Ontdek het LevenONDERZOEK ALLES EN ONTHOUD WAT GOED IS……. (1 Thess. 5:21)

Jezus door de profeet Jakob Lorber:

In de eindtijd zal alles uitermate duur worden. De oorzaak van de crisis, inflatie en hoge prijzen is de nooit te verzadigen behoefte van de moderne mens naar meer bezit. Jezus voorspelt dat veel mensen werkloos zullen worden in een tijd dat de mensen erg slim zullen zijn en machines kunnen maken die werkzaamheden van mensen kunnen overnemen en dat het lijkt alsof deze machines verstand hebben, net zoals levende mensen. Maar de vrienden van het geld en de materiële schatten zijn de vrienden van Mammon (de god van het geld) en ze zijn moeilijk tot inzicht te brengen wat werkelijk belangrijk is in het leven voor de mensenziel. De mensen zullen steeds meer gebruik maken van de kennis over de wereld en hun aangeleerde vaardigheden op een steeds grotere schaal gaan misbruiken en daardoor roepen zij geheel vanuit zichzelf gevolgen uit de diepte van de schepping over zich uit en niet alleen over zichzelf, maar over de hele aarde. God heeft het in Zijn Goddelijke Orde altijd al zo voorbestemd dat al het slechte en verkeerde zichzelf steeds weer vernietigt.

De wereld en de natuur hebben van God noodzakelijke en onveranderlijke wetten meegekregen. Deze wetten zijn vastgelegd. Dit soort wetten gelden ook voor de mens: voor zijn lichamelijke vorm en zijn lichamelijke wezen. Als de mens deze wetten aantast en wil omvormen naar persoonlijke aardse wetten, dan wordt hij daar niet door een boze God voor gestraft, maar wel door de dingen die men probeert te veranderen en manipuleren. De orde van God in de dingen moet zijn zoals het is. De mensheid kan niet ongestraft de aarde en de natuur manipuleren; het veroorzaakt groot lijden. Pas wanneer de mensheid inziet dat er alleen maar van God heil te verwachten is, zal de vrede de aarde kussen.


DE VOORTEKENEN

Maar in de eindtijd zullen er grote stormen zijn en aardbevingen en de zee zal op veel plaatsen over het land heen vloeien. De aarde zal voortbestaan en zij zal Gods lichtere kinderen dragen, van nu af aan over niet totaal 2000 jaar, zal de mensheid door het grote levensvuur worden gereinigd.

De schade aan het milieu is een voorteken van de eindtijd, maar ook epidemieën en hongersnood zijn dat. Geologische omwentelingen zullen de mensen angst aanjagen. Er zal een schifting van de mensen zijn door het ‘vuur’.

Het eerste vuur

Het reinigende levensvuur betekent een periode van grote en algemene nood, ellende en verdriet, groter dan er ooit in de geschiedenis is geweest. Het geloof in God zal uitdoven en de liefde zal verkillen. Er zullen enorm grote duurte, hongersnood, veel kwaadaardige ziektes, epidemieën bij mensen, dieren en planten ontstaan. Ook zullen er grote aardbevingen en stormen komen.

Het tweede vuur

In dezelfde tijd zal de technische ontwikkeling en de wapens een enorm hoog peil hebben bereikt. De wapens worden als vuurwapen en het natuurlijke vuur genoemd. Een atoomoorlog zal er niet komen, want de wereldleiders zullen inzien dat zij zichzelf daarmee ook zullen vernietigen.

Het derde vuur

Dit is een geestelijk vuur. Er zullen steeds meer zieners en profeten door Jezus in de wereld worden opgewekt. Deze mensen hebben de taak om de leer van Jezus opnieuw te verkondigen, zonder ceremonie of verkeerde uitleg. Deze nieuwe, oude leer zal tot gevolg hebben dat de traditionele kerk in verval raakt.

Het vierde vuur

Dit is de revolutie in de grote steden op aarde waar de mensen te grote en te luxe steden hebben gebouwd, maar waar ook de grootste hoogmoed, pronkzucht, liefdeloosheid, slechte zeden, onrechtvaardige rechtspraak, macht, aanzien, traagheid en aan de andere kant grote armoede, nood en ellende te vinden zijn. Door de industrie zal de lucht vol zijn van brandbare gassen die enorme branden zullen veroorzaken.

Als na al het vuur de ware mens gevormd is, dan zal deze de aarde als zijn rechtmatige woonplaats innemen en dit zal tot het einde der tijden duren.

De ontwikkeling hier naartoe gaat trapsgewijs, dus stap voor stap. Het begin van deze eindtijd wordt nauwkeurig aangegeven in het Grote Johannes Evangelie. Er wordt gezegd dat in die tijd de zwaarste wagen zo snel zal rijden als een afgeschoten pijl en de zeeschepen zullen aan elke storm het hoofd bieden.

Vlak daarna zal het er op de aarde voor het leven van de mensen zeer slecht gaan uitzien. Er zullen oorlogen zijn, grote duurte en hongersnood. Wetenschap en techniek zullen superieure prestaties leveren, maar dit zal er ook voor zorgen dat de mensen het geloof in God vaarwel zeggen.

De tijd wordt door Jezus voorzegd: “ er zullen tot op dat tijdstip van nu af aan (30/31/32 na Christus) duizend jaar en bijna duizend jaar verstrijken. In die tijd komt er ook een groot verval van de kerken, omdat er een egoïstische vervalsing van het Evangelie zal plaats vinden. Door ruzies en afgunst ontstaan er grote geschillen tussen de geloven en iedereen zal zeggen dat hij de volle en zuivere waarheid leert”. Jezus zijn leer zal veranderd worden, maar het geraamte zal nog overblijven en de aanhangers van de kerken zullen zich massaal van de kerk afwenden.

Maar Jezus Zijn Geest, dat is de Geest van de Waarheid, zal gewekt worden onder de mensen die het van alle kanten moeilijk hebben, de zon van het geestelijk leven zal oogverblindend gaan schitteren. In die tijd zal Jezus zijn leer niet meer mysterieus en versluierd zijn, maar het zal volledig en zonder verhullingen volgens de hemelse en geestelijke zin aan de mensen gegeven worden en daaruit zal het nieuwe Jeruzalem bestaan dat uit de hemelen op aarde zal neerdalen.

Jezus voorspelt nog een ontwikkeling die moeilijk uit te leggen is. Daarom staat hieronder de originele tekst vermeld.

Wanneer het aantal reine en goede mensen zoals in de tijd van Noach erg afneemt, dan zal de aarde nog een keer een algemeen gericht ondergaan, waarbij mensen noch dieren noch planten zullen worden ontzien. De arrogante en egoïstische mensen zullen dan geen nut meer hebben van hun wapens, van hun machtsposities en hun wegen waarop zij rijden met de snelheid van een afgeschoten pijl, want er zal een vijand uit de lucht neerdalen en al diegenen in het verderf storten die steeds kwaad gedaan hebben.

 

Dat zal werkelijk een tijd van handelaars en geldwisselaars zijn. Wat IK (Jezus Christus) onlangs in Jeruzalem in de tempel met de geldwisselaars en handelaars heb gedaan, dat zal Ik dan in het groot op de gehele aarde doen en zal alle winkels en wisselkramen laten vernietigen door de vijand die Ik uit de wijde luchtruimten van de aarde zal zenden zoals een flitsende bliksem met groot graas en gedonder. Voorwaar, tegen hem zullen alle legers van de aarde tevergeefs strijden, maar Mijn weinige vrienden zal de grote onoverwinnelijke vijand geen leed toevoegen en hij zal hen voor een geheel nieuwe kweekplaats verschonen, waaruit nieuwe en betere mensen zullen voortkomen.

 

Er is een zeer groot land in het verre Westen, dat aan alle kanten door de grote wereldoceaan is omspoeld en nergens over de zee met de Oude Wereld verbonden is. Van dat land uitgaande zullen de mensen eerst grote zaken vernemen en deze zullen ook in het westen van Europa optreden en een helder schijnsel zal daarvan uitgaan. De lichten van de hemel zullen elkaar ontmoeten, herkennen en ondersteunen.

 

De mensen zullen gewaarschuwd worden door zieners en bijzondere tekenen aan het firmament, waaraan zich echter slechts de weinige Mijnen zullen storen, terwijl de wereldmensen dat alles alleen maar als zeldzame natuurverschijnselen zullen beschouwen.

 

Dan komt de tijd dat Ik de aarde aan de bewoners van de grotere planeten zal tonen en hun het standpunt van diegenen duidelijk zal maken die uitgetrokken zijn om Mij te zoeken en op deze aarde zijn gekomen. Dat zal bij hen beslist grote opwinding teweeg brengen, en deze opwinding zal van Venus tot Urka reiken. Dan zal het gebeuren dat de ‘krachten van de hemel worden opgewekt, en er zal dan van alle zijden een krachtig schallende roep naar de bewoners van deze aarde uitgaan.

 

IK heb nog zeer vele kudden, die niet in de schaapskooi van de aarde wonen, doch die op hun eigen wijze op talloze andere aard- en hemellichamen leven. Deze moeten allen daar de schaapskooi van het eeuwige leven worden geleid.

 

Over de openbaring van Johannes zegt  Jezus dat er nog niemand is die de juiste sleutel heeft gevonden waarmee de boeken van het Heilige Woord ontsloten kunnen worden. Zolang men de geestelijke zin van de woorden niet begrijpt, is alle tevergeefs om de diepste zin ervan te bevatten. Zo kan de God van Liefde niet ‘toorn’ uitoefenen of wraakzuchtig zijn. Evenmin kan de God van Liefde haten. Het bazuingeschal is de aankondiging van moreelgeestelijke veranderingen in de menselijke aard die ontstaan als het tweesnijdend zwaard, dat is de twijfel, binnensluipt. De veranderingen door twijfel zorgen ervoor dat de mens argwanend wordt ten opzichte van het geloof.

Over het teken aan de hemel zegt Jezus: “je kunt je niets vreemder voorstellen dan bijvoorbeeld de ontdekking van een kruis aan de sterrenhemel. Het ‘teken van de Zoon des Mensen” is de in de harten van de mensen ontwaakte liefde met al haar hemelse werktuigen; barmhartigheid, geduld, zachtmoedigheid, deemoed, berusting, gehoorzaamheid en het accepteren van al het verdriet van het kruis”

 

Dit levende teken in het hart van de mensen is het teken aan de hemel van het innerlijke, eeuwige leven dat tot leven opwekt. De woorden dat de Zoon des Mensen zal komen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid, betekent dat het levende Woord van God in het hart van de mens of Gods eeuwige en allesomvattende Liefde ontwaakt is met grote macht en heerlijkheid. De wolken van de hemel zijn de oneindige wijsheid zelf in de levende liefde. De enige echte liefde is de liefde tot God en de naastenliefde. Het ontwaken in de mensheid van deze liefde is het duizendjarige rijk van vrede, dat echter al lang in de geest en de harten van goede mensen bestaat.

Bron: Het Grote Johannes Evangelie van Jakob Lorber 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html