Ontdek het LevenDE REDEN WAAROM JE HIER BENT

De reden waarom wij op aarde ons leven moeten leiden heeft alles te maken met de val van Lucifer.

WIE WAS HIJ?

Lucifer was de grootste lichtgeest met een gevolg van grote aantallen oergeesten. Hij en zijn gevolg overtraden de Liefdeswet van God en op die manier zorgde hij zelf voor zijn eigen ondergang en die van zijn volgelingen. God had de eerste geest geschapen met als doel Zichzelf te ervaren, Zij wist dat Zij alles was, maar omdat zij in het begin het Enige Alles was, kreeg Zij het idee om wezens te schepen naar Haar beeld en gelijkenis.

Lucifer betekent licht, hij bezat het licht van de kennis en hij bezat de volledige macht van God. Hij kon daarom nieuwe wezens scheppen. Lucifer had van God de opdracht gekregen om de tegenpool van God te vormen, maar niet méér dan dat. God waarschuwde hem meerdere keren dat hij niet de plaats van God in mocht en kon nemen, maar Lucifer dacht daar anders over. Hij schiep talloze wezens met het doel hen aan zich te binden, hen te beheersen en zijn volgelingen te maken, zodat God buitenspel gezet kon worden en hij de volledige macht over alle wezens over kon nemen.

Daarop trok God Zijn Macht van Lucifer terug, hij werd machteloos en was niet meer in staat om te scheppen.

De grote vraag daarna was: wat moet er nu gebeuren met Lucifer en zijn gevolg nu ze uit de Macht van God waren gevallen en als dood waren voor de Liefde. De mogelijkheid om Lucifer en zijn gevolg te vernietigen was een optie. God kon dan een nieuwe tegenpool scheppen, maar die kon weer dezelfde fout begaan.

Een andere mogelijkheid was een oplossing zoeken voor de geesten die door Lucifer geschapen waren, maar die niet zijn volgelingen waren geworden, het waren de geesten die trouw waren gebleven aan God. God wilde hen een nieuwe kans geven. Deze trouwe geesten zouden met de vernietiging van Lucifer ook vernietigd worden, omdat ze door Lucifer geschapen waren. Dit wilde God niet laten gebeuren.

God wist dat door de schepping van Lucifer Zij ook de mogelijkheid tot ontrouw had geschapen. Hoe zou God wezens kunnen vernietigen die Zij Zelf de vrije wil had gegeven? Wat zou Liefde dan nog betekenen? Niets.

Alleen de tweede optie bleef over: de zielen een tweede kans geven en via het mineralen-, planten- en dierenrijk op te laten klimmen tot een bewuste vorm; de mens. De mens die opnieuw de vrije wil had om tussen God en Lucifer te kiezen. De materie in het universum is het hulpmateriaal dat geschapen is om deze weg voor de gevallen zielen mogelijk te maken.

Lucifer was het niet eens met het plan van God, hij wees het plan af en deed een poging om alle materie te doordringen en te beheersen. Hij was absoluut niet van plan om de strijd met God op te geven.

Waarom liet God dit alles toe? Je kunt dit pas begrijpen als je het doel van het plan kent. Het doel is dat iedere ziel uit eigen vrije wil voor God kiest en herkent wie hij of zij is. Op deze manier verdwijnen de volgelingen van Lucifer en blijft alleen hij over.

De gevallen geesten die door Lucifer geschapen waren werden in de materie gebracht om bewust te worden. Zij moesten uit eigen vrije wil de weg naar God terug willen vinden. Dit zou een lange en moeilijke weg voor deze zielen worden, die erg lang zou duren. Om de gevallen geesten moed te geven en telkens te herinneren werden profeten naar de aarde gestuurd, die rechtstreeks de boodschap van God naar de mensen brachten om hen bewust te maken van God.

Om het hen nog duidelijker en ook gemakkelijker te maken om voor God en niet voor Lucifer te kiezen en daarmee zich bewust te worden van hun oorsprong, besloot God mens te worden. Hij kwam niet alleen voor de gevallen zielen in de materie maar ook voor de Hem trouw gebleven geesten om hen te sterken in het geloof en als kroon op hun geloof. De menswording van God wees de mensheid de enige juiste weg uit de materie terug naar het Vadershuis.

Door de menswording van God liet God zien dat de dood overwonnen kon worden als een ziel de juiste weg kiest. De weg van de Liefde is een uitweg uit de materie en de dood. Ook liet Hij zien dat het leven niet materie is, maar geest en dat het leven een gevangene is van de materie. De materie die beheerst wordt door Lucifer is een louteringsweg of leerschool voor de zielen, zodat zij vrijwillig voor de weg uit de materie zullen kiezen.

De ziel van Lucifer (ook Satan genoemd) werd in hele kleine stukjes verdeeld over alle materie – de aarde en alle hemellichamen in het heelal. Door de zielendelen van Lucifer (Satan) een weg door de materie te bieden wordt Lucifer op de hele lange duur een leeg omhulsel zonder invloed. Pas dan kan hij overtuigd worden om zijn zinloze strijd tegen God te beëindigen.

Alles wat nu materie is, is ooit geestelijke substantie geweest, die vrijwillig uit Gods goede orde is getreden. Daarom is de materie verharde en veroordeelde geestelijke substantie. Maar, het geestelijke zelf kan niet materie worden, het leeft in de materie.

Het bewijs hiervoor zijn de gigantische veranderingen in de natuur, de wisseling van de seizoenen, de processen die wij zo vanzelfsprekend vinden, maar die wij niet kunnen begrijpen. Het leven is geestelijk, en voor onzichtbare processen zijn geen bewijzen te vinden, tenzij alles dat het leven bevat het bewijs IS.

Alles dat bestaat in de oneindigheid is geestelijk, materie is stof die de geest bevat. Het doel van de materie is een leerweg voor de zielen te zijn, zodat ze vrij en ongebonden worden. Pas wanneer een ziel de aardse leerschool heeft doorlopen kan zij een zelfstandig denkend en vrijwillig handelend Kind van God worden, dat in alle vrijheid voor een leven in Gods Macht kiest.

Hoe groot is de goedheid van God, dat Hij dit allemaal doet voor één gevallen engel? De weg van de materie zou niet nodig zijn geweest als Lucifer trouw aan zijn Schepper was gebleven. Liefde is het grote woord van alle leven.

God zegt (Ha II 251, 14,17):”Ik ben bereid om de wil van één kind miljarden zonnen en werelden van welke aard dan ook op te offeren, wanneer Ik het op een andere manier niet terug zou kunnen krijgen. Wanneer een kind echter alleen daardoor te redden zou zijn dat Ik voor dit kind Mijn eigen Leven geef, dan zou Ik ook dit nog eerder opofferen dan dat Ik één van mijn kinderen zou opgeven. Kun je deze Liefde bevatten?”

Alle mensenzielen zijn delen van de ene verloren zoon: Lucifer. Daarmee wordt ieder mens een verloren zoon of dochter. Om Lucifer weer terug naar Huis te kunnen laten terugkeren moet eerst elke mensenziel zich van hem losmaken. In de materie bestaat de geest en die is goddelijk. Deze geest van leven is onveranderlijk, maar door de zielendelen van Lucifer-Satan zijn de leugen, het bedrog en de verleiding ontstaan. Dit is geestelijk gezien de Satan,. Alles wat uit leugen en bedrog voortvloeit wordt de duivel genoemd.

Het duivelse in de mens is het goede kennen en het kwade kiezen en doen. Met opzet! Duivels zijn mensen die hard zijn, hebzuchtig, meineed plegen, gierig zijn, geen medeleven en medelijden laten zien. Het zijn de mensen die onverschillig zijn en gevoelloos ten opzichte van de armen en de mensen die lijden en die alleen voor zichzelf en hun genot leven. Satan zelf kan niets meer doen, maar zijn delen in de materie kunnen wel duivels zijn.

Satan zelf kan geen invloed op de menselijke wil uitoefenen, maar als een mens er vrijwillig voor kiest om arrogant te zijn, heerszuchtig, alleen seksueel gericht is, oneigenlijk gebruik maakt van seks, verslaafd is aan materiële dingen, egoïstisch is, dan wordt hij een vijand van de Liefde en het Leven.

Er moet nog toegevoegd worden dat in de natuur- en geesteswereld geen oerduivels bestaan, maar wel geesten van onverbeterlijke, slechte en verdorven mensen die ooit op aarde hebben geleefd. Op aarde leven persoonlijke duivels en ook in het grote hiernamaals, die proberen invloed op mensen uit te oefenen door verleiding en verlokking, maar er leven nergens in het universum slechtere en bozere duivels dan hier op aarde.

De werkelijke duivels zijn de mensen zelf die daarvoor kiezen. Egoïsme is een duivel, luxueus willen leven is een duivel, eerzucht is een duivel, woede, wraak, jaloezie, gierigheid, uit de hoogte doen, hoererij en het superioriteitsgevoel zijn duivels die op aarde rondwaren.

Je hoeft voor duivels niet zo bang te zijn als je ze herkent. Maak geen afgod van de materie, wordt niet geestelijk hard en blind, wees niet heerszuchtig, gierig, een leugenaar, ruziezoeker, bedrieger, iemand die uit de hoogte doet of arrogant is, slecht en oorlogszuchtig. Blijf uit de hel die je zelf daarmee creëert. God is de deur naar het Leven en Hij is het Leven Zelf. Wie niet door de Deur binnengaat komt niet in het licht van de eeuwige waarheid en vrijheid, maar blijft gevangen in het oordeel van de materie. 

Op het moment dat alle van God afgescheiden wezens via de weg van de materie naar het Vaderhuis teruggekeerd zullen zijn, zal de materie overbodig worden en oplossen. Het universum werd geschapen om de gevallen geesten te redden. Je bent geest en tot geest zul je terugkeren. Het is je bestemming om zoals God te worden: LIEFDE.

Bron: De profeet Jakob Lorber van Kurt Eggenstein

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html