Ontdek het Leven

De Wil van God   -  Neale Donald Walsch (Een deel uit Hoofdstuk 7)

Zou het mogelijk kunnen zijn dat onze kennis over God onvolledig is?

 • Stel dat de mensheid weet wat God wil en dat de huidige samenleving het beste is dat de mensheid voort kan brengen op basis van deze kennis, hoeveel hoop is er dan op een betere toekomst?
 • Als we werkelijk alles weten dat van belang is om over God te weten en als alles dat ons geopenbaard is, alles dat ons geleerd is, alles dat over God gezegd en gezongen is, ons op ons huidige punt in de menselijke geschiedenis gebracht heeft, wat is dan van dat alles het goede geweest?
 • Maar, als er nog iets nieuws voor ons te leren is over God, nieuws dat ons begrip van God verhoogd, dan is het nog steeds mogelijk om onze menselijke omstandigheden te veranderen. De hoop zal terugkomen. Niet de hoop op iets beters in het Hiernamaals, als alle leven op aarde vernietigd is, maar hoop op een beter leven in het hier en nu, voordat alles vernietigd zal zijn.
 • Die hoop kan echter niet verwezenlijkt worden als niet eerst enkele zeer belangrijke vragen gesteld én beantwoord zijn.
 • Is het waar dat de mensheid uiterst koppig en onwillig is en dat we absoluut niet in staat zijn onze primitiefste instincten te overstijgen? Of zou het mogelijk zijn dat we nog iets moeten leren, dat we informatie missen, enkele hele belangrijke gegevens betreffende God en het Leven op aarde en dat we daarom God en het Leven niet begrijpen?
 • Zou het mogelijk zijn, dat de informatie waarover we beschikken niet juist en volledig is? Zou het mogelijk zijn dat het probleem daarom niet bij ons ligt, maar bij de mensen die de informatie over God en het Leven tot nu toe aan ons verstrekt hebben?
 • Zou de mogelijkheid bestaan dat de kennis van de mensheid over God en het Leven niet zozeer 'verkeerd' is, maar dat het meer een kwestie is van onvolledige informatie, onvolledige kennis?
 • Tot slot: is het nu de tijd dat de mensheid zich openstelt voor een nieuw onderzoek naar God?
 • Al veel te lang gaan de discussies in de wereld in één richting. Deze discussies worden geleid door de mensen die zeggen dat we alles over God weten en begrijpen dat er te weten en te begrijpen valt. Deze mensen beweren dat de problemen in de wereld niet veroorzaakt worden door mensen die de Wil van God niet begrijpen, maar door mensen die de Wil van God niet doen. Zij handelen niet op basis van hun kennis en begrip van God.
 • Dit denkbeeld wordt in brede kringen aangehangen, maar het is een dwaling, een onjuist denkbeeld. Het zijn juist de mensen die wél handelen op basis van hun begrip van God, die veel van de grootste problemen op aarde veroorzaakt hebben. Dit zijn de mensen die menen de Wil van God te kennen.
 • Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen en daarom 200 jaar lang christelijke Kruistochten uitvoerden. Deze mensen hebben ook de verschrikkingen van de Inquisitie goedgekeurd, met als doel de wereld voor het christendom te veroveren.
 • Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen en daarom moslimlegers en legers van plunderaars aanvoerden, met als doel elk land en elke cultuur te islamiseren.
 • Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen en die zichzelf uitriepen tot het Uitverkoren Volk en die land opeisten, omdat het hen rechtmatig zou toebehoren, daarbij het feit negerend dat door de eeuwen heen het land door anderen was bewoond. Deze Uitverkorenen sommeerden de bewoners, als tweederangs burgers, op die plekken te gaan wonen die zij hen aanwezen.
 • Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen en mannen en vrouwen op stads- en dorpspleinen ophingen en die anderen op de brandstapel verbrandden, terwijl ze de Bijbel omhoog hielden en hun slachtoffers tot heksen verklaarden.
 • Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen, die wetten uitvaardigden die het mensen onmogelijk maakten te trouwen met iemand van een ander ras en wetten die het onmogelijk maakten voor volwassenen om zich uit te spreken voor een speciale seksuele voorkeur.
 • Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen, die anderen verboden te dansen en te zingen of afbeeldingen te maken van andere mensen en die het verboden muziek te maken. Alleen de heilige gezangen mochten gezongen worden.
 • Het zijn de mensen geweest die meenden de Wil van God te kennen, die het verboden de naam van G-D uit te spreken of op te schrijven, maar die van mening waren dat je wél in die Naam mensen mag vermoorden.
 • Is dit werkelijk de Wil van God?
 • Weet je het zeker?
 • Het is belangrijk dat je er heel zeker van bent, want we hebben het hier niet over kleinigheden....
 • Er is ons heel veel verteld over de Wil van God. Is al deze informatie wel juist?
 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html