Ontdek het Leven
Dit is de tijd van het ontwaken van de mensheid


 

 

"DE REST VAN HET VERHAAL........................"

 

 

Jezus was - is - een redder voor de mensheid.

Net als jij en ik.

Het verschil tussen jou en mij en Jezus is, dat Hij de mantel aantrok en het kleed droeg; hij accepteerde zijn verantwoordelijkheid. De meesten van ons doen dat niet. Als zodanig IS Jezus onze redder. Want hij deed met zijn leven wat slechts weinigen van ons met ons leven doen. Hij deed datgene waar wij voor kwamen om te doen. En doordat Hij dat deed, 'redde' hij ons van de noodzaak hetzelfde te doen, als we dat niet wensen te doen.


Laat ik het uitleggen: we zijn hier allemaal gekomen om de wereld te redden. Geen redding van de verleidingen van de 'duivel of van 'eeuwige verdoemenis' (zoals in de Gesprek met God boeken gezegd wordt, bestaat de duivel niet, net zomin als de eeuwige verdoemenis). We zijn hier gekomen om de wereld te redden van een onjuist beeld van zichzelf.


We leven momenteel in een wereld die we zelf gecreëerd hebben, een onwaarheid, een ervaring die niets te maken heeft met de ultieme werkelijkheid of WIe-We-Werkelijk-Zijn. Jezus wist dat. Hij wist ook Wie-Hij-Werkelijk-Was en hij maakte het aan iedereen die het horen wilde bekend.


Hij maakte ook nog iets anders bekend. Hij zei dat wat hij op aarde deed, wij ook kunnen doen!


Sommige mensen geloven dat niet. Zij kunnen niet gel\eoven dat het mogelijk is dat zij dezelfde gaven - inderdaad, dat hun dezelfde gaven geschonken zijn - als Jezus. Toch is dit niveau van geloven de sleutel tot het ervaren van die gaven. Dat is wat Jezus leerde. Dat was zijn centrale boodschap.


Ik schreef een boekje "Jezelf re-creëren", waar deze boodschap duidelijk in staat. Ik citeer:

Het was Jézus die zei: "U geschiedde naar Uw geloof". Het was Jézus die zei: "Oh vrouw, groot is uw geloof; laat het in u werken zoals u wilt". En de vrouw haar dochter was vanaf dat uur genezen. En het was Jezus die zei: "Ook al is uw geloof als een mosterdzaadje, als u tegen deze berg zegt dat hij zich naar gindse plek moet verplaatsen, dan zal dat geschieden en niets zal onmogelijk voor u zijn". Nog steeds nodigt Jezus je uit in Hem te geloven als het je onmogelijk is in jezelf en de goddelijke erfenis te geloven en er zijn zoveel mensen die dat niet kunnen. "Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, degene die in Mij gelooft zal hetzelfde doen als ik en grotere dingen dan deze, want ik ga in tot de Vader. Wat je ook in Mijn Naam zult vragen, het zal je gegeven worden, zodat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als U iets in Mijn Naam vraagt, het zal u gegeven worden"


Is dat niet een buitengewone belofte? Zo groot en zo totaal begreep Jezus Wie Hij Was en wie jij bent ("Ik en Mijn Vader zijn Eén", zei Hij, en later: "Jullie zijn allemaal broeders en zusters", dat Hij ten diepste wist dat er geen grenzen zijn aan wat je kunt doen als je gelooft in jezelf of in Hem. Zou Jezus zich vergist hebben toen Hij dit verklaarde? Zouden zijn woorden verkeerd uitgelegd zijn? Nee, zijn woorden zijn zeer helder. Hij wilde dat jij jezelf als Eén beschouwt met de Vader, precies zoals Hij ook Eén met God is. Zijn liefde voor de mensen was zo groot en Hij was zó vol van medeleven met hun lijden, dat hij zichzelf optilde tot op het hoogste niveau, hij werd de grootste uitdrukking van het Wezen dat Hij was, met de bedoeling een levend voorbeeld te zijn voor alle mensen waar dan ook ter wereld. En Hij bad dat wij niet alleen maar het bewijs in Hem zouden zien, Zijn Eénheid met de Vader, maar dat we het ook van onszelf zouden zien. (en voor hén heilig Ik Mijzelf, zodat ook zij geheiligd mogen zijn door de Waarheid. Niet alleen bid Ik voor deze mensen, maar ook voor hen die door hun woorden in Mij zullen geloven; dat ze allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, dat zij Eén mogen zijn in ons en dat de wereld mag geloven dat U mij gezonden heeft. En de Heerlijkheid die U Mij gegeven heeft, heb Ik hen gegeven, zodat zij Eén zullen zijn zoals Wij Eén zijn.)


Je kunt het niet veel duidelijker zeggen!


De "Gesprek-met-God" boeken vertellen ons dat we allemaal delen zijn van het lichaam van God, ondanks dat we onszelf als afgescheiden beschouwen, absoluut geen deel van God. Jezus Christus begreep ons probleem, hij wist dat we het moeilijk vinden onszelf als deel van God te zien, deel van Gods lichaam. Toch geloofde Christus dit van zichzelf. Het was voor hem eenvoudig - en een geweldige inspiratie - om anderen, die zichzelf geen deel van God beschouwden, uit te nodigen zichzelf als een deel van hem te beschouwen. Want, hij had zichzelf al tot deel van God verklaard.......... en als we heel gewoon kunnen geloven dat we deel van de Christus zijn, kunnen we er niet omheen dat we óók een deel van God zijn.


Jezus moet dit punt vele malen benadrukt hebben, want het aantal predikingen en het commentaar erop in de Bijbel daarbij, bevatten talloze verwijzingen naar deze relatie. Voeg een aantal van deze verwijzingen samen en je krijgt een bijzondere openbaring;


  • Ik en Mijn Vader zijn Eén (Joh. 10:30)
  • En de heerlijkheid die U Mij gegeven hebt, heb Ik hen gegeven, zodat zij Eén zullen zijn, zoals Wij Eén zijn (Joh. 17:22)
  • Dat de liefde waarmee U Mij liefgehad heeft in hen moge zijn en Ik in hen (Joh. 17:26)
  • Nu dan, wij velen, zijn één lichaam in Christus en ieder deel is als het andere deel (Romeinen 12:5)
  • Hij nu die plant en hij die oogst, zij zijn één (1 Kor 3:8)
  • Want wij samen zijn één brood en één lichaam, want zo zijn allen deel van dat brood (1 Kor. 10:17)
  • Want zoals het lichaam één is, maar vele ledematen heeft en die vele ledematen van dat lichaam één zijn, zo is ook Jezus Christus. Want we zijn uit één Geest gedoopt tot Eén lichaam of we nu jood of heiden zijn, of we nu gebonden of vrij zijn, we zijn allen geschapen om opgenomen te worden in één Geest. Want het lichaam is niet één ledemaat, maar vele. Als de voet zou zeggen omdat ik niet de hand ben, hoor ik niet bij het lichaam, ís het daarom geen deel van het lichaam? En als het oor zegt, omdat ik niet het oog ben, hoor ik niet bij het lichaam, ís het daardoor geen deel van het lichaam? (1 Kor. 12-16)
  • Maar nu zijn het vele delen, maar toch slechts één lichaam (1 Kor. 12:20)

Wij zijn allemaal delen van het lichaam van Christus. Wij zijn allemaal de christelijke Ene. En wanneer Christus Eén is met God, dan zijn wij dat evenzo. We weten het eenvoudig niet. Weigeren het te geloven. Kunnen het ons niet voorstellen.

Toch is het niet waar dat je moet doormaken wat Jezus doorgemaakt heeft om met Jezus mee te kunnen gaan. Jezus heeft zulke woorden nimmer uitgesproken of iets in die richting gezegd. Dat was niet zijn boodschap.

Zijn boodschap was: als je niet in Mij kunt geloven, in alles wat ik gezegd en gedaan heb, dan kun je nooit in jezelf geloven; in Wie-Jij-Bent en jouw persoonlijke ervaring van God zal feitelijk onbereikbaar zijn. Jezus zei wat hij zei en deed wat hij deed; verrichte wonderen, genas de zieken, liet de doden opstaan, stond zelfs zelf op uit de dood, zodat wij kunnen weten Wie-Hij-Was en als zodanig kunnen weten Wie-Wij-Werkelijk-Zijn. Vooral de laatste woorden worden vaak weggelaten in de traditionele leer over Jezus Christus.

En daarom, begrijp je, is Jezus onze Redder, hij heeft ons gered van de illusie van afgescheiden zijn van God. Jezus is de Zoon van God, net als wij.


God heeft het niet nodig zichzelf te bewijzen

Waarom zou God dat doen?

God IS en zo is het!

Zij die weten dat ze Eén zijn met God

of God ervaren hebben

hebben geen behoefte

dit aan anderen te bewijzen

het allerminst aan henzelf


GESPREK MET GOD 3 - Blz. 84

Neale Donald Walsch

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html