Ontdek het Leven


DE MENS 2

 

Om te kunnen begrijpen dat het ontstaan van de mensheid anders is dan je wellicht ooit geweten hebt, moet je begrijpen dat de waarheid over het ontstaan eeuwen en eeuwen lang verzwegen en verdraaid is door religieuze machtshebbers met als doel door middel van angst macht over mensen te krijgen.

 

De waarheid zou de mensen dichter en dichter bij God brengen zonder tussenkomst van anderen. Dat past niet in de bedoelingen en opzet van mensen die anderen in hun macht willen houden en die hun hebzucht willen bevredigen. Ze leidden ze de mensheid steeds verder van God af in plaats van dat zij de mensen dichter bij God brachten. De overtuigingen die jij eeuwenlang voor waar hebt gehouden, maar die zijn gebaseerd op valse informatie, houden je ook nu nog in hun greep. Jij hebt respect en jij gelooft deze informatie en vaak beschouw je die zelfs als allerheilig. Aanbidden van God is niet knielen en je nederig voelen, maar naar binnenkijken en de gelukzaligheid ervaren van je onverbrekelijke band met God. Een kerk is niet een gebouw, maar de gemeenschap van de ziel met God. Het Griekse woord ‘ecclesia’ waar het woord kerk van is afgeleid, betekent gemeenschap of samenzijn. Het is de spirituele band met God. Deze band is zich momenteel aan het herstellen door de totaal afgebrokkelde macht van de godsdienst. Religieuze leiders hebben geen macht meer over en nauwelijks invloed op de mens. Dit secularisatieproces – het proces van ontkerkelijking of verwereldlijking – is nog maar zo’n vijftig tot zestig jaar aan de gang en het is op z’n minst opmerkelijk te noemen dat, na 19 eeuwen macht en manipulatie in een betrekkelijke korte tijd de kerkelijke instituten letterlijk en figuurlijk ineenstorten.

 

De nieuwe spiritualiteit vult deze leemte die dit proces creëert. Steeds meer mensen herstellen hun persoonlijke band met God en zijn zich bewust aan het worden van het bestaan van de geestelijke wereld. Wanneer je de moeite neemt om persoonlijk de woorden van Jezus Christus te lezen in de bijbel, dan zul je ontdekken dat veel van wat Jezus gezegd heeft niet past in de kerkelijke structuren en tradities. Het is jammer dat je deze hoge Bron van Wijsheid links zou laten liggen, omdat je door de verdraaiing van zijn waarheid jouw overtuigingen hebt aangeleerd. Lees bijvoorbeeld het evangelie van Johannes eens door en herken de nieuwe spiritualiteit. Opmerkelijk? Nee, natuurlijk niet. Denk nou niet dat de mens Gods plan kan verstoren. God is de Bron en jij bent een deel van de Bron. Een druppel kan de oceaan ontkennen, maar kan er niet voor zorgen dat door zijn ontkenning de oceaan ophoudt te bestaan.

 

De mens is Kosmos en slechts voor een korte tijd verbonden aan de aarde. Ook de aarde is Kosmos, momenteel verdicht. Alles in de kosmos, dus ook de aarde en de mens, reageert op kosmische impulsen, in de kosmos is beweging en door die beweging ontstaat trilling en straling. Die golven variëren in kracht en sterkte, maar ze beïnvloeden alles.

 

In feite lijkt het wel of de aarde steeds verandert, alsof de aarde de mensheid van zich wil afschudden door middel van tsunami’s en aardbevingen, maar in feite is de aarde, de mens en alles wat tastbaar en grijpbaar is, een verdichting van kosmische energie. Als er een kleine kosmische verandering plaatsvindt, waar dan ook in de Kosmos, zal het hele heelal in beweging zijn. Dit betekent, dat niets en ook werkelijk niets los van elkaar staat, dat alles één energie is en uit één kracht bestaat, zowel het zichtbare als het onzichtbare. Alles wat beweegt, zal bewegen.

 

De aarde reageert op al deze kosmische straling en veranderingen en haar natuurlijke gevolgen De aarde kent daardoor verschillende tijden, van ijstijden tot hitteperioden. De mensheid die op de aarde leeft door de tijden heen volgt de bewegingen en reacties van de aarde op kosmische invloeden. Alle materie is een gevolg van geestelijke impulsen uit de kosmos en de veranderingen in trilling en straling vanuit de kosmos, veroorzaken voor de mens strijd en verandering.

 

Hoe de mens van vrije wil deze impulsen beleeft, er mee omgaat en uitwerkt, verantwoordelijkheden neemt of niet, dit alles ligt aan de mens zelf. Wanneer je mee vloeit met kosmische veranderingen, die je zelf ook in je binnenste voelt, zul je je gemakkelijker aanpassen aan de versnelling van bijvoorbeeld de tijd en de veranderingen van de aardse omstandigheden.

 

GOD

Het begrip God gaat elk menselijk begrijpen te boven, natuurlijk heeft de mens door alle eeuwen heen intuïtief geweten dat er een Schepper bestaat, je hoeft maar om je heen te kijken en te constateren dat geen mensenhand een grasspriet kan maken. De zon, de maan en de sterren en alles dat op aarde is, bewijst het bestaan van een grote scheppende kracht die ver boven menselijk begrip uitgaat. Het is dan ook onmogelijk het begrip God in juiste bewoordingen te omschrijven.

 

God is de scheppingskracht in het Universum. Jij, als onbetwistbaar deel van de schepping, bent verbonden met de Schepper door het Zilveren Koord – vaak ook genoemd de regenboogbrug van bewustzijn. Het is een onzichtbare verbinding met de Bron van alle Leven. Jij bent niet in staat jezelf levend te houden en je hebt jezelf het leven ook niet gegeven. Binnen in jouw zelf wordt het leven zonder jouw bemoeienis in stand gehouden, alhoewel je door je vrije wil er wel degelijk invloed op kunt uitoefenen door je manier van leven.

 

De levenskracht komt via het onzichtbare, zilveren koord en de universele straal van Leven als een buis je kruinchakra binnen en verspreidt zich dan door je lichaam. Je ware erfgoed is het bewustzijn van de mogelijkheden van deze levenskracht. De meeste mensen zijn onbewust van deze verticale verbinding die via hun ziel en hoger zelf loopt en tappen horizontaal bij andere mensen energie af. Wanneer je energie nodig hebt en je gelooft niet in een kosmische verbinding met de Bron van Energie, dan is het ook onmogelijk gebruik te maken van deze kosmisch energie. De enige mogelijkheid die dan overblijft, is proberen energie van andere mensen te krijgen en dat kan op een positieven en/of negatieve manier gebeuren.

 Alle energie is voor iedereen beschikbaar, dat betekent dat je andere mensen kunt leegzuigen en beroven van hun energie, maar ook, dat je andere mensen kunt opladen door positieve energie. Wanneer je in de gaten krijgt, dat je verbonden bent met de Bron van Energie, God genaamd, ben je in staat energie direct uit de Bron te betrekken, want die Bron is onuitputtelijk. Daarmee wordt je onafhankelijk van andere mensen, je wordt wat je bent, Kind van God, je hebt geen ander mensen meer nodig om je energie te geven.

 

Het enige dat je nodig hebt is bewustwording. Hierdoor zul je op zoek gaan naar de voor jou meest geschikte manier om met de Bron van Bewustzijn en Energie in contact te treden, dit kan door middel van gebed of meditatie. Des te bewuster je wordt, des te meer energie je kunt ontvangen. Je hoeft alleen maar te vragen en je zult ontvangen. De enige voorwaarde is, dat je vraagt voor het hoogste welzijn voor alle mensen en niet voor jezelf en je eigen ego. Die verzoeken worden nooit in behandeling genomen. Je zult je ego volledig moeten uitschakelen om gebruik te kunnen maken van de goddelijke, kosmische energie en dit is het allermoeilijkste dat je in je leven zult doen. Met het ego wordt de wereld en alles dat in de wereld is bedoeld. Materieel bezit, status, aanzien, carrière, bezit en alle speciale relaties horen bij het ego. 

Alles zul je los moeten laten, omdat dit alles niet door God maar door de mens zelf gemaakt is en daardoor is het illusie, maya. Niets is werkelijk in de wereld, jij bent een wezen dat vanuit een totaal andere dimensie zal moeten gaan leven, omdat je daar vandaan komt, je komt uit de Bron van Leven voort en je bent op weg terug naar de Bron. Alles dat je op je pad belemmert zal weggezuiverd, opgelost en achtergelaten moeten worden. Je bent hier op aarde om dat te leren, vaak door harde levenslessen. De weg terug naar Huis, naar God, wordt het spirituele pad genoemd en als je eenmaal die weg gekozen hebt, zul je gaan beseffen dat er geen terugkeer meer mogelijk is.

 

Veel mensen worden geconfronteerd met de mogelijkheid het pad tot spirituele bewustwording op te stappen, slechts weinigen hebben de moed het pad te volgen. Het is de weg, die het uiterste van je vergt en je zult door een persoonlijke hel gaan om alles los te kunnen laten. Persoonlijk heb ik heel veel mensen leren kennen, die even proeven aan de spiritualiteit en het dan naast zich neerleggen, omdat de weg zo moeilijk is. Het is de weg van zelfkennis, alles in jezelf onderzoeken, doorwerken en loslaten. Alles dat je in je leven overkomt heeft het doel jou verder te brengen op je pad, elke situatie en elke ontmoeting heeft een levensles in zich. Die levenslessen zijn zwaar om te leren, want je moet alles op jezelf betrekken; het is zo gemakkelijk anderen de schuld te geven van je misère, het is zo gemakkelijk weg te vluchten en geen verantwoordelijkheid te nemen voor je denken en je handelen, het is zo gemakkelijk je eigen leugens en fantasie te geloven, zodat je jezelf constant vrij pleit van wat je overkomt, maar de moeilijke weg is telkens naar jezelf kijken en jezelf afvragen wat je hebt gedacht, wat je hebt gedaan, wat je moet leren, waar jouw vergissing ligt, waar je verantwoordelijkheid ligt, wat je gevoelens zijn en hoe je in het leven staat. Er is maar één leidraad waaraan jij je vast kunt houden in deze processen en dat is het goddelijke feit dat liefde alles is, liefde overwint niet alles, maar keert alles wél ten goede.

 

Goddelijke liefde is onvoorwaardelijk, aardse liefde is dat nooit, het kan dat nooit zijn, omdat er altijd factoren als zekerheid, veiligheid, geborgenheid meespelen. Aardse liefde is altijd gebaseerd op vertrouwen op een ander en op wederkerigheid. Als aardse liefde niet ontvangen wordt door de ander en ook niet beantwoordt, zal ze langzaam een stille dood sterven, tenminste dat is wel wat meestal het geval is, uitzonderingen daargelaten. Onbeantwoorde liefde is één van de zwaarste levenslessen en het enige dat deze zware les kan verzachten, zuiveren en oplossen is de Liefde van een hogere orde, de Liefde van en tot God.

 

In de komende tijd, zal de mens meer lijken op zowel man als vrouw, wel man of vrouw zijn, maar zal steeds meer de vorm van eenheid aannemen. De mens zal spiritueler, intuïtiever zijn en verbinding met de geestelijke wereld hebben.  De vrouw heeft een voortrekkersrol, omdat zij over een grotere intuïtie beschikt, evenals een groter inlevend vermogen. Homoseksualiteit is een vorm van geestelijke groei en is bewust gekozen bij incarnatie: bij het lichaam dat past bij deze keuze en dat zorg draagt voor deze ervaring. Vrijheid van seksualiteit, vrijheid van seksuele beleving is kosmisch gezien geen probleem. De mens die worstelt met problemen rond seksualiteit is de mens die hiermee moet leren omgaan. Seksualiteit is een aarde probleem en behoort aldus bij de aardse leerschool. Het is een fysieke gesteldheid, die geestelijk doorleefd wordt. De mens die kiest voor het leven, kiest ook voor geslacht en seksuele geaardheid. Het is geen ziekteverschijnsel, nog minder degeneratie of iets dergelijks. Het is de leerschool van de mensheid.

 

In het nieuwe tijdperk zullen voor de mensheid veel elementen van Atlantis, die verloren zijn gegaan, weer terugkomen, met dien verstande, dat de mensheid, ook in het nieuwe tijdperk, gevoelsmatig blijft, invoelend. De emoties worden gezuiverd en het invoelingsvermogen wordt verhoogd. Het belevingsvermogen vanuit het gevoel handelende wordt groter en het intellect zal zich stabiliseren en de mogelijkheden op spiritueel gebied zullen toenemen tot uittredingen in het algemeen voor de mensheid, contacten met andere dimensies, andere werelden en andere planeten.

 

De mens van de toekomst zal spiritueler zijn, intuïtiever, verbinding hebben met de goddelijke, geestelijke werelden en zich van daaruit gaan vormen. De keuze, zoals die ook nu gelegen is voor de mens vanuit de vrije wil, zal zeer zeker ook in het nieuwe tijdperk volledig blijven. De mogelijkheden te onderscheiden tussen goed en kwaad, de mogelijkheden te werken, te reizen naar een hogere dimensie en zich te verbinden met de werelden van begeleiding, zullen veel groter zijn dan op dit moment. De mogelijkheden om te leren, te groeien op geestelijk gebied, zullen toenemen, omdat er meer mogelijkheden zijn om vanuit de verschillende aspecten in dat tijdperk te incarneren, waardoor incarnatie- en reïncarnatieprocessen sneller gaan verlopen. Alles dat de mensheid zich zo wenst om op spiritueel gebied te bereiken, zal voor de mensheid heel gewoon zijn. De weg daarnaar toe, daarvoor bent u wegvoorbereiders, u mag deze informatie verstrekken en op die manier zal de mensheid zich laven aan al deze mogelijkheden die zij verkrijgt in de toekomst, stap voor stap.

 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Juist door verschillende afmetingen ten opzichte van elkaar te plaatsen, kan men een energie opwekken die op wiskundige basis berekend kan worden, waardoor een verbinding tussen mens, materie en Kosmos tot stand kan komen. Deze kennis is ook nu nog op aarde aanwezig onder veel mensen, ingewijden in esoterie, ingewijden in zogenaamde spirituele wetenschappen. In het nieuwe tijdperk zal deze energie weer worden gebruikt, materie als opwekker van energie door de verschillende vormen ten opzichte van elkaar te plaatsen.

 

Veel informatie uit de oudheid zal op het juiste moment aan het ‘Licht’ komen, niet eerder dan wanneer de mensheid er rijp voor is. De Dode Zee rollen werden op het juiste moment gevonden, net als het evangelie van Judas. De mensheid moet de informatie kunnen begrijpen en er iets mee kunnen doen en de informatie kunnen overdragen naar anderen, die er de geestelijke ontwikkeling mee kunnen bespoedigen. Veel informatiebronnen verbazen de mensen, zij komen tot inzicht dat de mens reeds ver voor de beschaving die men  nu kent en acht, een hoge culturele beschaving had, groter en sterker dan de beschaving die de mensheid nu heeft. Toen waren er reeds krachten met een enorme intelligentie en technologische kennis, die ver voorbij de technologische kennis gaat van de huidige wetenschap. De wereld, de medici, de technologen, staan steeds weer voor raadsels hoe met zulke eenvoudige en primitieve middelen zulke grote wonderen konden worden verricht. Enorme ingrepen konden plaats vinden. Men moet vaststellen dat spirituele krachten werden verbonden aan technologische mogelijkheden om enorme hersenoperaties uit te voeren, om transplantaties van organen, zoals een hart, uit te voeren, in een tijd waarin volgens het huidige weten en de huidige wetenschap, dit technologisch onmogelijk zou zijn.

 

DE SFINX

Er is een bibliotheek vol informatie aanwezig onder de sfinx en onder de piramides, deze is zo enorm groot dat het gehele complex omvat wordt. Het geheel ligt zowel onder de piramide als onder de sfinx, met een verbindingsstelsel naar andere piramides. Dit ligt zeer diep. Het is gevuld met enorme kristallen, met veel afbeeldingen, met voorwerpen die gebruikt werden in Atlantis, met ruimteschepen die destijds de aarde bezochten. Het is een stad onder de aarde, enorm groot. De ingang is te vinden tussen de voorpoten van de sfinx. Uiteindelijk zal de wereld inzien dat het al haar kennis en informatie ontleent aan de einddagen van Atlantis. Omdat de mensen van Atlantis geen gevoelens kenden, moest er een tijd komen waarin de mensheid het gevoel zou ontwikkelen en wel in de rechter hersenhelft. De gevoelsprikkels in onze tijd zijn zo sterk ontwikkeld in de mensheid, dat wij ons veel verder op het spirituele pad bevinden dan de mensen van Atlantis ooit waren. Alles behoort tot het Goddelijk Plan, tot het geheel. Als de mens van nu evenwicht bezit tussen het denken en het voelen en de zuivere intuïtie zich kan ontwikkelen, dan is de tijd aangebroken dat de bibliotheken van Atlantis zich kunnen gaan openen. De mens kan dan begrijpen waar hij zijn technische kennis aan ontleent, kan deze verfijnen, verbeteren en gebruiken, zonder dat hij fossiele brandstoffen nodig heeft. Hij zal in staat zijn te reizen in de tijd, in andere dimensie en vanuit de kennis van Atlantis kan hij naar andere zonnestelsels reizen op basis van energie die de mensheid van nu niet kent. Maar eerst moet hij een zuivere intuïtie hebben ontwikkeld en om tot dit punt te komen, is de periode waarin we nu leven nodig.

 

ONTWIKKELINGEN IN DE WERELD

In Jeruzalem is ooit, als een soort middelpunt van de aarde, het karma van ons huidige tijdperk begonnen en daar zal ook de definitieve climax van het Aquariustijdperk gaan plaatsvinden. Dit zal echter geen derde wereldoorlog zijn, er zal nimmer een derde wereldoorlog plaatsvinden. Vele landen zullen betrokken zijn in strijd, karmische elementen worden uitgestreden, die steeds heftiger en confronterender worden. De wereld zal in beroering zijn door calamiteiten, klimatologische veranderingen, oorlogen, economische recessies en fysieke ziektes die zich uitbreiden als epidemieën enzovoort. Maar een derde wereldoorlog zal er niet komen, net zomin als totale vernietiging van de aarde. Vanzelfsprekend zal men kunnen zeggen, dat de wereld in beroering is, in grote verandering. Steeds heftiger en steeds sneller zullen allerlei calamiteiten elkaar opvolgen. De mensheid zal in geen enkele wereldleider die zich opwerpt nog vertrouwen hebben. Ze zijn, ze gaan en ze komen. Het is belangrijk dat je beseft dat het goed is. Je bent niet zomaar in deze tijd waarin je bent geïncarneerd op aarde en verbonden met het wereldkarma. Je maakt de hogere geestelijke ontwikkeling door om het nieuwe tijdperk vorm te kunnen geven, een energieverbinding te kunnen maken om van de aarde een betere plaats te maken.

 

Er moet waakzaamheid zijn bij iedereen. Wees alert op de dingen die gaan komen. De tekenen in de wereld zijn er al. Kijk om je heen en je begrijpt dat de spiritualiteit in de juiste lijn zeer zeker naar buiten moet worden gebracht om als Lichten de aarde en de mensheid te dienen. Je bent erg belangrijk in het Grote Plan, maar de factor van belangrijkheid werkt alleen maar door als men alert is en accuraat reageert op de tekenen. De tekenen zijn die van het Vissentijdperk en het voorliggende tijdperk, begonnen bij Atlantis. Het zijn de tekenen van onderdrukking, indoctrinatie, dogmatiek. Hiertegen moet je waken. Men dient te laten zien dat een wereldbroederschap in de juiste zin van het woord tot stand kan worden gebracht. Men geeft het goede voorbeeld. Men laat zien dat mensen, boven de emoties uitgestegen, een zuivere vorm van wereldbroederschap tot stand kunnen brengen. Het is niet de bedoeling dat men een broederschap opricht waarin men elkaar emotioneel ondersteunt. Maar het is juist de bedoeling om, objectief, de wereldbroederschap te zien als de enige overlevingskans die deze in werkelijkheid is, en om deze verder in te voeren. Hierdoor en hierover moet men een totaalbegrip krijgen, men moet het zien.

 

Enkelen zien het, zij zien het Plan en zien welke weg het moet gaan. Maar velen binnen groeperingen zien het niet, zien niet de route die voor hen is uitgestippeld. Zeker, vanuit een hoger bewustzijn weten zij hoe de route loopt, maar men heeft het zich niet bewust kunnen maken in het lager bewustzijn. Verstandelijk snappen ze het nog niet. Het grote doel zit in je hogere gevoelsmatigheid en zeker niet in de emotionaliteit. Zij die in de emotie leven, zullen daarin verstrikt raken, want emotionaliteit is uiteindelijk een verstrikking.

 

HET GODDELIJK PLAN

God wil de mensheid naar een hoger plan brengen, dichter naar zich toe trekken. Hij wenst dat dit proces zo weinig mogelijk leed met zich meebrengt. We hebben lang genoeg geleden. Daarom zijn Lichtwerkers zo ontzettend belangrijk. Zij zijn de wegbereiders.

 

Het was Gods bedoeling dat er specialisten in de schepping zouden ontstaan; zielen die zich richten op het licht en het lichtwerk. Zij dienen het licht te richten op een specifiek aspect of kenmerk van de schepping. Je hebt al vele levens een bepaalde richting ingeslagen en in dat aspect ben je specialist. Je specialisme kan te maken hebben met het mentale; het emotionele; het wetenschappelijke; het medische; het historische; het creatieve; het onderwijsgevende; het verplegende; het dienstbare of het leidinggevende. Je bent al eeuwen bezig jouw gebied te perfectioneren.

 

Je bent een meester en een zielsfragment van God. Je bent door de sferen afgedaald tot je grootsheid zou passen in een fysiek lichaam. Je keert dit proces nu om, de inademing van God of de reis naar huis, is begonnen. Hoe meer mensen ontwaken, hoe sterker de goddelijke verbinding wordt. Dit is de regenboogbrug, het pad van Licht, het verbond tussen God en mens. Let op de regenbogen in de lucht, ze zullen steeds breder worden of dubbel verschijnen. Het is een teken van de belofte van God dat je terug zult keren naar huis.

 

Grote golven van kosmisch Licht zullen over de aarde spoelen en de massa wakker schudden. Dit kosmisch Licht is ontworpen voor iedereen en voor het hoogste welzijn van iedereen. Negatieve energie zal door dit kosmisch Licht weggezuiverd en opgeruimd worden.

 

DE NIEUWE MENS

In ieder mens zijn latente krachten van levitatie, transformatie, genezing op afstand, uittreding, enzovoort aanwezig. Wanneer de mens, in het nieuwe tijdperk, meer in evenwicht gekomen is, schaduw en Licht zich in normale proporties verhouden, zullen deze latente krachten zich weer openbaren en zal de mens krachten kunnen uitoefenen zoals hij dat ooit heeft gekund, maar dan met juiste bedoelingen. De mens van het nieuwe tijdperk zal een mens zijn van liefde, harmonie en evenwicht. Hij zal deze krachten dan ook aanwenden voor het goede, voor het positieve, voor het opbouwende. In die zin zal de mensheid grote mogelijkheden hebben. Voor velen lijkt het een utopie te weten dat de mens de mogelijkheid zal hebben om te kunnen genezen op grote afstand van elkaar, dat men voorwerpen kan laten zweven zonder ze aan te raken, dat men kan reizen in de tijd, kan uittreden, zelfs naar de hemelen zogezegd, dat men inzien kan welke taken men op aarde heeft, dat men weet waarom men op aarde is en dat men direct contact kan onderhouden met zijn geleidegids. Niet alles zal in het nieuwe tijdperk meteen gebeuren, maar na jaren van ontwikkeling, waarin enkelen je zullen voorgaan, zal dit alles gebeuren.

 

Vanzelfsprekend is het uitermate belangrijk je te richten op een toekomst, positiviteit, samenwerking en harmonie en is het niet belangrijk meer wat in de oude tijdperken reeds voor de ontwikkeling van de huidige mensheid op aarde is gebeurd. Wel zal de informatie die op het juiste moment naar buiten wordt gebracht, bevestigend werken voor een groot aantal mensen die op de drempel staan om zich ook aan het Licht te verbinden. Met andere woorden: de bewijzen worden geleverd dat de totale mensheid een doel heeft van transformatie en groei. De bevestigingen die er zijn dat de dood in feite niet bestaat, dat er leven is na de dood, dat de mensheid in zijn grote cyclus van incarnatie en reïncarnatie, zichzelf transformeert naar het Licht. Als deze bevestigingen worden gegeven, zullen mensen die op de drempel stonden om zich te verbinden aan het Licht, besluiten om zich hieraan te verbinden en zodoende naar de toekomst in positieve zin werken. De mens zal begrijpen dat zij meewerkt aan een groot kosmisch programma, een goddelijk Plan, waarin niet alleen de mensheid op aard is opgenomen, maar de hele Kosmos. Niets is los van elkaar.

 

CHRISTUSBEWUSTZIJN

Grote incarnaties worden aangekondigd door kosmisch indrukwekkende verschijnselen. Over niet al te lange tijd zal een groot kosmisch verschijnsel aan de hemel te zien zijn dat niet door de wetenschap verklaard kan worden, anders dan dat het een geestelijk verschijnsel is. Dit geestelijke verschijnsel is een enorm Licht dat niet afgedaan kan worden als het noorderlicht, een vallende ster, een komeet of iets dergelijks. Het is een stilstaande grote geestelijke gasvormende lichtgevende energie, die over de hele aarde te zien zal zijn en vele dagen aan de hemel zal blijven. Het is het intreden van de Christusenergie, het is het ontwikkelen van deze energie die de mens doorstraalt. De mens die de Christusenergie op welke wijze dan ook al heeft ontwikkeld of hiervoor open staat, zal deze energie ontvangen en versterken. Deze energie, deze kracht is komende en zal steeds sterker op aarde tot uiting komen. De wetenschap, de vele atheïsten, de vele ongelovigen die niet geloven in een kosmische kracht of in een kosmisch Licht, zullen moeten erkennen dat de kosmische energie zich op aarde heeft gemanifesteerd, op welke manier men dit ook wil uitleggen. Men kan niet meer zwijgen, men kan niet meer ontkennen, men kan alleen bevestigen dat dit kosmisch verschijnsel aanwezig is. Het is vormloos, maar een enorm Licht dat iedereen zal waarnemen, het is zichtbaar, merkbaar en voelbaar. Het is een ervaring voor de mensheid dat zich een grote kosmische energie zich manifesteert op aarde, waaraan sommige mensen zich vanuit hun hartchakra, vanuit hun Christusbewustzijn reeds verbonden voelen. Zij zijn het die al in verbinding staan met deze Christusenergie die zich, in de voor jou komende tijd, voor iedereen zichtbaar zal openbaren.

 

Deze grote verandering zal er zeer zeker toe leiden dat de mensheid, zonder uitzondering, zal zeggen dat de kosmische energie bestaat. Niemand, hoe ongelovig ook, zal kunnen ontkennen dat deze grote kosmische energie in de vorm van het Christusbewustzijn zijn manifestatie heeft gevonden. Grote verandering als gevolg van het, door defensiemaatregelen, afgewende gevaar van een meteoorinslag, zullen zeer zeker hun effect hebben, ook voor de aarde. Grote veranderingen op economisch gebied, ook in Europa. Grote politieke verschuivingen, Rusland sluit weer een pact met de vroegere Oostbloklanden en zij bundelen de krachten om te overleven.

 

REDDERS VAN DE MENSHEID

Er bestaat momenteel gechannelde informatie, waarin gemeld wordt dat de mensheid vanuit de ruimte gered zal worden door ufo’s e.d. God kent geen uitverkorenen of uitgestotenen. De mens is verantwoordelijk voor zichzelf, voor de eigen geestelijke ontwikkeling, hoe moeilijk en moeizaam deze soms ook mag zijn, totdat een hoger bewustzijn is bereikt en men verder kan gaan in de nieuwe wereld van het nieuwe tijdperk met een zekere intuïtieve ontwikkeling en een directe connectie met de begeleidende intelligenties. Vanzelfsprekend zullen velen hopen ene weten dat de aarde een grote transformatie ondergaat en daardoor hopen velen gered te worden. Deze redding wordt beloofd in de bijbel en verschillende mensen, verschillende sektes, geloven in de redding van de mensheid. Het is in feite allemaal het angstspel van de astrale wereld en de gevallen engelen met de mensheid. Als de mensheid hierin gelooft, dwaalt zij zeer!

 

EVOLUTIE

De mens van nu wordt geremd in het onderzoeken van het heelal, want het is niet de bedoeling dat er zoveel geld in gestoken wordt, terwijl het geld gebruikt kan worden voor de leefbaarheid van de aarde, het delen van de goede kracht en energie. De leerschool van de mensheid, het doorleven van de dualiteit, het verkrijgen van een hogere kennis en beter inzicht, dat is van belang. Dat de mens zich spiritueel verder gaat ontwikkelen en steeds sterker wordt in haar spiritualiteit, steeds sterker wordt in spiritueel bewustzijn, dat de hele mensheid groeit naar een hoger plan, juist dat is belangrijk. De aandacht zou gericht moeten zijn op de hele mensheid, het creëren van een wereld van harmonie, van vrede, van liefde, geestelijke liefde voor elkaar en voor de aarde.

 

 LICHTWERKERS

Niet iedereen is zich bewust van zijn of haar taak. Maar een van de mogelijkheden die je geboden wordt in deze tijd, is bewust te zijn, te weten. Te weten, en daardoor kennis te hebben om daardoor kennis te geven, waardoor de mens kan weten, bewust kan zijn van zijn of haar taak op aarde op dit moment. Wanneer de tijd van grote benauwenis komt, zal de mens angstig zijn. Maar de mens, die bewust is zal geen angst kennen, die weet wat er gebeuren gaat en kent de waarde van de geest, die verbindt zich op dat moment aan de geest. Dit grote voordeel maakt niet alleen dat men niet in massa-angst zal sterven, maar men zal ook bewust zijn. Wanneer men fysiek niet in leven zal blijven en zal overgaan, zal men niet in de rustfase terecht hoeven te komen, maar men zal direct actief als begeleidende intelligentie in het Aquariustijdperk mee kunnen werken. De mensen die al deze verschillende factoren van aardse en kosmische omwentelingen overleven in fysieke vorm. Zullen bewust zijn en zullen de mens die in grote angst verkeert kunnen leiden. Zij zullen een voortrekkerspositie hebben voor het nieuwe tijdperk. Zij zijn de ingewijden. Vergeet niet dat je niet alleen in het nu existeert in deze energie, maar intuïtief al veel meer weet dan je je nu kunt herinneren. Op het moment dat de samenstelling van energieën, die het Aquariustijdperk zal voortbrengen, plaats vindt, zullen je intuïtieve mogelijkheden groter zijn, ongekend zelfs ten opzichte van je huidige mogelijkheden. Tegelijkertijd zullen alle elementen die je nu bewust en onbewust tot je hebt genomen gaan werken. Of je nu in leven blijft in fysieke vorm, of dat je verder leeft in geestelijke vorm, je taak is hetzelfde.

 

Mensen die het voortouw nemen in de spiritualiteit zijn lichtwerkers of fakkeldragers, zij dragen de esoterische informatie rond op aarde. Ook in dit leven hebben lichtwerkers of fakkeldragers elkaar weer getroffen, bewust of onbewust, geleid of gekozen. Samen hebben zij een extra taak op zich genomen. Zij zijn niet bijzonder, niet speciaal en zeker niet uitverkoren. Niemand is uitverkoren, iedereen is gelijk. Zij hebben, naast hun individueel karma, een extra taak, een kosmische opdracht, gekregen. Die opdracht is zuiver te informeren en zuiver uit te dragen. Deze diepere opdracht hebben zij bij zichzelf altijd al gevoeld. Dit is wat zij bij hun incarnatie hebben meegenomen, wat zij van de engelen van karma hebben meegekregen om voor de mensheid te doen, steeds weer in een nieuw tijdperk. Lichtwerkers hebben vaak het gevoel dat zij niet op deze aarde thuis zijn en dat gevoel hebben ze al van jongs af aan. Als kind voelden zij zich al onrustig; niet passend bij hun familie; altijd vol diepe verlangens en dromen, net buiten bereik. Als kind kenden zij al onrust, alsof zij zich iets moeten herinneren; alsof zij snel volwassen moesten worden omdat er iets van hen wordt verwacht, maar wat? Ze hadden geen idee! In hun latere leven werd dat een onrust die hen niet al te zachtzinnig het pad van verlichting opduwde en zo begon hun reis terug naar Huis. 

 

Mensen in een vrouwelijk lichaam gaan voorop in het ontwakingsproces en doorbreken daarbij de strenge overheersing van de mannelijke bevolking. Het kan daarom zijn dat mannen grote weerstand bieden tegen de spirituele ontwikkeling, de weerstand zal vooral uit mannelijke bolwerken in de wereld komen, het is duidelijk dat de mannelijke overheersers niet zonder slag of stoot de macht uit handen zullen geven. Deze weerstand zul je als vrouw in het groot zowel als in het klein tegenkomen. Je kunt een partner hebben die helemaal niet spiritueel ingesteld is en je zult dan moeten kiezen; óf je blijft op het niveau van je mannelijke partner ‘hangen’ of je kiest ervoor je eigen spirituele weg te gaan met als gevolg dat je je partner ontgroeid. Eigenlijk bestaat er geen keuze, de spirituele weg volgen zal het belangrijkste zijn dat je in je leven kunt doen en het is onvermijdelijk dat je daarvoor mensen achter je moet laten, hoe pijnlijk dat ook mag zijn.

 

Er zijn veel Lichtwerkers die spiritueel lichtwerk verrichten; zij zijn de wegbereiders. Zij werken op allerlei gebied om de hogere trilling van de Christuskracht in de wereld kenbaar te maken. Niet iedereen kan de zware taak van Lichtwerker zijn dragen; er zijn er die hun ego niet de baas kunnen worden, waardoor hun lichtwerk niet ten dienste van God gedaan wordt, maar van het ego – van zichzelf. Dit zijn de mensen die spirituele hulp bieden voor hoge bedragen; zij bieden verlossing als product aan in hun winkel. Je kunt verlossing niet kopen; dit is onmogelijk. Niemand kan je verlossen, je zult zelf al het werk moeten doen en verlossing moeten vinden door je spirituele pad van bewustwording. Natuurlijk hebben lichtwerkers die in de openbaarheid hun werk doen recht op vergoeding van hun kosten en ook recht op een ‘normaal’ bedrag voor hun dienstverlening. Onze maatschappij is nog steeds op die manier ingericht, het kan – nog – niet anders. Verlossing kun je echter niet kopen; geloof geen enkele reclame voor workshops, cursussen of bijeenkomsten die dat beloven. Alles dat op spiritueel gebied aangeboden wordt moet betaalbaar zijn, want het moet tot welzijn van alles en iedereen zijn. Diensten aan mensen zijn betaalbaar; beloften dat je verlossing zult vinden is ego, want dat is alleen bedoeld voor zelfverrijking.

 

Lichtwerkers werken bewust of onbewust voor het welzijn van alles en iedereen, zonder ego-belangen. Aan dat criterium kun je ze herkennen.

 

 • Er zijn leiders, macht- en gezaghebbers onder spirituele mensen. Je weet wat er kan gebeuren als macht wordt misbruikt en niet het welzijn van alles en iedereen dient. Er zijn mensen als Martin Luther King, Ghandi en Nelson Mandela, maar er waren ook een Saddam Hussein, Osama Bin Laden en vele, vele anderen.
 • Er zijn genezers en verzorgers en ook in deze spirituele kringen bestaat misbruik en zelfverrijking. Een dienaar of verzorgen van de mensheid zijn, is een respectabele taak, onzelfzuchtige mensen zijn een noodzaak voor het welzijn van de mensen; zij zijn goddelijke afgezanten van de Schepper.
 • Er zijn de verzorgers van de aarde, van de natuur en zij komen in actie bij mishandeling, verwaarlozing en vernietiging van deze planeet, die ooit als een paradijs was. Het zijn de mensen die zich in eenheid met de natuur het gelukkigst voelen. Zij zijn de helers van de aarde.
 • Er zijn de leraren, zij die hier zijn om mensen te begeleiden en kennis over te dragen. Zij helpen bij de ontwikkeling tot wijsheid. Dit zijn de schrijvers en de mensen die spirituele websites maken. Zij onderwijzen door hun eigen voorbeeld, maar ook door het geschreven of  gesproken woord. Zij proberen door middel van woorden over te brengen dat liefde, blijdschap, vrede, eer, integriteit, eenheid en overvloed belangrijker zijn dan angst, haat, schuldgevoel, afzondering en beperking. Hun taak is formidabel, want zij kunnen slechts anderen leren door zelf te zijn. Zij  hebben het spirituele pad voor zichzelf gevolgd en zij hebben de overwinning behaald op hun ego.

 

Lichtwerkers hebben de taak om zoveel mogelijk zielen wakker te maken, omdat het bijna tijd is collectief naar Huis te gaan. Het contact met de goddelijke wereld is mogelijk zonder dat je sterft. De keuze voor het wakker worden is altijd de keuze van de mens in kwestie zelf; jij alleen kunt voor jezelf kiezen. Lichtwerkers wijzen de weg, zij projecteren de Liefde en het Licht van God  en door hun voorbeeld en liefdevolle leiding kunnen zij je helpen bij het loslaten van alle oude pijnen. De beslissing om op pad te gaan moet ieder individueel nemen. Voel je als lichtwerker nooit verantwoordelijk voor  een ander zijn keuze; de beslissing om óf het ego óf God te volgen is zeer persoonlijk. Heb geen verdriet als een ander achter wil blijven; zijn verdriet zal heftiger zijn op het moment dat hij wél ontwaakt en dan zul jij er zijn met al je liefde om hem verder te helpen.

 

Velen van deze lichtwerkers zijn hier met in zich een onvoorwaardelijke liefde voor God en zij hebben soms grote moeite zich aan te passen aan deze wereld. Zij wijzen de weg van de minste weerstand af, zij geven nooit op. Zij hebben hun strijd met de wereld gestreden, en de wereld – de materie – de wereldse relaties – het ego – heeft verloren. Zij hebben de hoogste eer verdiend, maar de wereld zal hun deze eer beslist niet gunnen of geven. De wereld zal hen constant bestrijden, maar zij leven vanuit een hogere dimensie; de lagere trilling van de wereld kan hen niet meer bereiken.

 

Lichtwerkers zijn de mensen die in een bepaald gebied wonen of zijn gaan wonen, doordat zij er naar toe getrokken werden. Zij zijn de mensen die beginnen met cursussen, workshops, lezingen, schrijven of websites maken. Na hun begin volgen er snel anderen, maar zij zijn altijd de fakkeldragers, de wegbereiders.

 Lichtwerkers die naar een bepaalde stad, dorp of streek worden getrokken, zijn daar omdat een deel van hun missie het helen en transformeren van negatieve energiepatronen van die plaats, zodat vrede en volmaaktheid hersteld kan worden.

Lichtwerkers zijn de geleiders van de verhoogde trillingen. Zij zijn zuiver en onbaatzuchtig, zij dienen de mensheid. Zij hebben hun zuivering van oude energiepatronen al grotendeels doorlopen en kennen daarvan de pijn en het lijden. Zij hebben ruimte gecreëerd voor het hogere licht, waardoor dit door hen heen kan werken en stralen. Anderen die volgen nemen hun straling op en nemen die over, waarna ze weer anderen ‘aanraken’. Zo wordt de hoge lichtenergie op aarde verspreid, totdat ze de aarde omcirkelt en elk bewust wezen op de een of andere manier aanraakt of aangeraakt heeft.

Als je een lichtwerker bent, heb je een grote taak, er hangt veel van je af, je bent erg belangrijk in Gods plan. De kracht van je verlangen om de mensheid te dienen en de mate waarop je liefde, vrede, harmonie en niet-oordelen uitstraalt, zal het niveau en de kracht van de energie bepalen die voor je toegankelijk is en die je kunt overdragen en gebruiken. Blijf daarom openstaan voor verandering, ontwikkeling en groei. Jouw geschenk is het vuur van het Christusbewustzijn. Al je beproevingen, tests, pijn en ongemakken van de afgelopen jaren zijn het gevolg geweest van het vuur dat de rommel – negatieve en uit balans zijnde energieën – in je fysieke, etherische, emotionele en mentale lichaam heeft verbrand en weggezuiverd. Je bent bezig één van de eerste nieuwe mensen te worden en daarmee heb je een gigantische voorbeeldfunctie.

Niet iedereen is zich bewust van zijn of haar taak. Maar een van de mogelijkheden die je geboden wordt in deze tijd, is bewust te zijn, te weten. Te weten, en daardoor kennis te hebben om daardoor kennis te geven, waardoor de mens kan weten, bewust kan zijn van zijn of haar taak op aarde op dit moment. Het is een dwingende noodzaak van essentieel en allerhoogst belang om alle kennis door te geven aan de grote massa, van hoog tot laag. Er gebeurt iets ongekends en het wordt tijd om te luisteren, te leren en te handelen. Je liefdevolle, kalmerende en geruststellende aanwezigheid zal meer dan ooit nodig zijn en gezocht worden.

 

FAKKELDRAGERS

Er zijn grote groepen op aarde geïncarneerd die nu als fakkeldragers dienen. Zij zijn geïncarneerd vanuit het bestand van engelen en op weg terug naar het Vaderhuis. Vanzelfsprekend zijn veel mensen zich niet bewust van wat ze ooit waren. Hun hogere lichamen wachten in de sferen op terugkeer van de ziel, van de overziel, van het hogere, om zich samen te vinden in de sfeer en om weer opgenomen te worden in het Vaderhuis. Vanzelfsprekend zijn anderen zich wel bewust van deze taak en kennen zij hun weg en weten zij wat hen te wachten staat. De tijd is kort, omdat in de tijden waarin je leeft een grote transformatie van de aarde, de mensheid gaande is. Ieder mens is op weg en zal zijn karma moeten afdoen in de tijden waarin dit nog mogelijk is. 

De fakkeldragers zijn geen uitverkorenen, zij zijn niet anders dan andere mensen, zij zijn ook op weg in evolutie, maar zij hebben een andere achtergrond. Deze grote groepen zielen doen op aarde steeds meer hun intrede in de vorm van wat je nieuwetijdskinderen of nieuwetijdsmensen noemt.  De aarde wordt steeds meer bevolkt door grote groepen die een andere reactie van de vastgelopen systemen van de cultuur zullen eisen, andere scholen, andere wetenschappen, de intuïtieve wetenschappen, andere wetten en andere regels. De aarde kan niet hetzelfde blijven. De mensheid verheft zich, juist door deze fakkeldragers, die reeds honderd jaar lang de aarde in steeds grotere aantallen bevolken. Fakkeldragers, mensen van goede wil, mensen op pad, werkers van het Licht, zij zijn niet uitverkoren. Zij zijn mensen zoals vele mensen, maar zij kennen de taak om de informatie, de boodschap, het Licht uit te stralen voor de aarde, voor de mensheid, om vele mensen te loodsen naar die nieuwe tijd. Geen enkel mens is uitverkoren, in alle mensen schuilt het menselijke en zo zal de mens door het menselijke moeten gaan om te leren, om de tegenstelling te ervaren. Allen zijn op pad en allen hebben dezelfde taak en dat is om karma af te doen en lering op te doen.

 

De basis voor kosmische werking op aarde is vertrouwen. Als men het vertrouwen niet heeft, is er geen werking mogelijk. Als men niet uit eigen beweging een stap naar de meester zet, zal de meester nimmer een stap naar jou kunnen zetten. Als je niet het vertrouwen hebt in kosmische krachten, in de hemelse energieën die voor de mensheid op aarde zo belangrijk zijn, zul je nimmer van deze krachten gebruik kunnen maken. Wantrouwen en ongeloof, onbegrip en kortzichtigheid snijden de mens af van de kosmische vader. De krachtbron, die in allen primair vertegenwoordigd is, kan alleen werken als je in vertrouwen je hart opent naar deze krachtbron. De mens heeft het zelf in zich om een hart te openen voor wereldse zaken, of sensationele elementen, voor wonderen op aarde, of voor het wonder van de totaliteit, de Kosmos en de Albron.

 

Het woord is het belangrijkste wapen van de Kosmos. Alleen het woord is in staat om de mens te bereiken en te doen laten vormen en zodoende vormt het woord, het kosmische woord de aarde. Het woord en de klank, de kleur en de trilling en de frequentie is enkel en alleen dat wat de aarde vormt. Er is enkel het woord.


Wordt je bewust van een enorm veranderingsproces dat gaande is in onze tijd. De mens evolueert naar spirituele volwassenheid; er is een grote bewustzijnsgroei gaande en de mensheid leert langzaam de innerlijke weg naar zichzelf en daarmee naar God kennen. God als Bron van Bewustzijn en Leven. De laatste 50 jaren kwam een stortvloed van spirituele informatie naar de aarde, waardoor steeds meer mensen het spirituele pad tot ontwaken van hun goddelijke bewustzijn opgestapt zijn. Al het oude wordt weggezuiverd om plaats te maken voor het nieuwe. Oude overtuigingen, meningen, grieven, dogma’s en beperkingen vallen weg. Dat maakt kwetsbaar en schijnbaar stuurloos. De tijd lijkt zich versneld te hebben en je lijkt het steeds drukker te hebben en te krijgen, ondanks dat onze huishoudingen, in tegenstelling tot die van onze ouders, technologisch hoog ontwikkeld zijn. Onbewust merkt je de verhoogde, krachtige, vibrerende frequentie die vanuit de kosmos naar de aarde vloeit en alles en iedereen beïnvloedt.

 

Door de verhoogde trilling van de Bron van Bewustzijn ontstaat op aarde bij de mens verhoogd bewustzijn, zodat het lichtwezen dat je ooit bij de schepping was, opnieuw letterlijk weer aan het “Licht” zal komen. Daartoe moet al het onzuivere uit je binnenste getransformeerd worden, oud verdriet, oude schuldgevoelens, oude pijn wordt opnieuw doorleefd, zodat je er meester over kunt worden en het verdwijnt. Dit zijn vaak moeilijke en moeizame processen, maar absoluut noodzakelijk om je opnieuw als Lichtwezen te kunnen manifesteren en presenteren. Het ware ‘zelf’ van jou komt aan het Licht en daardoor moet je alle beperkende gedachten, ideeën en overtuigingen over jezelf loslaten.

 

Bij dit loslatingproces is het heel belangrijk gegrond te blijven en gericht te blijven op het moment van het nu, om jezelf niet te verliezen. Omdat alles veel sneller gaat, ook de dingen die je door je gedachten creëert, moet je voorzichtig zijn waar je om vraagt. Je moet een enorme controle op je gedachtegang houden, want negatieve gedachten creëren ook negatieve gevolgen. Wordt je ervan bewust hoe vaak je in gedachten iemand oordeelt, beoordeelt en veroordeelt. Hoe vaak denk je niet: “Lelijk kapsel; lelijke kleding; wat een dom figuur, enz.” Oefen jezelf in positief denken en zegen je gedachten als ze negatief zijn. Constateer dat je ze denkt en oordeel, beoordeel en veroordeel ze niet, want dan trap je opnieuw in de valkuil van het oordeel. Zeg gewoon tegen jezelf: “Ik heb negatieve, oordelende gedachten, maar dit is niet WIE IK BEN. Blijf vooral in het heden en leef niet met je rug naar de toekomst door naar het verleden te kijken. 


Het NU is het moment waarin je de Kracht van God innerlijk kunt voelen. Je zult in het spirituele proces veel oud zeer moeten opruimen, zoals ziekte, verdriet, wanhoop, boosheid en verlies van liefde. Het is de bedoeling dat je meester (M/V) wordt van alle aardse beproevingen en er als toeschouwer naar kunt kijken. Al deze processen dienen voor je groei en elke situatie bevat een kostbare schat; de ervaring waaraan jij kunt groeien. Wanneer je de levenslessen sneller herkent kun je gemakkelijker afstand van de situatie nemen. Besef dat alle mensen hun eigen ‘programma’ hebben en in hoeverre jij jouw leven laat bepalen door de invloed van hun levenslessen is jouw keuze en beslissing. Denk eraan dat het niet altijd over jou gaat en vat alles niet persoonlijk op.

 

Je zit in een proces waarin alles veranderd wordt dat niet gebaseerd is op integriteit, de kracht in jezelf, besef van eenheid of op de frequentie van onvoorwaardelijke liefde. Je hoeft niet volmaakt te worden, want in de ogen van God ben je dat al, maar je moet de gulden middenweg vinden. Alle oude overtuigingen die je niet dienen  gaan zich roeren in je bewustzijn; je mening over liefde voor jezelf; over het waard zijn van liefde; over je gebreken en beperkingen; over gezondheid; overvloed; vreugde; ouder worden en oneindig leven. Je zult dat wat je niet dient los moeten laten en om moeten zetten in nieuwe overtuigingen, die gebaseerd zijn op de Liefde. Je zult als Lichtwerker een voorbeeldfunctie op je moeten nemen en je instrumenten daarvoor zijn je intuïtie en je telepathische vermogen. Hierdoor zul je alles om je heen veranderen. Je zult opvallen door je Kracht, je vreugde, je gezondheid, je rust en je kalmte in moeilijke tijden. Ondanks je eigen moeilijke strijd en worsteling zul je altijd anderen bemoedigen om in hun eigen kracht te gaan staan. Anderen zullen respect voor je hebben en je kracht benijden, zodat je hen bewust kunt maken van hun eigen kracht.

 

Het bewustzijn dat je ontwikkelt, zul je integreren in je dagelijkse leven en je zult je onevenwichtigheid overwinnen. Je zult meester worden over de ‘wereld’. Je hebt geen erkenning en bevestiging van anderen meer nodig en je laat anderen hun eigen weg gaan, zoals zij dat moeten gaan. Hoe verder je komt, hoe smaller je keuzemogelijkheden worden, omdat je steeds voor het hoogste voor alle betrokkenen gaat. Als bijvoorbeeld je liefde voor een ander gekwetst wordt, zul je moeten leren vergeven. Je zult vooral jezelf moeten leren vergeven dat jij je nog steeds laat kwetsen, terwijl je weet dat je in het diepst van je wezen niet gekwetst kunt worden, maar dat je je hart gevolgd hebt, ondanks alle wereldse gevolgen. Wanneer je je ervan bewust wordt, dat je die ander onmiddellijk zou vergeven als hij terug zou komen, of als je zou horen dat jij of hij/zij niet lang meer te leven zou hebben, leer je dat je net zo goed direct kunt vergeven en niet op die ervaring hoeft te wachten. Je zult moeten leren vergeven om het hoogste voor alle betrokkenen te kunnen kiezen en vragen.

 

Je zult de juiste dingen gaan eten, je zult intuïtief weten wat goed is voor je lichaam. Je zult voelen wanneer je rust nodig hebt of juist ontspannende activiteiten. Je zult jezelf van spanningen en stress kunnen genezen door naar binnen te keren; door naar muziek te luisteren; door de natuur in te gaan of door je passie uit te oefenen. Je zult steeds sterker de verbinding met God en de geestelijke wereld gaan ervaren en de goddelijke Stem in je binnenste gaan herkennen en erkennen. Je zult in constant gesprek zijn met de Stem, die al je vragen beantwoordt en de waarheid van je hart is. Je zult een inwonende Vriend hebben, die altijd het hoogste voor je uitkiest. Je zult steeds korte, krachtige informatie ontvangen die jou dient en die je nodig hebt voor je groei. Jij bent verantwoordelijk voor jezelf en voor je eigen innerlijke verbinding en het gebruik van je geestelijke gaven. Als je vanuit de goddelijke verbinding leeft, gebeuren er wonderen, dank ken je alleen nog maar voorspoed en overvloed. Armoede is nergens goed voor, dat is een oude, niet dienende overtuiging van mensen die de macht over anderen willen hebben. Een leven vanuit spirituele rijkdom is een leven vol liefde, vreugde, vrede, gezondheid, jeugdigheid en vervulling in een verfijnde, maar eenvoudige levensstijl. Je kunt alles hebben en worden wat je je maar voor kunt stellen.

 

Het is van het grootste belang dat je leert je geest en gedachten te beheersen. Wat wil je meenemen naar de Nieuwe Tijd van verlichting? Je moet je concentreren op zowel je innerlijke als je uiterlijke aard, want als jij verandert en je innerlijke frequenties verhoogt, zal ook je uiterlijke wereld radicaal veranderen.

Jij bent verantwoordelijk voor de manier waarop je de geschenken van God gebruikt. Je hoogste welzijn zal niet gediend zijn met het vergaren van nog grotere rijkdommen. Wanneer je in de liefdesstraal van God komt en de eigenschappen, kwaliteiten en de deugden ervan opneemt, gaan er in de wereld om je heen wonderbaarlijke dingen gebeuren. De poort naar voorspoed gaat dan wijd open en de overvloed van het universum stroomt naar je toe.

 

Lichtwerkers zijn wegbereiders en voorbeelden voor anderen. Dit houdt ook in, dat ze hun innerlijke werk in stilte doen, want in de buitenwereld vinden ze nauwelijks respons. Ze zijn onbegrepen en volgen een eenzaam, smal pad. Eenzaam, omdat er slechts weinigen begrijpen wat hen innerlijk drijft, zelfs hun geliefden begrijpen dat vaak niet en de prijs voor de innerlijke weg tot bewustwording lijkt soms enorm hoog. Je zult onderweg alles dat eens belangrijk voor je was verliezen, want nieuwe frequenties vanuit de lichtwereld worden opgenomen, zodat oud belang je niet meer dient. Het Licht, het bewustzijn, dringt steeds sneller en dieper door in je bewustzijn, waardoor alle negatieve energie uit steeds diepere lagen van je bewustzijn wordt losgemaakt, verwerkt en losgelaten. Het zijn de oude ervaringen van vele, vele levens die je geleefd hebt, ze zijn heel sterk en hebben in elk leven invloed op je gehad in de vorm van pijn en lijden. Dit oude zeer moet allemaal vóór het omwentelingspunt opgeruimd zijn, vandaar ook de extreme levens van de meeste Lichtwerkers. Velen van hen hebben door alle loslating- en onthechtingprocessen een eenzaam leven, onbegrepen door anderen.

 

Lichtwerkers weten dat zij een taak als wegbereider hebben, het zijn de mensen die anderen oproepen zich bewust te worden van hun geestelijk bewustzijn en hun innerlijke kracht. Zij brengen de nieuw ontwaakten bij elkaar, zij voeren de strijd tegen het onbewustheid van de massa. Zij zijn moedige zielen, die deze taak op zich genomen hebben voordat zij incarneerden. Zij weten dit en zijn ook niet te stoppen. Zij zetten zich belangeloos in en werken onvermoeibaar door op hun weg, wetende dat het eind in zicht is. Velen van hen zouden dolgraag voortijdig naar Huis gaan, maar zij weten dat zij hun taak eerst tot een goed einde moeten brengen. Geen van hen is bang voor de dood, allen zijn ze bewust van de Kracht en van de processen. Zij hebben een belangrijk doel: het Licht naar de wereld te brengen, waarbij zij zelf ook alle oude overtuigingen moeten doorwerken en loslaten. Een karaktertrek waaraan je een Lichtwerker kunt herkennen is vasthoudendheid. Hoe pijnlijk hun ervaringen ook waren, hoe alleen zij zich ook voelden of hoe zwart hun toekomst er ook uitzag:  zij gaven nooit op! Opgeven is hen volkomen vreemd. Zij hielden vol totdat zij in eenheid en harmonie met God naar voren kwamen en hun goddelijke missie accepteerden. Zij namen de taak op zich het voorbeeld te zijn van de nieuwe, verlichte staat en hun wijsheid met anderen te delen. Zij zijn leerling, meester, maar ook leraar. Zij zijn onoverwinnelijk en vastberaden; twijfel en kritiek hebben geen invloed op hen. De wereld probeert hen in diskrediet te brengen  en te belasteren, maar zij zijn onwankelbaar, rotsvast in hun ‘weten’ . Zij zijn de verandering, zij zijn het voorbeeld. Als je een Lichtwerker ontmoet, eer hem of haar dan. Het is geen gemakkelijke taak die zich op zich hebben genomen.

 

Je bent een spiritueel afgezant van God en je moet zelf je waarheid bepalen. Je mag zelf weten wat je gelooft en hoe jij je taak gaat vervullen. Ieder kan in dit leven de omwenteling meemaken en een meester worden. Je kunt nu, in dit lichaam, contact leggen met de hemel en de spirituele afgezanten die daar verblijven. Trek de sluier weg die tussen hen in jou altijd gehangen heeft, jij bent de enige die dat kan. Vergeef de mensen die je pijn hebben gedaan en vergeef jezelf dat je je pijn hebt laten doen. Vergeef de mensen die je verdriet gedaan hebben en vergeef jezelf dat jij hen toestond jou verdriet te doen. Vergeef de mensen die jou in de steek hebben gelaten en vergeef jezelf dat je aan ze gehecht was. Vergeef de mensen die je liefde niet herkenden en vergeef jezelf dat je daarvoor pijn leed. Vergeef de mensen die je niet meer willen zien of spreken en vergeef jezelf dat je nog steeds naar ze verlangt. Vergeef anderen en vergeef jezelf en neem jezelf en hen zoals je bent en zoals zij zijn, in alle opzichten. Dan schep je liefde zonder voorwaarden en maak je de hemel op aarde. Wordt meester over het leven, want dat is wat je kwam doen. Velen hebben dit stadium al bereikt, maar soms slaat de twijfel toe, want je hoort niet meer bij het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ is zich nog aan het vormen. Neem contact op met je helpers, zij zijn jouw geestelijke schouder om tegenaan te leunen, de geestelijke schouder die je op aarde niet kunt en ook niet zult vinden.

 

Wees wie je bent, leider, leraar, wegbereider voor het Licht. Er komen moeilijke tijden voor de slapenden, de nog niet ontwaakten en je bent hard nodig. Met je vriendelijke, liefdevolle hart zul je hen kalmeren en helen; met je wijsheid zul je hen leiden en begeleiden en met je kracht zul je het voorbeeld zijn van hun kracht. Je zult toch niet rusten voordat je taak is volbracht, dus neem hem op je, zodat je straks tevreden naar Huis kunt.

 

Lichtwerkers krijgen veel hulp vanuit de geestelijke wereld en aartsengel Michaël, hun leider en aanvoerder, heer en meester van de Strijders van het Licht geeft hen de volgende bemoediging mee:

 

“Ontspan, laat los en laat het tot je doordringen dat ook dit slechts deel uitmaakt van de nooit eindigende spiraal. Het is niet langer toegestaan om lang stil te staan of erg lang op een bepaald niveau te blijven, de tijd en het transformatieproces gaan te snel. Je taalgebruik is aan het veranderen, je denkpatronen zijn anders. De gebieden in je hersenen waarin het verleden is opgeslagen, worden geleidelijk gezuiverd of ontbonden, zodat het erop begint te lijken of alles wat eerder is gebeurd, zelfs het afgelopen jaar, een vage droom is. Nieuwe gebieden van je hersenen worden geactiveerd en je moet op een hele andere manier leren denken. Lichtpakketjes van informatie, holografische beelden van grote betekenis en patronen van heilige geometrie zullen in je bewustzijn gaan opduiken en je moet leren hoe je die moet ontcijferen. Het kan lijken alsof de mensen die je in je groei voorbijgaat, je niet langer begrijpen, alsof je de woorden niet kunt vinden om de oude, afgezaagde conversatiepatronen bij te houden. Zodra je telepathisch de energieën en de gedachten van de menen om je heen gaat oppakken zul je ontdekken dat je niet langer elke gedachte hoeft te verwoorden. Je zult geen woorden nodig hebben en je zult niet gemakkelijk – meer – misleid en gebruikt worden, zoals in het verleden. Je zult je waarheid spreken met spirituele integratie en je zult niet langer de oude spelletjes spelen.

 

Wees lief voor jezelf, ondanks dat jij je kwetsbaar voelt en het gevoel hebt dat je een belangrijk deel van jezelf aan het verliezen bent. Dat ben je ook, maar het heeft geen nut meer voor je. Je moet alles loslaten wat je niet mee kunt nemen als je terugkeert naar de staat van Lichtwezen. Hecht je nergens aan, het zijn allemaal dingen buiten jezelf. Geef niemand je kracht. Leer onderscheiden. Wees waakzaam. Je groet elke dag en zoals je in het verleden dacht, denk je nu niet meer. Daarom voel je je zo kwetsbaar, want je schudt alle oude duisternis en dichtheid af en neemt Licht op. Als je alles los zou kunnen laten dat uit het verleden voortvloeit, zou je je niet zo uitgeput en stuurloos voelen.

 

Leef in het nu, sta ’s morgens op en wees blij. Blijf in het stille punt, in het nu en sta open voor alles dat het moment brengt. Wees onbevangen als een kind en sta open om te ontvangen. Met elke impuls van een hogere vibratie valt een deel van je huidige bestaan uiteen en dat patroon herhaalt zich telkens weer. Je zult niet falen, jij kiest ervoor niet los te laten als je worstelt. Aanvaard de kostbare geschenken die je worden aangeboden. Zorg dat je niet vast komt te zitten of gehecht raakt. Je maakt de overgang mee van de fysieke naar de spirituele mens. Laat je meevoeren op de machtige toppen van de machtige golven van transformatie”

 

Je bent een goddelijke boodschapper en jouw taak is God in de wereld te brengen. Daarmee ben je uitermate belangrijk in het goddelijk plan van evolutie. Je hebt waarschijnlijk een uitermate zwaar leven, dat dient om alle oude negatieve energiepatronen te zuiveren, zodat je een prachtig kanaal wordt voor de goddelijke Liefde. Door dit zware leven kun je een voorbeeld van kracht en inspiratie zijn voor anderen. Geef toestemming dat Christus zelf door je heen straalt, laat je hoogste welzijn en doel aan Hem over, geef je ego en lichaam op als totaal onbelangrijk en geloof in wonderen. Alles is mogelijk, maar pas wanneer jij uit het diepst van je wezen kunt zeggen: “Uw wil geschiedde”.

 

Kun jij een goddelijk lichtwerker zijn en je innerlijke strijd stoppen?

 

 • Accepteer zowel je kracht als je zachtaardigheid
 • Accepteer zowel je autoriteit als je mededogen
 • Accepteer je creativiteit
 • Accepteer je vooruitziende vermogen
 • Accepteer je intuïtieve aard
 • Accepteer je dynamische intelligentie
 • Sta jezelf toe om zacht te zijn, maar ook  sterk
 • Sta jezelf toe om te beminnen, maar ook om  bemind te worden
 • Sta jezelf toe om je integriteit en eigenwaarde te behouden
 • Sta jezelf toe om onzelfzuchtig te zijn, maar ook vooral dat je het waard bent liefde te ontvangen.

 

Dit zijn de lessen die je moet leren en dit zijn de gebieden waarop je in evenwicht moet zijn.

 

Bron: niet meer bekend  

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html