Ontdek het Leven


NIEUWE INZICHTEN……

1.         

God heeft altijd op een rechtstreekse manier in verbinding gestaan met mensen. God heeft vanaf het begin der tijden met mensen en door mensen gecommuniceerd. God communiceert vandaag de dag nog steeds rechtstreeks met mensen.


God communiceert met mensen, dat heeft Hij altijd al gedaan, Hij doet dat nu en zal dat altijd blijven doen. Het is niet zozeer de vraag tegen wie Hij spreekt, dan wel wie er naar Hem wil luisteren. We zijn als mensen gemaakt van goddelijke materie en daarom zijn we deel van God. God communiceert via allerlei middelen, zoals muziek, teksten, andere mensen en de innerlijke Stem. De tekens van God kunnen ook op een andere manier tot je komen: in een cadeau gekregen engeltje, een kaartje, een attentie, een persoonlijk teken. Alle communicatiemiddelen staan tot Zijn beschikking. 

Maar boven alles communiceert God door middel van gedachten, inzichten, gevoelens en ideeën. Als je niet weet hoe je verder moet op een bepaald moment, wordt dan stil en als je plotseling een oplossing weet of een idee krijgt, weet dan dat God aan het werk is geweest. Als je heel stil wordt en goed luistert, kun je rechtstreeks de antwoorden horen op je vragen. Het zullen heldere antwoorden zijn, die soms absoluut niet in de lijn van jouw verwachtingen liggen. Voorwaarde voor het ontvangen van de antwoorden is, dat je je gedachten stopzet, want in de interval tussen je gedachten spreekt God.


De gevestigde religies hebben besloten dat er sinds het afsluiten van hun heilige geschriften geen gesprekken met God meer gevoerd worden. Zelfs dat het verboden en onmogelijk is een persoonlijk gesprek met God te voeren. De heilige boeken zijn afgesloten en er kan geen nieuwe informatie meer ontvangen worden en vooral niet door “normale” mensen of leken. Al het nieuwe dat in de loop der eeuwen door mensen ontvangen is, is door religie verworpen als ketters, tenzij het een geestelijke uit eigen kringen betrof die doorborduurde op bestaande informatie. Al het andere werd verworpen, doodgezwegen of belachelijk gemaakt en dat gebeurt ook nu met de nieuwe spiritualiteit. Toch is het niet logisch dat er alleen in de tijd van de Bijbel en tijdens de ontvangst van de Koran mogelijkheden waren om de boodschap van God te verstaan. 

De Bijbel staat bol van mediumschap, helderhorend- en helderziendheid, maar in de Bijbel wordt het spreken met geesten verboden. Slechts door helderziendheid, bijvoorbeeld Paulus, Petrus en Johannes en door helderhorendheid van alle profeten konden de woorden van de Bijbel ontvangen worden. De latere kerk heeft de overtuiging de wereld in gebracht als vaststaand feit, dat na afsluiting van de samenstelling, de canon, van de Bijbel geen verdere informatie ontvangen kan worden. Deze overtuiging is onjuist en gebaseerd op angst voor persoonlijk, zelfstandig geloven. De kerken wilden dat gelovigen afhankelijk van hen werden, zodat ze verzekerd zouden blijven van hun bestaansrecht. Als je mensen begeleidt tot zelfstandigheid in het geloof en hen gaat vertellen dat ze allemaal, niemand uitgezonderd, in gesprek kunnen gaan met God, word je overbodig, je bent domweg niet meer nodig omdat je dat gedaan hebt wat je moest doen.  


Jij hebt een persoonlijke ontvanger om met God in gesprek te kunnen gaan. Deze ontvanger is je ziel. De taal van de ziel is het gevoel. Als je luistert naar je gevoelens over dingen, dan luister je naar de signalen van God. Het enige dat je hoeft te doen is de keuze maken in je leven om je ontvanger aan te zetten. Je hoeft alleen maar te zeggen tegen jezelf dat je jezelf aanzet of openzet voor de communicatie met God. Als je dan luistert naar je innerlijke Stem, naar hoe je over iets voelt, dan sta je in contact met God. Het is je eigen vrije keus. Je zult ervaren dat je steeds vaker in je godsruimte wilt zijn om contact te hebben met Degene die je onvoorwaardelijk lief heeft. God laat zichzelf op vele, vele manieren aan mensen kennen, de kunst is de tekenen te erkennen als signaal van God en jezelf te trainen om ze te herkennen. Je zult ervaren dat dit contact het allerbeste is dat je kunt ervaren in je leven.

 

2.         

Ieder mens is bijzonder, net zo speciaal als elk ander mens dat ooit heeft geleefd, nu leeft of ooit zal leven. Wij zijn allemaal boodschappers van God, iedereen. Je draagt de boodschap van God en van het Leven elke dag met je mee. Elk uur. Elk moment.

 

Er zijn geen betere of speciale mensen; er zijn alleen mensen die op andere bewustzijnsniveaus leven. De ene mens leeft bewuster en maakt bewuster de keuzes in het leven dan anderen. De ene mens is zich bewust van onrecht en onrechtvaardigheid en wil zich daarvoor inzetten. Andere mensen kiezen daar niet voor, maar het maakt ze niet minder. Mensen creëren hun eigen idolen, helden, heiligen en rolmodellen, voorbeelden of inspiratiebronnen. God maakte ieder mens gelijk en gelijkwaardig. Onze maatschappij is vooral gericht op materialisme en dan speciaal op materieel succes. Hoe rijker hoe beter. Hoe bekender, hoe specialer. Wij voeden onze kinderen ook zo op en ons onderwijssysteem met hun cijfers en beoordelingen is al helemaal zo ingesteld. Je kunt dit systeem niet onmiddellijk veranderen. Toch kun je proberen mensen te beoordelen aan de hand van andere criteria. We kunnen mensen op basis van hun talenten beoordelen en we kunnen elkaars talenten stimuleren en gebruiken. Elkaar complimenteren waar we goed in zijn, in plaats van kritiek hebben op elkaars incompetenties. 

Er zijn dingen waar mensen goed in zijn en die dingen heb je nodig in het leven. Je draagt de boodschap van het leven, van God dus, constant uit. Wat wil je uitstralen? Superioriteit of liefde voor je naaste. Het superioriteitsgevoel van mensen veroorzaakt conflicten in de wereld die vaak gewelddadig worden uitgevochten. De misvatting dat er betere en speciale mensen bestaan heeft nog niet zo lang geleden meer dan zes miljoen mensen het leven gekost. Je bent niet beter of speciaal, maar je bent een prachtig wezen, net als al die andere, prachtige, unieke wezens die God gemaakt heeft. Natuurlijk ben je verschillend van dat andere prachtige wezen, maar in één ding ben je hetzelfde, je bent allemaal Gods creatie. Waarom zou Hij de ene mens beter vinden dan de andere, waarom specialer? Dat zou toch een vreemde en onrechtvaardige God zijn. 

Jij draagt Gods leven in je, de adem is het Leven, de adem van God. Je draagt elke dag het wonder dat God is uit in de wereld om je heen. Ga je de mensen helpen in te zien dat ze net zo bijzonder zijn als jij of vind je dat je ze erop moet wijzen dat ze beter hun best moeten doen? De keuze, altijddurende keuze van het leven, ligt bij jou. Wat ga je zijn voor je medemens; een helper die anderen tot hun recht laat komen of een arrogant mens die anderen minderwaardig behandelt. Wat zou het beste functioneren, wat werkt als het er op aan komt? De keus is aan jou. Het Leven, dus God, is op allerlei manieren te ervaren, God heeft vele uitingsvormen, laat zichzelf op allerlei manieren kennen en zien. De expressievorm van God die jij bent is anders dan alle anderen, uniek, maar alle anderen zijn even uniek. Niet één identieke vingerafdruk onder zes miljard mensen, dat is pas bijzonder. Samen ben je één mensheid en God is de som van alle delen en daarenboven zichzelf. Dat is pas groot. Wij zijn Allen Eén, God en wij, Eén.

 

3.          

De ene weg naar God is niet beter of directer dan de andere weg naar God. Geen enkele godsdienst is de ‘ware’ godsdienst; er zijn geen ‘uitverkoren’ mensen en geen enkele profeet is de ‘ware’ profeet.

 

Alle wegen leiden rechtstreeks naar God. Dit inzicht is één van de aller-moeilijkste dingen om te accepteren. Hiermee wordt bedoeld dat alle wegen naar God leiden, ieder mens volgt zijn of haar eigen weg om tot God te komen en wel om de doodeenvoudige reden dat iedere mens een ontvanger heeft, de ziel, die God Zijn frequentie kan ontvangen. De mens hoeft alleen maar de keuze te maken, de beslissing te nemen deze ontvanger aan te zetten om de boodschappen van God te kunnen ontvangen. Ieder mens volgt zijn eigen weg en maakt op een bepaald moment de keuze om met God in “zee” te gaan. Iedere weg naar God is goed, er is geen verkeerde weg. 

Dit zal de mensen die zich met de spiritualiteit bezighouden, maar zich afgekeerd hebben van de reguliere godsdiensten als muziek in de oren klinken. Jij bent zelf in staat om je eigen weg naar God te vinden.  Dit geeft mensen vertrouwen en hoop. Eigenlijk is dit het mooiste dat God tegen je kan zeggen. Hij zegt zoveel als: “Maak je geen zorgen, je komt er wel, Ik aanvaard jouw manier om naar Mij toe te komen. Je doet het niet verkeerd als je zelf je eigen weg kiest en laat niemand je van je weg en je doel afbrengen.”.

Geen enkele religie is de ware religie.  

 

Jezus zei van zichzelf dat Hij de weg was en daar bedoelde Hij de weg van de liefde mee. De liefde tot God, de naaste en jezelf.

 

 Het Hooglied van de Liefde van Paulus vertelt:

 

DE LIEFDE

 

Liefde is geduldig en zachtaardig;

liefde is niet jaloers of opschepperig;

liefde is niet arrogant of ruw.

Liefde dringt niet aan op haar eigen gelijk;

zij is niet prikkelbaar of wrokkig;

zij geniet niet van andermans fouten want zij weet dat goed en fout niet bestaan.

 

Liefde draagt alle dingen,

kent alle dingen,

ondergaat alle dingen,

omhelst alle dingen,

maar vergeeft niets,

want liefde weet dat niets of niemand hoeft te worden vergeven.

 

Liefde eindigt nooit.

Jullie profetieën zullen verwaaien,

jullie tongen zullen verschrompelen;

jullie kennis zal groeien en veranderen.

Want jullie kennis is nu onvolmaakt,

maar als jullie uiteindelijk beseffen dat volmaaktheid alles is,

zal onvolmaakte kennis verdwijnen en zullen jullie niets meer in het leven

onvolmaakt noemen.

 

Toen je een kind was,

sprak je als een kind,

dacht je als een kind,

redeneerde je als een kind.

Maar nu ben je geestelijk gegroeid en heb je je kinderlijke manieren opgegeven.

Toen zag je Mij vaag als door een spiegel,

maar nu zien wij elkaar van aangezicht tot aangezicht,

want wij zijn vrienden.

Toen kende je Mij slechts ten dele,

nu begrijp je Mij volledig,

net zoals jezelf volledig wordt begrepen.

Dat betekent het om bevriend te zijn met God.

 

(Het Hooglied van de Liefde, Paulus’ brief aan de Kollossenzen, hfdst. 13)

 

HEB ELKANDER LIEF!

 

 

  

4.          

God heeft niets nodig. Hij heeft niets van mensen nodig om gelukkig te zijn. God is het Geluk zelf. Daarom heeft God niets of niemand in het universum nodig om gelukkig te zijn.

 

God heeft niets nodig; geen aanbidding; geen verering; geen kerk, synagoge, moskee of tempel. Geen mensen die Hem gunstig willen stemmen. Geen geld, geen celibaat, geen ontzegging van mensen van wat dan ook, geen soberheid, geen fundamentalisme. Niets heeft God nodig om gelukkig te zijn, want Hij is het geluk zelf. Daarom eist God niets van de mensen. God oordeelt niemand. God eist niets van mensen, want Hij heeft het niet nodig. Als je dit inzicht als waarheid aanneemt, dan kun je niets meer met de overtuigingen van de gevestigde religies. Religie is daarmee overbodig gemaakt. Je hoeft niets speciaals te doen voor God. God vindt het prima zoals je bent. Kies je een hoog levensdoel en de daarmee samenhangende moeilijke weg? God vindt het prima en zal je alle mogelijkheden bieden om tot je doel te komen, maar Hij eist het niet van je. Je hoeft je niet verplicht te voelen. 

Niemand kan dus beweren dat hij de wil van God doet en kent, want God wil helemaal niets van mensen. Mensen doen heel vaak net alsof ze weten wat de wil van God is. Daarmee willen zij bepalen wat God Zijn wil is en dringen zij anderen hun eigen wil op. God wil – vul maar in – dat tegenstanders van het geloof vernietigd worden. God wil dat mensen naar de kerk gaan. God wil dat mensen de Tien Geboden onderhouden. Natuurlijk maakt het wel uit wat je doet, want er is een universele wet van oorzaak en gevolg. Als je een keuze in je leven maakt heeft dat gevolgen, onherroepelijk. Eigenlijk kies je de hele dag, veelal onbewust, maar alles heeft wel gevolgen. Zelfs als je in een situatie verkiest niets te doen, dan heeft het gevolgen. Daar ontkom je niet aan. 

Veel mensen vinden bepaalde gevolgen een straf van God of geven God de schuld van hun ellende. Honger in Afrika? Oorlog? God kan er toch wel iets aan doen? Waar ligt de oorzaak? In een oneerlijke verdeling van het voedsel in de wereld. Er is eten genoeg, geld genoeg, alleen oneerlijk verdeeld en degene die het bezit weigert het te delen met degenen die tekort komen. Moet God daar iets aan doen? Onzin.

Oorlog? Wie begon en wie hield het tegen? Of wie laat het toe? Bijvoorbeeld: de plannen van de Duitsers om alle joden uit te roeien waren al in 1942 bij de geallieerden bekend. Ze kwamen pas in 1944/45. Waarom zijn ze niet direct gekomen? De wapenindustrie is één van de grootste industrieën ter wereld. Hoe staan ze er voor als er geen oorlog meer is? Wat verkopen ze dan nog? Oorlog is business. Doden zijn bedrijfsrisico’s en algemeen geaccepteerd. Waar zal de oorlog de volgende keer oplaaien? Wie veroorzaakt dat? Er staan grote belangen op het spel. Als je je geld moet verdienen door wapens te maken, heb je niets aan vrede. Slecht voor de zaak! Vrede is funest voor de business! Dus snel kijken waar oorlog gemaakt kan worden voor de verkoop. Moet God dat oplossen?

Lijden en ziekte! Wat veroorzaakt het? We manipuleren onze voeding zodanig dat het niet eens meer op het origineel lijkt. Wat zit er in de dieren die we eten? Waarom hebben dieren zoveel ziektes? Waarom bloeien er geen bloemen meer in de weilanden in de zomer? Waarom zitten er geen rupsen meer in de appels, peren, sla, spinazie? Waarom hebben we geen kromme appels meer? Wat zit er in al die mixen voor al die gerechten en waarom blijven producten maandenlang goed? Wat gebeurt er in ons lichaam met al die stoffen? Kan ons lichaam dat wel aan? Hoe zit het met de relatie tussen lichaam en geest, waarom luisteren mensen niet naar zichzelf? Slecht voor de consumptiemaatschappij? De gevolgen zijn aantoonbaar. God? Onzin.

 

Als mens kies je. God eist niets van iemand. Hij heeft niets nodig. Hij laat je vrij. Jouw vrijheid is Zijn grootste geschenk aan jou. Jij bent een vrij mens. Denk niet dat God onverschillig is. Hij heeft het op zich genomen om jou de mogelijkheden voor jouw keuzes aan te reiken. Alles is mogelijk, als je gelooft dat het mogelijk is. Maar God houdt evenveel van je op je weg had gemerkt dat het te moeilijk voor je is. Of dat je toch iets anders wilt gaan doen. Hij vindt je prima zoals je bent en dat is een fantastisch gevoel. Vrij mens om voor God te kiezen. God heeft onvoorwaardelijk lief.

 

Nog even terugkomend op de zin: God is het geluk zelf.  God is het geluk zelf en ik ben deel van God, net als jij. God heeft vorm gegeven aan alle dingen en levende wezens. Alle levende dingen heeft Hij het leven gegeven. Er bestaat niets anders dan God, God is alles in allen. Dat betekent ook dat jij het geluk zelf bent. Jij hebt het vermogen om gelukkig te zijn in jezelf. Daar heb je niets of niemand voor nodig. Jij bent het geluk zelf. Je hoeft alleen maar de beslissing te nemen dat je gelukkig bent. Je laat gelukkig zijn vaak afhangen van dingen of mensen om je heen. Als ik dat en dat heb, of als die persoon zich zo gedraagt, dan zal ik gelukkig zijn. Of als dát gebeurt zal ik gelukkig zijn, als, als, als…………….


Als die dingen gebeuren zul je even gelukkig zijn, natuurlijk, maar het geluksgevoel zal al snel verdwijnen en je zult een nieuwe “geluksprikkel” nodig hebben.  Gelukkig zijn ligt in jezelf besloten. Je kunt er voor kiezen, je kunt nu op dit moment zeggen tegen jezelf: “Ik ben gelukkig”, in plaats van: “Ik zal gelukkig zijn, als………”, want als je dat zegt, dan mis je het heden, het moment van het nu waarin je leeft. Vraag jezelf eens af waarom God jou zo prima vindt, jij, zoals je bent en waarom jij dat op de één of andere manier niet gelooft. Vraag jezelf eens af of je gelukkig voelen te maken heeft met invloeden van buitenaf of dat het uit jezelf komt. Het komt namelijk uit jouw kijk op jezelf. Jij bent deel van God en dus het geluk zelf. Kies ervoor.

 

5.         

God is niet een op zichzelf staand Superwezen dat ergens in het Universum of daarbuiten leeft en dat dezelfde emotionele behoeftes heeft of aan dezelfde emotionele beroering onderworpen is als mensen. Dat Wat God is, kan op generlei wijze worden pijn gedaan of beschadigd en God heeft dan ook geen enkele behoefte wraak te zoeken of straf op te leggen.

 

God is geen op zichzelf staand Superwezen dat ergens in het Universum of daarbuiten leeft. Hiermee wordt gezegd dat God geen supermens is zoals zo vaak voorgesteld door mensen. Hij is veel meer dan dat. God en het Leven zijn één en hetzelfde. God is wat het leven is en het leven is wat God is. God is de energie die wij leven noemen en het leven is de energie die wij God noemen. Het leven is God in fysieke vorm

 

Een definitie van God: (NDW – een ongewoon gesprek van God met jou, blz. 133)

“God is het Al in Alles, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Onbewogen Beweger, de Primaire Bron en Alles Wat is. Niets van alles wat er is, is Hij niet en wat Hij is, kan niet onbestaand zijn. Daarom heeft God niets nodig. Al het Leven van het Universum stroomt door God, want God ís het leven en het Universum. Jij bent wie God is en God is wie Jij bent. Hij is overal. Hij kwam van overal en is overal. Er is niets dan God”

 

God kan dus absoluut niet als een persoon gezien worden en Jezus zijn woord “Vader”, moet meer als “Maker van alle mensen” gezien worden, eerste oorzaak van alles, dan als een menselijk figuur met een grote baard. God is dus veel groter dan wij kunnen bevatten, want het universum en alles wat daar in is, is God in fysieke vorm. Het zijn de zichtbare uitingsvormen van God, het lichaam van God, van Christus. Hoe God Zijn Geest er dus uitziet of wat dat is; zijn gedachtewereld, gaat ons mensen ver, heel ver te boven en soms moet je je er bij neerleggen dat je iets niet begrijpt omdat het te moeilijk is voor een mensenverstand. Door de gedachten van God en de daarbij uitgesproken woorden is het Universum en alles wat daar in is ontstaan. God sprak en het was er. Dit enorme creatieve vermogen gaat ver boven ons menselijk verstand uit.

 

God is niet menselijk en is daarom ook niet onderhavig aan menselijke emoties en de beroering die erbij hoort. God is alles waar de mens naar op zoek is – Liefde, Rust, Vrede, Geluk en Gelukzaligheid. Wij mensen zijn constant op zoek naar deze gemoedstoestanden en vele, vele dingen in ons leven brengen ons van ons stuk, uit balans en soms is het erg moeilijk om de balans te hervinden en nog moeilijker die te behouden. God heeft ons zo gemaakt en Hij zag dat het goed was, zeer goed zelfs. Het is dus Zijn bedoeling geweest dat mensen deze gemoedstoestanden hebben. Wij zijn echter wel gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis, dus wat Hij is moeten wij ook kunnen zijn: liefde, rust, vrede, geluk en gelukzaligheid. Waarom ons dat niet lukt? Omdat wij ons teveel laten beïnvloeden door dingen, gebeurtenissen en mensen om ons heen. Als wij eenmaal de innerlijke rustbron hebben gevonden, dan gaat het beter. Wij laten ons vaak onrustig maken door de overtuigingen van anderen. Door stemmingmakerij. Je rustpunt ligt in het contact met de Bron van Rust, God dus. Als je eenmaal dit contact hebt gelegd en je rustpunt verankerd hebt in de Bron, dan zul je ervaren dat jouw overtuigingen anderen beïnvloeden. Mensen zullen graag in jouw buurt zijn, omdat ze rust bij jou vinden. Zo ontstaat een wisselwerking met God.

 

God heeft van dit alles geen last, omdat Hij dan wel mensen gemaakt heeft, maar naar zijn beeld en gelijkenis duidt meer op het creatieve vermogen van mensen. Mensen hebben hetzelfde creatieve vermogen als God, namelijk de gedachte. Als je iets wilt creëren, dan moet je eerst hierover je gedachten laten gaan. Daarna zeg je dat je iets gaat doen en je voert het uit. Net als God. In die zin ben je goddelijk, kom je uit de Bron.

 

God is veel groter dan de som der delen van Zijn schepping, groter dan het Universum en God staat boven menselijke, emotionele beroering. Je kunt God niet kwetsen of pijn doen, je kunt Hem niet beschadigen. God staat ver boven dit soort dingen en ervaart het menselijke, emotionele gemoedsleven niet als bedreigend. Het raakt Hem op geen enkele manier als je boos op Hem bent, jezelf van Hem afkeert, Hem verwaarloost of zelfs Zijn bestaan ontkent. Het maakt niet uit, want Hij houdt onvoorwaardelijk van je. Je mag zelf weten hoe je met God om wilt gaan, want je bent een vrij wezen. Het hoogste geschenk van God aan jou is je vrije wil. Omdat God hierboven staat is het ook op geen enkele manier van de kant van God nodig om mensen te straffen voor hun daden of wraak te nemen op mensen. God heeft jou een leven geschonken met een vrije wil om te kiezen wat je maar wilt. Het is tegen dit principe om ten eerste mensen vrij te laten in hun keuze en ze daarna te straffen of wraak te nemen als het niet de juiste keuze blijkt te zijn Dat zou een monster van een God zijn die regeert met angst en niet met liefde.

 

Je doet er wel goed aan om de universele wet van oorzaak en gevolg in de gaten te houden, waar we het al eerder over hadden. Kiezen heeft gevolgen, hetzij linksom, hetzij rechtsom, maar het heeft altijd gevolgen. Bijvoorbeeld: als je ervoor kiest om te gaan inbreken, dan kan het gevolg zijn dat je gepakt wordt en dat je in de gevangenis beland. Dat risico neem je op je op het moment dat je de keuze maakt. God regelt dat niet, het is gewoon een universele wet. Veel mensen zien gevolgen vaak als een straf van God, maar dat komt vaak alleen maar omdat ze graag iemand anders de schuld geven van dingen die gebeuren. Mensen zijn er niet zo goed in om met de vinger naar zichzelf te wijzen, zichzelf aan te wijzen als de oorzaak van wat ze ervaren. Eigen schuld krijgt weinig medeleven en medelijden in onze maatschappij, dus is het handiger om naar anderen te wijzen en van jezelf te zeggen dat je er niets aan kunt doen.

 

God oordeelt en beoordeelt niet. Hij eist niets van mensen en Hij straft ze ook niet. Wat zouden trouwens Zijn criteria moeten zijn? Wie wel en wie niet? Hoe rechtvaardig vinden wij God als we deze overtuiging hebben over Hem? God is dan al gauw niet eerlijk, want dan heeft God wel een heel erge hekel aan de kinderen van Afrika, door hen geen enkele kans te geven. Dan houdt God wel heel erg veel van ons, als Hij ons hier in weelde geboren laat worden.

 

Zo zit God niet in elkaar, daar is Hij veel te groot voor. Hij ligt buiten ons begrips- en bevattingsvermogen en dat is een gegeven dat je moet aanvaarden.

 

 

6.       

 Alles wat bestaat is Eenheid. Er bestaat slechts Eén Eenheid en alles dat bestaat maakt deel uit van Het Ene dat slechts bestaat.

 

Alles is God. God is alles en alles is God. Dat betekent dat we niet naar boven hoeven te wijzen om God daar te plaatsen, want er bestaat niets anders dan God. God is het Universum en daarenboven Zichzelf. Er bestaat slechts één Ding, één God en alle dingen zijn een onderdeel van dat Ene. Dus alles wat je kunt zien, horen, voelen, proeven en ruiken, alles dat je kunt ervaren is God. Er is niets anders. Alle mensen, dieren, natuur, zon, maan, sterren en het heelal. Dit wordt bedoeld met het Lichaam van Christus. Dit is de totale Eenheid, die God is in al Zijn verschillende uitingsvormen. God laat zich op miljarden verschillende manieren kennen, en al Zijn miljarden delen, samen zijn ze Eén met God. Jij en ik zijn deel van God. Dat maakt ons hetzelfde, we zijn van goddelijke materie gemaakt en iedereen is even bijzonder.

Een lichaam kent vele onderdelen, die alle afzonderlijk hun eigen taak verrichten en verschillend zijn, de hand is geen voet, het oog geen oor, maar beide dienen ze het doel je lichaam te helpen functioneren. Uiteindelijk wil je geen enkel onderdeel van je lichaam missen. Geef me niet de keuze tussen een arm of been te moeten missen, de keuze zou verschrikkelijk zijn, want ik wil ze beide houden voor mijn functioneren. Zo is het ook met God. God ervaart zichzelf door de dingen die Hij gemaakt heeft. Hij kijkt door jouw ogen de wereld in, maar ook door de ogen van elk ander mens. Hij ervaart alle menselijke emoties en kent ons tot in detail, omdat Hij onze schepper en ons zelf is. Er is niets anders. 

Dit inzicht verandert onze overtuigingen totaal en draait ons denken totaal andersom, want als je weet dat alles en dan echt totaal alles onderdeel van God is, kun je dan nog wel moorden en doden? Kun je nog wel dieren opeten, de natuur vernietigen? Mensen laten omkomen van honger of aids? De doodstraf uitvoeren? Ruzie maken? Roddelen? De kantjes eraf lopen? Frauderen? Inbreken? Haten? Als die ander hetzelfde is als jij, jou is, omdat je allebei God bent, hoe moet je dan met elkaar omgaan? De mensheid is een eenheid, alle mensen zijn God. God is in iedereen. Dan krijg je een totaal ander wereldbeeld. Dan zul je God in alles en alle mensen kunnen respecteren en er op een andere manier mee om kunnen gaan, net zoals met dieren en met de natuur.

Toch is God veel meer dan elk afzonderlijk deel en alle delen samen. God is daarenboven de Schepper, de Maker, de bedenker van alles en van het functioneren van alles. Probeer je eens voor te stellen welk een genie het is om een universum te maken waar planeten ronddraaien die zowel hun eigen baan volgen, maar ook op de plaats worden gehouden door de aantrekkingskracht van de andere planeten. En niet één sterrenstelsel, maar hoeveel? Geen idee! Welk genie kan een grasspriet laten groeien zonder het graszaadje dat al aanwezig is en aanwezig moet zijn. Wie kan een dier klonen zonder de stamcellen van het reeds aanwezige dier. Kijk op een heldere avond naar de sterrenhemel en besef hoe klein en nietig je bent en toch; wat een wonderlijk schepsel je bent dat je dat kunt beseffen. God is in alles dat is, er is niets anders; de kunst is om het goddelijke in alles te erkennen en te herkennen.

 

7.         

Er bestaat geen goed of fout. Er bestaat slechts wat werkt en wat niet werkt, afhankelijk van wat je probeert te zijn, te hebben of te doen.

 

Wij zijn snel geneigd om bepaald gedrag of overtuigingen als goed of fout te beoordelen. Die beoordeling heeft te maken met onze huidige normen en waarden, die constant aan verandering onderhevig zijn en die constant verschuiven. We zouden andere mensen ook kunnen beoordelen op grond van functionaliteit. Wat werkt wel en wat niet in ons leven. Het is nog niet zo lang geleden dat echtscheiding of een voorechtelijk kind of zelfs seks voor het huwelijk een doodzonde was, waarvoor je uitgesloten kon worden van de kerk of de gemeenschap. De geldende moraal kwam destijds vooral van het kerkelijk instituut en werd door de maatschappij overgenomen. Toen veertig/vijftig jaar geleden de ontkerkelijking begon, raakte de geldende moraal de macht kwijt. Mensen gingen scheiden, vrouwen kregen een kind zonder te trouwen en jonge stellen gingen samenwonen. Er is momenteel niemand die hen veroordeeld, omdat deze oordelen niet werken.

 

Wat vinden we momenteel fout in onze samenleving?

 • oorlog
 • stelen
 • zinloos geweld
 • incest
 • huiselijk geweld
 • liegen
 • frauderen
 • houden van hetzelfde geslacht
 • houden van meer dan één partner
 • grote leeftijdsverschillen tussen partners
 • doen wat je wilt
 • ……………
 • ……………..

 

De grote vraag is wat wel of niet werkt. Het hangt er vanaf wat je wilt zijn, wilt hebben of wat je wilt doen.

 

Vaak is er iemand of is er een groep mensen die iets wil veranderen aan de geldende moraal van oordeel en beoordeling. Zij worden dan veroordeeld, totdat de maatschappij merkt dat het werkt wat deze mensen doen en dan nemen anderen het over. Zo wordt het langzaam algemeen geaccepteerd en de moraal past zich aan.

 

De norm voor maatschappelijke verandering zou het functioneren van iets moeten zijn. Oorlog werkt niet, maar de geallieerden moesten wel de Duitsers aanvallen om Europa te bevrijden. Stelen mag niet, maar als je geen eten meer hebt voor je gezin, dan werkt diefstal van een brood wel. Houden van hetzelfde geslacht of van meer dan één partner mag niet, maar liefde laat zich niet dwingen en jezelf bedwingen werkt niet.

 

De Toda vrouw in Noord-India heeft meerdere mannen en als ze zwanger is wordt één van haar mannen als vader aangewezen. Dat mag volgens onze moraal niet, maar het werkt wel.

 

Liegen mag niet, maar totale eerlijkheid verlangen van je omgeving is ook niet de maatschappelijke norm. Zou je alles goudeerlijk over je heen willen hebben? Zeg je eerlijk tegen iemand dat je hem of haar ontzettend lelijk vindt? Of saai? Of dom? Natuurlijk niet, want dat werkt niet.

 

Goed of fout is een maatschappelijk oordeel, gebaseerd op onze overtuigingen van dit moment. Wat we ons eerst eens af moeten vragen is of onze overtuigingen ons nog wel dienen, functioneren ze nog wel.

 

8.        

Je bent niet je lichaam. Degene die je bent, is onbegrensd en eindeloos.

 

Je hebt niets nodig, zelfs de adem die in inademt is overbodig, want als je onsterfelijk bent, heb je zelfs dat niet nodig om werkelijk te overleven. Je lichaam is de drager van je ziel, het onsterfelijke deel van God. Uiteraard moet je je lichaam goed verzorgen; je ziel heeft ervoor gekozen  op om deze aarde je lichaam te bezielen, je lichaam is de tempel van je ziel en het lichaam heb je nodig op zo lang mogelijk hier op aarde ervaringen op te doen. Maar je lichaam is niet degene die je bent. Je bent onbegrensd en je kunt door middel van je gedachten buiten je lichaam treden en contact maken met de Bron van alle dingen. God bestuurt je ziel en jij regelt de huisvesting. Daarom is oppervlakkige schoonheid ook niet interessant. 

Bedenk vanaf nu dat rimpels mooi zijn, want elke rimpel is een verhaal over wie jij bent en waarom jij zo bent geworden. Jij bent onsterfelijk. Als je dit kunt begrijpen, zul je er ook geen moeite meer mee hebben ouder te worden en daarmee een beetje krakkemikkig. Je ziel is wie jij bent. Je lichaam en je verstand zijn de dingen die je gebruikt om te ervaren wie jij bent in de wereld. Je lichaam is iets wat je hebt, niet wat je bent. Degene die jij bent is onbegrensd en eindeloos, je lichaam is een instrument. Het lichaam kan gekwetst, beschadigd of vernietigd worden, maar dat geldt niet voor jou. Je ziel leeft niet binnenin je lichaam, het is precies andersom. De ziel omgeeft je lichaam en straalt uit naar het Universum, naar God, en die straling maakt contact met alle andere creaties van God die ook die straling bezitten en uitstralen. De ziel maakt ook contact met de Bron van waaruit zij gekomen is, God. De straling van de ziel om het lichaam kun je in de schilderkunst terugvinden als het aureool.

 

De ziel omhult je lichaam en strekt zich uit in de eeuwigheid. Het houdt nergens op en komt constant in aanraking met andere zielenstralingen. Je ziel dijt dus uit in het universum, maar houdt nooit op te bestaan. Het vermengt zich met andere krachtvelden en vormt een energiepatroon buiten jezelf. Dat is wat je bent. Je bent energie in tijd en ruimte die nooit eindigt.


In feite bestaat er slechts Eén Ziel, die zich in allerlei bezieldheden uitdrukt. Deze Ene Ziel is God die zich openbaart in Alles-Wat-Is. Daarom bestaat er geen specialer of beter, wel meer of minder bewust. Daarom bestaat er geen verdoemenis of hel.

 

Dat maakt van de mensheid een Eénheid, samen in God, door God en met God. De energie van het Leven zelf, intelligente energie, God genaamd. Verzamelplaats én Bron van kennis, bewustzijn, gegevens, informatie, opvattingen en ervaringen.

 

Mensen zijn deze energie en er bestaat geen afscheiding tussen mensen onderling omdat de krachtvelden van deze energie elkaar constant raken en in elkaar overlopen, wij zijn één met alles en alles is één met ons, want alles is opgebouwd uit deze energie. Je maakt deel uit van alle mensen, van de mensheid.


Wat goed is voor de ander is goed voor jou en wat niet goed is voor de ander is ook niet goed voor jou. Wat je doet voor een ander, doe je voor jezelf en wat je nalaat voor een ander, laat je voor jezelf na. Als mensen dit konden accepteren en als de mensheid naar dit principe zou kunnen leven, zou at een geweldig effect hebben. Het besef dat we één zijn met God en met elkaar. Als je hierin kunt geloven, hou zou je je dan beginnen te gedragen? Wat zou je willen uitdragen?

 

Hierdoor wordt het ook duidelijk wat er bedoeld wordt met: “Wie zaait zal oogsten”. Wat je geeft krijg je terug, what you give is what you get, en soort zoekt soort. Het is je uitstraling naar het Universum toe die herkend wordt en die teruggestraald wordt door gelijkgestemde zielen. Je zit op dezelfde frequentie, dezelfde golflengte en als je je hiervan bewust bent, dan zul je voorzichtig zijn met je gedachten en woorden.

 

9.         

Je kunt niet doodgaan en je zult nooit voor eeuwig verdoemd zijn.

 

Je kunt niet doodgaan, omdat datgene wat je lichaam bezielt als een krachtveld om je lichaam heen ligt. De ziel doet het lichaam bewegen. Als de ziel zich terugtrekt in het grote geheel van alle zielen, de Ene Ziel, God genaamd, dan blijft het lichaam levenloos achter. Als je begrijpt dat je niet je lichaam bent, dan begrijp je ook dat je niet dood kunt gaan. Dat verklaart ook het begrip ‘hemel’ boven ons, het krachtveld ligt om ons heen, onbewust hebben we dat altijd al geweten. Er is dus ook geen enkele mogelijkheid dat onze ziel niet op zal gaan in het geheel, want je blijft dat ene, specifieke, goddelijke deel dat de levenservaringen terugbrengt naar het geheel, naar Huis, naar de Bron, naar God.

 

Daarom kan er ook geen hel of verdoemenis zijn, want binnen in de Bron bestaat niet zoiets. God laat iedereen in Zich terugkeren, iedereen dus! Ook die mensen die in onze ogen slecht gefunctioneerd hebben. Zij kwamen ons levenservaringen brengen waar wij ons aan kunnen spiegelen, zodat wij kunnen beslissen of wij ook zo willen zijn of niet. Zonder het ene kun je het andere niet kennen.

 

Als je dit inzicht kunt accepteren en geloven, dan heb je een oneindig toekomstperspectief met oneindige mogelijkheden en oneindige kansen en oneindige keuzes.

 

Dan ben je eeuwig, dan ben je in God.

 

 

 

 

 

Bron: De Nieuwe Openbaringen van Neale Donald Walsch 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html