delen in perioden van negen jaar, het tiende jaar is de 1, dit is een nieuw begin.

 

10           

Het getal tien is de perfectie. De tien geboden of tien woorden zijn de volledige wet van God. De Romeinse X (10) staat voor Christus, het betekent dat hij perfect was.

 

 

12          

Het getal van de nieuwe mens is 12, het is de mensheid. Overal waar je tegen dit getal tegenkomt voor wat de toekomst betreft, duidt dit getal op vernieuwing en verlichting -  Het jaar 2012 is het jaar waarop de mensheid in een volgend stadium van evolutie zal komen. 12 is ook het getal van de tekens van de dierenriem, er zijn 12 sterrenbeelden, 12 maanden in het jaar, 12 leerlingen van Jezus Christus. Er zijn 12 aartsengelen rondom de troon van God. 12 is het getal van de volheid.

 

13         

Voor de moderne mensen is 13 een ongeluksgetal, maar dat is voor andere culturen beslist niet het geval. Het aantal leerlingen van Jezus is twaalf, maar samen met Hem ontstaat het getal 13. De Maya kalenders zijn allemaal gebaseerd op het heilige getal 13. De kring van Kristallen Schedels bestaat uit 13 stuks en als ze allemaal samen zullen zijn, kan hun volledige informatie ontsluierd worden. Jezus Christus is gekruisigd op een Vrijdag de 13 e, in de Bijbel staat dat Jezus naar Jeruzalem ging om het joodse Paasfeest, het Pesach, te vieren dat viel op de 14 e Nissan (dit is een joodse maand). Pesach werd altijd op de heilige dag van de joden, de Sabbat gevierd en Sabbat valt altijd op een zaterdag. Zo zie je hoe Vrijdag de 13 e een ongeluksdag voor de wereld is geworden. 

 

40          

Het getal van het vreemde of buitengewone. Het is een kwalificatie van tijd. Het is een afgesloten periode waarna er iets nieuws gebeurt. Jezus is veertig dagen in de woestijn, net zoals Mozes en Elia. De woestijn is het symbool voor duisternis, het ongewone leven. Mozes is twee keer veertig nachten en dagen op de berg. Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaart. Jezus heeft zich veertig dagen vertoond na zijn opstanding, dit waren bizarre tijden voor de mensen die hem volgden en bij hem hoorden.

 

70         

 Het getal van een veelvuldige compleetheid. Het getal van Israël is zeventig, want Jakob trok met zeventig zielen naar Egypte. De dagen van onze jaren zijn 70, en als wij sterk zijn 80.

 

100        

Honderd is het getal van de eeuw en de eeuwigheid.

 

 

111         

Stroming van energie – Versterkt het niveau waar jij op dat moment bent. Het is een bevestiging dat je op het juiste niveau van bewustzijn bent.

 

222         

Verrijzenis- en ascensieproces. Je bent op weg naar een nieuw niveau van bewustzijn.

 

333        

Beslissingsgetal – Als je dit getal tegenkomt weet je dat je voor een belangrijke keuze staat, óf het wijst je de weg naar een 999 fase van voltooiing, óf negatief, het brengt je in de 666 frequentie die je terug werpt in de derde dimensie, de materiële, stoffelijke wereld. Je bent bezig met een fase in je leven te voltooien en je moet de beslissing nemen of je doorgaat op je spirituele weg of dat je terugvalt in het wereldse. Veel mensen kiezen voor het laatste, zij komen door middel van spirituele mensen op hun weg in aanraking met de spiritualiteit, maar zij kiezen na een eerste kennismaking voor het wereldse, het ego. De spirituele weg eist dat je naar jezelf leer kijken om jezelf te leren herkennen. Het brengt je het bewustzijn wie je bent en waar je vandaan komt. Daarvoor moet je de werking van je ego herkennen en er aan voorbij gaan. Je gaat een hoger doel dienen en je houdt je bezig met de geest. Dit is een moeilijke weg, vooral als je moet gaan inzien waar je ego onherstelbare schade heeft aangericht. De illusie hiervan moet je leren doorzien, je ego heeft je van God weggevoerd en nu is het tijd om terug te keren naar Huis.

 

444         

Als je dit getal tegenkomt, betekent het dat je een fase voltooid hebt in je proces; het is het getal van opnieuw starten in een volgende fase.

 

555         

Als je dit getal regelmatig ziet, betekent het dat je de energie of het niveau van het Christusbewustzijn ervaart of dat je er mee aan het werk bent. Het is een heel waardevol getal. De drie vijven geven aan dat je niet alleen bent, je staat er niet alleen voor, er is altijd Iemand bij je die je nooit in de steek laat; nooit laat vallen en die jou aanwezigheid superwaardevol vindt. Je bent liefde waard; dat is de boodschap als je de 555 tegenkomt op moeilijke momenten in je leven.

 

666         

Het getal van de materiële wereld; bevestiging; bezitsdrang; begeerte; status; aanzien; angst; dichtheid; de wereld om je heen zonder spiritualiteit.  Dit zijn de dingen die bij de drie zessen hoort. Het ego en daarmee pijn, verdriet en lijden. Het is de derde dimensie, de trilling van de stoffelijke wereld. Het is dichtheid en duisternis in plaats van het licht van de geestelijke wereld. In de bijbel het getal van het beest, van de duivel. De duivel is een onzichtbare kracht, het is de invloed van de duistere machten op de mens. De duistere machten beïnvloeden het ego. De duivel wordt de vorst van de wereld genoemd. Het getal 666 hoort dus bij de materiële, zichtbare wereld, het hoort bij het ego, dat bevestiging en status zoekt in deze wereld. Tel je de drie zessen bij elkaar op, dan ontstaat het getal 18. Deze getallen weer bij elkaar opgeteld is negen.

De mensheid en de wereld zijn twee dingen die bij elkaar horen als je je van de geestelijke wereld hebt afgescheiden. De vorst van de wereld, de duisternis, zal over je gaan heersen als je het licht vergeet dat uit de hemel op de aarde neerstroomt. Als je het licht niet meer ziet en het niet meer voelt, dan heeft de vorst van de wereld overwonnen. Het ego denkt altijd alleen maar aan zichzelf en zoekt altijd verantwoordelijkheid en schuld buiten zichzelf. Waar God en het goddelijke regeren in een mens, overheerst de liefde voor de mensheid, de liefde voor God, de liefde voor de ander. Het getal 666 is een teken dat je nog volledig gehecht bent aan het aardse; aan bezit; status; aanzien en het alleen aan jezelf denken en jezelf in het middelpunt zetten van deze wereld. Je ervaart geen eenheid met God en met de andere mensen op deze wereld als je je leven laat regeren door de invloeden van het getal 666.

 

 

777         

Je bent bezig je aardse lichaam te verbinden met de hogere spirituele trillingen Het heeft te maken hoe jij je hogere spiritualiteit op aarde kenbaar maakt. Als je dit getal ziet, weet je dat je verbonden bent met de goddelijke wereld en dat je dit op aarde doorgeeft. Dit betekent dat je de boodschap krijgt, dat je op de goede weg bent, je bent bezig je ego te overwinnen. Je lagere chakra’s zijn hoofdzakelijk gericht op het wereldse en wanneer je de negatieve energieën van deze chakra’s hebt erkend en aanvaard in je wezen, kun je verder omhoog op je spirituele pad.

 

888         

Dit getal symboliseert oneindigheid – Je hebt het materiële met het spirituele verbonden. De voltooiing van het verhogingsproces komt dichtbij door middel van de energieën van 222 en 444. Je moet de getallen dus in combinaties tegenkomen.

 

999         

Dit getal symboliseert de voltooiing, het zijn drie niveaus van de drie-eenheid. Wanneer je de drie negens in je leven tegenkomt, betekent dat je een bewustzijnsniveau voltooid hebt en over zult gaan naar een hoger niveau.

 

000         

Grote leegte – Je ervaart een nulzone – Je moet overschakelen of doorgaan naar een nieuw energieveld, zoek een nieuwe bron van energie.

 

1000      

Het getal van het ontelbare of onmetelijke. Het is een gevoelsmatig getal, zoals bijvoorbeeld in ‘duizend angsten uitstaan’.

 

11.11     

Een nieuw begin of een nieuwe fase van ontwikkeling – Je gaat een andere dimensie of frequentie van ervaring ervaren. Het getal symboliseert het openen van een portaal richting de geestelijke wereld.

 

12.12  

Het getal van de nieuwe mens, een kosmische verbinding. Je hebt een brug naar de toekomst bereikt. Je zult naar een nieuwe fase en niveau van voltooiing gaan in het initiatieproces gaan.

 

Wanneer je let op de tekenen zul je ze telkens weer tegenkomen. Zo ervaar ik regelmatig de vijven en wel in drie-, vier- en zelfs vijftallen. Ze komen op belangrijke plaatsen plotseling in mijn blikveld, zoals in het ziekenhuis tijdens de vooronderzoeken voor een ernstige operatie van mijn partner. Plotseling zag ik vier vijven op een poster. Het bleek een intern telefoonnummer te zijn, maar ik beschouwde het duidelijk als een signaal van aanwezigheid van Christus en zijn helpers. Je kunt vragen om een boodschap aan de geestelijke wereld. Het is een bevestiging van hun kant dat ze er zijn, je bent nooit alleen! Je zult verbaasd staan hoe vaak ze jou een boodschap sturen om je te troosten of te bemoedigen.

 

Het is mogelijk dat je achter de computer zit en rechtsonder op de klok plotseling drie dezelfde cijfers ziet staan. Je zult ’s nachts soms wakker worden en op je digitale wekker de cijfers 03.33, 04.44 of 05.55 zien staan. Het is een teken dat je niet alleen bent, een teken dat je op de goede weg bent; een geruststelling dat de geestelijke wereld aan je voeteneind wacht op je ontwaken. Het doet me altijd met een glimlach weer inslapen.

 

Let dus op de tekenen of vraag om een teken. De geestelijke wereld geeft altijd antwoord op een vraag, maar maakt nooit inbreuk op jouw vrije wil, je moet eerst de keuze maken om hun hulp te vragen, dan staan alle geestelijke wezens die afgezanten van God zijn tot jouw beschikking. Let op de cijfers van je wekker, klok, computer, op een nummerbord, een huisnummer, het kan van alles zijn.

 

Bronnen: De getallen van de Bijbel en hun verhaal – Dr. L.A. Snijders

 

 
 
 
 
google-site-verification: googleae70da3b9f2c6104.html